Subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken MOL-dorpen

Geldend van 07-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-03-2022

Intitulé

Subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken MOL-dorpen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T:

De subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken MOL dorpen vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  MOL dorpen: de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert.

 • 2.

  Programma Aardgasvrije Wijken: door het Rijk geïnitieerd programma waaruit de gemeente Westerkwartier een bijdrage heeft ontvangen om de gebouwen in de MOL dorpen aardgasvrij of aardgasarm te maken.

 • 3.

  Eigenaar-bewoners: bewoner(s) van een gebouw die ook eigenaar van datzelfde gebouw zijn.

 • 4.

  Wat-is-Wijs advies: Advies gegeven door een energie-adviseur welke in dienst is van het MOL project. In dit advies staan maatregelen opgenomen die bijdragen aan het aardgasvrij(ready) maken van het gebouw.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerkwartier kan aan gebouweigenaren subsidie verstrekken voor het (op termijn) aardgasvrij maken van een gebouw in de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert.

 • 2. Het adres van het gebouw dient tot een van de volgende postcodes te behoren:

  • a.

   9355;

  • b.

   9827;

  • c.

   9828.

 • 3. Het gebouw diende op 10-03-2022 een actieve gasaansluiting te hebben (gehad);

 • 4. Het gebouw heeft een woonbestemming volgens het geldende bestemmingsplan;

 • 5. Het moet gaan om een bestaand gebouw, geen nieuw te bouwen gebouw.

Artikel 3. Subsidieplafond

Conform de aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken is er in totaal gedurende de looptijd van deze regeling € 3.632.414,- beschikbaar.

Artikel 4. Subsidiebedrag

 • 1. Er kan voor de maatregelen genoemd in artikel 6 een subsidie worden toegekend van 50% van de totale investering (excl. BTW) met een maximum van € 6.500,- per gebouw;

 • 2. In het geval dat niet in een keer het maximaal beschikbare bedrag wordt aangevraagd, blijft het resterende subsidiebedrag beschikbaar voor de eigenaar indien deze op een later moment het gebouw verder verduurzaamt.

Artikel 5. Eigenaar-bewoners met een laag inkomen en laag eigen vermogen

 • 1. Een uitzondering op de in artikel 4 lid 1 genoemde voorwaarde dat maximaal 50% van de totale investering wordt gefinancierd tot een maximum van € 6.500,- euro, vormen eigenaar-bewoners met een laag inkomen en een laag eigen vermogen. Bewoners die binnen het proeftuingebied een gebouw bezitten, maar niet voldoende eigen geld hebben, kunnen het bedrag van € 6.500,- volledig toegekend krijgen zonder dat daar 50% cofinanciering tegenover moet staan.

 • 2. Onder eigenaar-bewoners met een laag inkomen verstaan we mensen die de afgelopen 3 jaar aantoonbaar maximaal 150% van het minimuminkomen hebben verdiend. Voor een alleenstaande geldt daarnaast een maximaal eigen vermogen van 10.000 euro, voor gezinnen een geldt een maximaal eigen vermogen van 20.000 euro.

 • 3. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van stukken om het inkomen en eigen vermogen aantoonbaar te maken.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten voor verduurzamingsmaatregelen die nodig zijn om het gebouw afhankelijk van de ingediende aanvraag aardgasvrij of aardgasarm te maken. Hiervoor is het in artikel 5, lid 1 benoemde bedrag van maximaal € 6.500,- per gebouw beschikbaar.

 • 1.

  Tot energiebesparende maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Dakisolatie;

  • b.

   Vloer- en/of bodemisolatie;

  • c.

   Gevelisolatie;

  • d.

   Muurisolatie;

  • e.

   Hoog-rendement glas en isolerend glas voor monumenten;

  • f.

   HR-luchtverwarming (enkel elektrische variant);

  • g.

   Zonneboiler;

  • h.

   (Hybride) warmtepomp;

  • i.

   Technieken voor warmteterugwinning;

  • j.

   Zonnepanelen;

  • k.

   Technieken voor de opslag van energie.

 • 2.

  Onder de voorwaarde dat een van de maatregelen uit lid 1 wordt uitgevoerd, is ook de financiering van de volgende niet-verduurzamings-, maar noodzakelijke maatregelen mogelijk:

  • a.

   Aanpassingen in de meterkast en aan de elektrische huisinstallatie;

  • b.

   Systeem voor afgifte van warmte (zoals bijvoorbeeld vloerverwarming en laagtemperatuur radiatoren)

  • c.

   Afwerking van isolatie (zoals bijvoorbeeld gipsplaten).

 • 3.

  Niet subsidiabel zijn kosten voor bijvoorbeeld:

  • a.

   Stoffering en inrichting (zoals gordijnen, behang en vloerbedekking);

  • b.

   Nieuwe dakpannen (bijvoorbeeld na het aanbrengen van dakisolatie);

  • c.

