Regeling vervallen per 20-12-2022

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen 2022

Geldend van 07-10-2022 t/m 19-12-2022

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen 2022

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 4 oktober 2022, kenmerk 180941, aangaande het vaststellen van een openstellingsperiode en een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

  • gelet op artikel 8.5, eerste en tweede lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend van 7 oktober 2022 tot en met 20 december 2022.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 500.000,-.

Artikel III

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond. Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 4 oktober 2022.

Drs. J.M.M Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Ondertekening