Beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen

Geldend van 11-10-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen, maken bekend dat zij in hun vergadering van 27 september 2022 hebben vastgesteld: Beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;

b.college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

c.peildatum: 1 januari 2022 , of zo veel later in 2022;

d.adres: een adres volgens het BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA -Gemeentelijke Basisadministratie - of bevolkingsregister);

e.onzelfstandige woonruimte: woning zonder eigen toegang, waarbij er sprake is van het delen van een of meerdere ruimtes in de woning zoals het delen van een woonkamer, keuken, douche of toilet.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag van € 1.300 is bedoeld voor een huishouden in de gemeente Heerlen met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

2.a. In het geval dat meerdere personen/huishoudens op één adres wonen,

wordt de energietoeslag toegekend aan de persoon/huishouden welke op de peildatum de hoofdbewoner is.

2.b. Om als hoofdbewoner te kunnen worden aangemerkt, kan bij onduidelijkheid worden gevraagd om een kopie van de huurovereenkomst of het bankafschrift waarop de (laatste) termijnbetaling staat vermeld. Ook kan gevraagd worden naar het energiecontract voor het betreffende woonadres op de peildatum.

3. Voor de toepassing van deze regeling wordt geen vermogenstoets toegepast.

4a. Een huishouden heeft een laag inkomen als op de peildatum het inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

4b. Personen die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening komen eveneens voor de tegemoetkoming in aanmerking.

5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  Jongeren van 18 t/m 20 jaar, tenzij zij een aanvulling ontvangen op basis van bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 12 Participatiewet;

 • c.

  personen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) met alleen een briefadres (dak- en thuislozen);

 • d.

  kamerbewoner is, waaronder wordt verstaan een bewoner van een onzelfstandige woonruimte zonder een eigen energiecontract op naam.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Als vast staat dat op de peildatum recht bestaat, wordt de energietoeslag aan de volgende groepen ambtshalve toegekend:

1. Huishoudens met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ;

2. Huishoudens die gebruik maken van periodieke bijzondere bijstand, tegemoetkoming WMO chronisch zieken of de Fit & Fun regeling;

3. Ondernemers met een Bbz-uitkering voor levensonderhoud of IOAZ;

4. AIO-gerechtigden.

Artikel 4: Aanvraag

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen (digitaal) een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoor- delen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Heerlen die op 29 maart 2022 zijn vastgesteld;

2. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie.

3. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Heerlen.

Aldus besloten tijdens de vergadering op 27 september 2022 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen.

de secretaris a.i.,

De burgemeester,

L. Schouterden

R. Wever

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag Heerlen staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Huishoudens die een te hoge draagkracht hebben (die niet voldoen aan de inkomensgrens) kunnen een beroep doen op individuele bijzondere bijstand.

Artikel 1

Deze beleidsregel is gebaseerd op

● artikel 35 van de Participatiewet;

● titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

● de handreiking eenmalige energietoeslag 2022 d.d. 15 maart 2022 en de nieuwe versie 6 d.d. 19 juli 2022 van SZW, VNG, Divosa en Stimulansz.

Artikel 2

In dit artikel wordt de gemeentelijke beleidsvrijheid ingevuld.

hoogte van de toeslag en differentiatie naar leefsituatie

Het kabinet heeft met VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het bereiken van maximaal 800.000 huishoudens met een eenmalige energietoe- slag van € 800 als richtbedrag. Dit bedrag is op 12 juli 2022 opgehoogd met een bedrag van € 500 naar in totaal € 1.300. Wij volgen deze aanbeveling. Van differentiatie naar leefsituatie zien wij af omwille van de beoogde eenvoud van de regeling.

toepassing vermogenstoets

In het belang van een snelle uitvoerbaarheid van de regeling en vanwege het feit dat het merendeel van de huishoudens met een laag inkomen geen of nauwelijks vermogen heeft, wordt het vermogen van de aanvrager en eventuele partner buiten beschouwing gelaten.

Het recht op de energietoeslag wordt dus alleen op basis van het inkomen bepaald.

laag inkomen

We kiezen voor een inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstands- norm omdat dit aansluit bij het lokale minimabeleid. We sluiten aan bij de inkomensregels die gelden in het kader van de algemene bijstand.

In artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet worden een aantal inkomens- bestanddelen opgesomd die niet tot de middelen worden gerekend. Deze middelen worden ook voor het recht op eenmalige energietoeslag buiten beschouwing gelaten. Toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag worden dus niet als inkomen aangemerkt. Dit geldt ook voor speciale regelingen op basis van de corona-(steun)maatregelen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers en de zorgbonus voor zorgpersoneel. Ook bijzondere bijstand telt niet mee als inkomen.

Wij kiezen er voor om huishoudens die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening ongeacht de hoogte van het inkomen in aanmerking te laten komen, omdat zij slechts het ‘vrij te laten bedrag’ te besteden hebben (95% van de bijstandsnorm).

uitsluitingen

De energietoeslag is een vorm van categoriale bijzondere bijstand en dus gelden ook de uitsluitingsgronden van de bijstand.

Het recht op de energietoeslag is op grond van artikel 11 Pw (Rechthebbenden) beperkt tot Nederlanders en daarmee gelijkgestelden, die woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland. Daarnaast zijn ook de uitsluitingsgronden van artikel 12 (Onderhoudsplicht ouders 18 t/m 20- jarigen) en 13 (Uitsluiting van bijstand) van de Pw van toepassing.

Personen met een uitkering volgens de inrichtingsnorm worden uitgesloten, omdat de instelling voorziet in de energiekosten.

Personen met alleen een briefadres (dak- en thuislozen) worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag omdat zij geen energiekosten hebben.

Kamerbewoners worden uitgesloten tenzij zij een eigen energiecontract op naam hebben. In dat geval maken zij immers ook de kosten van energie.

Artikel 3

Met de invoering van het vijfde lid onder artikel 35 van de Participatiewet wordt geregeld dat de gemeente de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve kan vaststellen en verstrekken. Een schriftelijke aanvraag is dan niet nodig. Om de uitvoeringskosten te beperken wordt de energietoeslag waar mogelijk ambtshalve toegekend.

Artikel 4

Aan een deel van de doelgroep kan de energietoeslag niet ambtshalve worden toegekend. Dit is aan de huishoudens met lage inkomens die (op dit moment) geen gebruikmaken van een uitkering of minimaregelingen van de gemeente. Denk hierbij aan werkende armen, inwoners met een uitkering van UWV, AOW- gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Deze inwoners kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

Artikel 5

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Het college kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren.

Het hanteren van een inkomensgrens voor het recht op de energietoeslag betekent dat huishoudens met een inkomen net boven die inkomensgrens niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. De energietoeslag van €

1.300 maakt het verschil in tegemoetkoming tussen rechthebbenden en net- niet-rechthebbenden groot. Daarin worden echter geen uitzonderingen gemaakt, om zodoende de regeling helder en goed uitvoerbaar te houden. Het is tegelijkertijd duidelijk dat (net) niet rechthebbenden in vergelijkbare mate te maken kunnen hebben met de hoge energieprijzen. Zij hebben evenwel de mogelijkheid voor het aanvragen van individuele bijzondere bijstand, waarna een individuele beoordeling zal plaatsvinden.

Artikel 6

De energietoeslag heeft betrekking op het jaar 2022 en 2023. Aanvragen kan uiterlijk tot en met 30 juni 2023. Het streven is om de energietoeslag wel zoveel mogelijk in kalenderjaar 2022 uit te keren.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van

de secretaris a.i., de burgemeester,

L. Schouterden  drs. R. Wever