Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Maashorst 2022

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand Gemeente Maashorst 2022

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Algemeen mandaatbesluit gemeente Maashorst 2022

Besluit:

Artikel 1 Definities

Het reglement verstaat onder:

 • a)

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1.16, tweede en derde lid Burgerlijk Wetboek);

 • b)

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1.16, tweede en derde lid Burgerlijk Wetboek).

 • c)

  Huwelijken; hieronder worden zowel huwelijken als geregistreerd partnerschappen onder verstaan.

 • d)

  Trouwlocatie, locatie waar voltrekkingen huwelijk en geregistreerd partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk plaatsvinden.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen personen in dienst van de gemeente, werkzaam bij het team burgerzaken.

 • 2. Het college kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a)

   Personen, werkzaam bij de gemeente Maashorst, voor het structureel voltrekken van huwelijken;

  • b)

   Personen voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, die reeds elders zijn aangewezen als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • c)

   Personen voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, die niet reeds elders aangewezen zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • d)

   Leden van het College gedurende de ambtstermijn

 • 3. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet alle wettelijke huwelijken voltrekken.

 • 4. Het college wijst alleen (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand aan die bereid zijn ook huwelijken te voltrekken tussen mensen van hetzelfde geslacht.

 • 5. De (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand dient beëdigd te zijn door de Rechtbank volgens artikel 1.16 lid 4 BW.

 • 6. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand maakt gebruik van de bedrijfskleding (toga) zoals door de gemeente Maashorst verstrekt conform artikel 11.1 Cao gemeenten.

Artikel 3 Aanwijzing

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoel in artikel 2, eerste lid; deze persoon wordt aangewezen mits voldaan wordt aan de vereisten uit artikel 1.16 BW en met wie de gemeente Maashorst een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten waarin staat dat betrokkene de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente Maashorst uitoefent.

 • 2. Als buitengewoon ambtenaar, bedoeld in artikel 2, tweede lid; deze persoon wordt aangewezen mits voldaan wordt aan de vereisten uit artikel 1.16 BW en met wie de gemeente Maashorst een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten waarin staat dat betrokkene de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente Maashorst uitoefent.

 • 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aanwijzingen gelden zo lang de tussen betrokkene en de gemeente Maashorst gesloten overeenkomst voortduurt.

 • 4. Als buitengewoon ambtenaar, bedoelt in artikel 2, tweede lid onder b en c wordt aangewezen de persoon, voor het sluiten van één huwelijk wanneer hiertoe een verzoek door het bruidspaar is ingediend.

 • 5. Benoemingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2022 worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1.16 BW. lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Aanwijzingsperiode

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 1, wordt aangewezen voor de periode dat hij onafgebroken een arbeidsovereenkomst heeft met de gemeente Maashorst en belast is met de artikel 2, lid 1 bedoelde werkzaamheden.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en daarin structureel voltrekkingen verricht, wordt aangewezen voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst. Bij een eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de aanwijzingsperiode met ingang van de dag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 • 3. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft en daarin structureel voltrekkingen verricht:

  • a)

   wordt aangewezen tot de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt;

  • b)

   kan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd op zijn verzoek telkens voor 1 jaar worden aangewezen maximaal tot het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Op voorwaarde dat de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand naar het oordeel van het College de functie nog naar behoren kan uitoefenen;

 • Bij een eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de aanwijzingsperiode bedoeld onder a en b met ingang van de dag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 • 4. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die eenmalig en op verzoek van partijen in de gemeente Maashorst een voltrekking doet, wordt uitsluitend aangewezen voor de dag waarop die voltrekking plaatsvindt.

Artikel 5 Voorwaarden voor een buitengewoon ambtenaar voor één huwelijksvoltrekking

 • 1. Een persoon als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder b kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aangewezen worden als voldaan wordt aan de volgende vereisten:

  • a)

   Het verzoek tot aanwijzing als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand dient uiterlijk 6 weken voor het huwelijk/partnerschap te zijn ingediend;

  • b)

   Het verzoek dient door het betreffende bruidspaar te zijn ondertekend;

  • c)

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt uitsluitend aangewezen voor de dag waarop de voltrekking plaatsvindt;

  • d)

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand laat zich assisteren door een bode van de gemeente Maashorst;

  • e)

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand houdt zich aan de richtlijnen zoals opgesteld door de gemeente Maashorst.

