Regeling vervallen per 01-01-2025

Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold

Geldend van 08-10-2022 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Gelet op:

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; en

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015;

Overwegende dat de gemeente De Wolden in 2023 haar 25-jarig bestaan viert;

Overwegende dat gemeente De Wolden dit jubileum wenst te vieren als culturele gemeente van Drenthe in 2023-2024;

BESLUIT:

de navolgende Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015;

 • c.

  Culturele activiteit: een culturele activiteit in de vorm van een voorstelling, een uitvoering, een expositie of een presentatie in de disciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst, fotografie, film, digitale kunst, letteren en cultureel erfgoed;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 • e.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie ten behoeve van bepaalde activiteiten.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

Deze regeling heeft als doel culturele activiteiten te stimuleren in het kader van de Culturele gemeente van het jaar 2023-2024. De subsidie wordt verstrekt voor culturele activiteiten die de culturele infrastructuur verstevigen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van De Wolden. De culturele activiteiten dragen bij aan de volgende doelen:

 • Het verkennen van de toekomst van het platteland

 • Het versterken van het culturele leven

 • Het bevorderen van de sociale cohesie

 • Het sterker positioneren van de gemeente als een gemeenschap die een voorbeeld is voor andere plattelandsgemeenschappen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen woonachtig in De Wolden en organisaties met rechtspersoonlijkheid gevestigd in De Wolden.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking culturele activiteiten die bijdragen aan het doel van de subsidieregeling.

 • 2. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moet de culturele activiteit:

  • a.

   een lokaal initiatief zijn

  • b.

   plaatsvinden binnen de gemeente De Wolden;

  • c.

   plaatsvinden in de periode tussen 20 maart 2023 en 30 juni 2023

 • 3. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moet uit de aanvraag blijken in hoeverre de culturele activiteiten bijdragen, dan wel invulling geven aan de volgende aspecten:

  • a.

   Innovatie en experiment

  • b.

   Aansluiten bij het centrale thema “de toekomst van het platteland”

  • c.

   Bijdrage aan cultureel erfgoed en identiteit van De Wolden

  • d.

   Publieksbereik

  • e.

   Samenwerkingsverbanden/diversiteit.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 8 oktober 2022 tot en met 7 december 2022.

 • 2.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Het is natuurlijke personen en organisaties met rechtspersoonlijkheid toegestaan om meerdere aanvragen in te dienen. Bij meerdere aanvragen kan het college voor maximaal één culturele activiteit subsidie toekennen.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag binnen acht weken na afloop van het tijdvak als bedoeld in artikel 5.

 • 2.

  Het college kan deze termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De verlenging wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de aanvrager bekend gemaakt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV kan het college de subsidie weigeren indien:

 • de culturele activiteit niet bijdraagt aan het doel van de regeling als bedoeld in artikel 2;

 • een aanvraag is ingediend buiten de tijdvakken als bedoeld in artikel 5;

 • er sprake is van stapeling van subsidies afkomstig van andere gemeentelijke subsidieregelingen.

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten

Communicatiekosten en promotiekosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 25.000.

 • 2.

  Het college kan besluiten om overgebleven middelen van 2023 over te hevelen naar 2024.

Artikel 10 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per culturele activiteit.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking van de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen.

 • 2. De voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen worden zodanig gerangschikt dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die meer voldoet aan de volgende indicatoren:

  • A.

   Innovatie en experiment

   Innovatie en experiment heeft betrekking op het innoverende karakter van het werk of de activiteiten van de aanvrager. Hierbij kan het gaan om vernieuwing binnen de eigen discipline (artistiek-inhoudelijk) maar ook om onderscheidende of vernieuwende activiteiten, samenwerkingsverbanden, visie, methodiek of artistiek resultaat. Daarnaast wordt gekeken naar de experimentele aspecten van de productie of het programma t.o.v. vorige producties, programma’s of werkwijzen.

  • B.

   Aansluiting bij het centrale thema “de toekomst van ons platteland

   Wie ook maar even uitzoomt van zijn of haar dagelijkse leefomgeving, ziet dat de wereld snel verandert. Hij of zij ziet dat het menselijk handelen van de afgelopen honderd jaar ons nu tot drastische aanpassingen dwingt. Ook in Nederland. Ook in Drenthe. Ook in De Wolden. Een belangrijke aanpassing wordt gevraagd van het platteland. Niet alleen hier in De Wolden, maar wereldwijd. Overal verandert het platteland: het leven buiten de stad: het werken, het boerenbestaan, de positie van de natuur, het landschap, de energievoorziening, de mobiliteit. Alles verandert. Het thema van de ‘Culturele Gemeente’ is daarom ‘de toekomst van ons platteland’; het beginpunt van alle projecten.

  • C.

   Bijdrage aan cultureel erfgoed en identiteit van De Wolden

   Bijdrage aan cultureel erfgoed en identiteit van De Wolden heeft betrekking op het beoefenen, zichtbaar maken, ontwikkelen of doorgeven van (im)materieel erfgoed van De Wolden. We verstaan onder cultureel erfgoed alles wat cultuurhistorische waarde heeft en gezamenlijk de materiële- en immateriële erfenis vormt van De Wolden. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op voorwerpen in musea, archeologische vondsten, archieven en de daarmee verbonden verhalen, gebruiken en gewoonten. Uitgesloten zijn behoud en beheer van monumenten, landschappen, het opgraven van archeologische objecten en specifiek met opgravingen samenhangende activiteiten.

  • D.

   Publieksbereik

   Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke en actuele thema’s in de kunst- en cultuursector. Dat is niet zo gek, cultuur is van iedereen en iedereen moet kunnen deelnemen. Publieksbereik heeft betrekking op de manier waarop de subsidieaanvrager de organisatie de gemeenschap op andere manieren dan alleen via reguliere activiteiten probeert te bereiken en directe binding en betrokkenheid veroorzaakt. Uit het plan moet duidelijk worden welke middelen worden ingezet om (nieuw) publiek en doelgroepen te (be)trekken en de activiteit onder de aandacht te brengen.

  • E.

   Samenwerkingsverbanden/diversiteit

   Deze indicator heeft betrekking op de mate waarin de subsidieaanvrager duurzame verbindingen aangaat en/of onderhoudt binnen de cultuursector en/of andere sectoren. Dit kan zowel vanuit een artistiek inhoudelijke als maatschappelijk visie zijn. In de aanvraag wordt duidelijk wat de meerwaarde van de samenwerking is, inclusief gezamenlijk doel, resultaat en indien van toepassing intentieverklaringen. Daarnaast wordt er gekeken naar de samenstelling en diversiteit van de organisatie en de betrokken makers en uitvoerders.

 • 3. De aanvrager dient in zijn aanvraag alle indicatoren aan zijn activiteiten te koppelen en te beschrijven op welke wijze aan de betreffende indicator wordt voldaan.

 • 4. Per indicator wordt een puntenaantal toegekend, variërend van 0 tot en met 10, waarbij per indicator wordt gemotiveerd hoe tot die beoordeling is gekomen.

 • 5. Het college verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van de rangschikking, waarbij geldt dat de aanvraag met het hoogste aantal punten het eerst voor subsidie in aanmerking komt.

 • 6. Wanneer subsidieverlening voor aanvragen met een gelijk aantal toegekende punten zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de toekenning door middel van loting bepaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van deze regeling voor zover de toepassing van de regeling, gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2024.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold

Ondertekening

Zuidwolde, 4 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Burgemeester, secretaris,