 • 2. Een persoon als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder c kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aangewezen worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a)

   Het verzoek tot aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dient uiterlijk 12 weken voor het huwelijk ingediend te zijn;

  • b)

   Het verzoek dient door het betreffende bruidspaar te zijn ondertekend;

  • c)

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt uitsluitend aangewezen voor de dag waarop de voltrekking plaatsvindt;

  • d)

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand laat zich assisteren door een bode van de gemeente Maashorst;

  • e)

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand volgt een korte instructie over de huwelijksvoltrekking en de wettelijke regels omtrent huwelijk/geregistreerd partnerschap gegeven door een (bijzonder) ambtenaar burgerlijke stand in dienst van Gemeente Maashorst;

  • f)

   De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn;

  • g)

   De leges voor een aanwijzing en beëdiging van een buitengewoon ambtenaar voor één huwelijk staan beschreven in de legesverordening Gemeente Maashorst en dienen te worden voldaan door het bruidspaar.

 • 3. Het niet voldoen of niet willen meewerken aan de bovenstaande voorwaarden, kan een reden zijn om het huwelijk niet door de zelfgekozen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid onder b en c) te laten voltrekken.

Artikel 6 Salaris

 • 1. Het salaris voor het voltrekken van huwelijken die door de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2, tweede lid onder a is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst die is gesloten met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Maashorst (bezoldigd).

 • 2. Voor het voltrekken van huwelijken door de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2, tweede lid onder b en c wordt geen salaris betaald door de gemeente Maashorst (onbezoldigd).

 • 3. Het voltrekken van huwelijken door de ambtenaren van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2, eerste lid behoort tot hun reguliere werkzaamheden.

 • 4. Indien de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in begeleiding voorziet zoals vermeld in artikel 5.2 lid e geldt een salaris conform arbeidsovereenkomst.

Artikel 7 Locaties

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het huis der gemeente.

 • 2. De bevoegdheid voor het al dan niet eenmalig aanwijzen van een trouwlocatie als huis der gemeente voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap is door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college.

 • 3. Het college heeft de taak tot aanwijzing permanent of eenmalige trouwlocatie belegd bij Team Burgerzaken.

 • 4. Om al dan niet eenmalig als huis der gemeente te kunnen worden aangewezen voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen moet de locatie aan de criteria voldoen, die zijn opgenomen in de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Maashorst”.

 • 5. De bepalingen die zijn opgenomen in de “Beleidsregels aanwijzing trouwlocaties gemeente Maashorst 2022” gelden indien een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt op een andere locatie dan in het gemeentehuis.

 • 6. Het is niet toegestaan te strooien binnen of buiten de gemeentelijke trouwlocaties met welke soort materialen dan ook voor, bij of na de huwelijksvoltrekking. Voor het opruimen en verwijderen van deze materialen worden kosten geheven. Deze kosten staan beschreven in de legesverordening van de gemeente Maashorst.

Artikel 8 Openstelling

 • 1. De kosteloze huwelijken zullen plaatsvinden op dinsdagochtend tussen 8.30-9.00 uur;

 • 2. Er worden maximaal 2 kosteloze huwelijken per dag afgesloten;

 • 3. De administratieve huwelijken zullen plaatsvinden op maandag t/m donderdag tussen 9.00-17.00 uur;

 • 4. Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-17.00 uur en tussen 17.00-23.00 uur;

 • 5. Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op zaterdagen vinden plaats tussen 9.00-17.00 en tussen 17.00-23.00 uur;

 • 6. Huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op zon- en feestdagen (als genoemd in Algemene Termijnenwet) vinden plaats tussen 12.00-16.00 uur en tussen 16.00-18.00 uur;

 • 7. De overige werkzaamheden met betrekking tot de burgerlijke stand vinden plaats op maandag tot en met vrijdag op de tijden waarop de afdeling Dienstverlening, Team Burgerzaken voor het publiek geopend is;

 • 8. De burgerlijke stand (anders dan huwelijkvoltrekking) is gesloten indien de in het eerste lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de afdeling Dienstverlening, Team Burgerzaken niet of slechts gedeeltelijk is geopend;

 • 9. De burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 10. De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de afdeling.

 • 11. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste en tweede lid aangegeven uren.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

Drs. D. van Deurzen

de burgemeester,

Drs. P.L.A. Rüpp