   Stucwerk (bijvoorbeeld na het aanbrengen van een voorzetwand).

Artikel 7. Inductie koken en 3-fasen aansluiting

Voor gebouwen die op of na 10-03-2022 nog geen inductie kookvoorziening en/of een 3-fasenaansluiting hebben, is extra budget beschikbaar bovenop de eerder genoemde € 6.500,-.

 • 1.

  Voor een 3-fasenaansluiting is maximaal € 262,- per aanvraag beschikbaar.

 • 2.

  Voor een inductie kookvoorziening is maximaal € 738,- per aanvraag beschikbaar.

Artikel 8. Zelfwerkzaamheid

De in artikel 6 genoemde maatregelen mogen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd/aangebracht. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten subsidie verstrekt. De aanvrager die in eigen beheer deze maatregelen aan het gebouw aanbrengt, voert deze werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding vakbekwaam en veilig uit.

Artikel 9. Wijze van indiening

Een aanvraag voor subsidie wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

Artikel 10. In te dienen bescheiden

 • 1. Bij een aanvraag om subsidie te verlenen wordt gebruik gemaakt van het hiervoor door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Het Wat-is-Wijs advies.

 • 3. In de aanvraag vermeldt de aanvrager in ieder geval:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het adres van het gebouw indien deze afwijkt van het woonadres van de aanvrager;

  • c.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • d.

   het bankrekeningnummer van de aanvrager;

  • e.

   een ondertekening van de aanvrager.

 • 4. Bij een eigenaar die (nog) niet woont op het adres van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient de koopovereenkomst van het gebouw getoond te kunnen worden;

 • 5. Is of wordt de eigenaar niet de bewoner van het gebouw maar is er sprake van particuliere verhuur, dan dient de eigenaar voordat de aanvraag wordt ingediend met de huurder in overleg te treden over de uitvoerbaarheid van zijn plan en de consequenties hiervan;

 • 6. Uitzondering op lid 2 van dit artikel vormen gebouwen waar tussen 10-03-2022 en datum van publicatie van deze regeling al maatregelen zoals genoemd in artikel 6 zijn uitgevoerd. Deze gebouwen hoeven geen Wat-is-Wijs advies in te dienen, maar enkel de facturen van de uitgevoerde maatregelen.

Artikel 11. Afhandeling ontvangst aanvraag

 • 1. De ontvangst van de aanvraag wordt schriftelijk bevestigd;

 • 2. De aanvraag wordt mede beoordeeld door een vertegenwoordiger van het projectteam MOL;

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken. De datum van ontvangst van de aanvraag is de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen;

 • 4. Is de aanvraag na het bieden van de gelegenheid tot aanvulling nog steeds onvolledig, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Van dit besluit wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 12. Beslistermijn

Het college beslist binnen vier weken na ontvangst op een ingediende aanvraag om subsidie.

Artikel 13. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college van burgemeester en wethouders een aanvraag om subsidie te verlenen in ieder geval af indien:

 • 1.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • 2.

  Het maximale subsidiebedrag voor het gebouw al eerder is toegekend;

 • 3.

  Een eventueel benodigde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

 • 4.

  De aanvraag is ingediend voor maatregelen die zijn getroffen voor 10-03-2022;

 • 5.

  De aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking zal leiden;

 • 6.

  De aanvrager niet de eigenaar of mede-eigenaar van het gebouw is;

 • 7.

  Het gebouw op 10-03-2022 geen actieve gasaansluiting meer had;

 • 8.

  Het gebouw niet in de postcodegebieden van Midwolde, Oostwold en Lettelbert is gelegen zoals genoemd in artikel 2.

 • 9.

  Het gebouw geen woonbestemming heeft.

Artikel 14. Termijn voor de uitvoering

De maatregelen dienen binnen 4 jaar na de subsidietoekenning uitgevoerd te zijn. Hierop kan na schriftelijk verzoek verlenging worden gegeven.

Artikel 15. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1. De beschikking vermeldt in ieder geval;

  • a.

   De hoogte van de subsidie;

  • b.

   De termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn uitgevoerd;

  • c.

   De wijze waarop de gereed melding moet worden ingediend en verantwoording over de getroffen maatregelen moet wordt afgelegd.

 • 2. Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden, voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 16. Aanvragen vaststelling subsidie

 • 1. Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen de uitvoeringstermijn ingediend door middel van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde declaratieformulier;

 • 2. De subsidie ontvanger dient aan te tonen dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden zoals genoemd in de beschikking;

 • 3. Bij het declaratieformulier moeten facturen van aangeschaft materiaal en uitgevoerde werkzaamheden worden bijgesloten waaruit blijkt dat de maatregelen waarvoor subsidie is verleend zijn uitgevoerd, betaalbewijzen dienen te worden bijgevoegd;

 • 4. Voor bewoners-eigenaren die de maatregelen zelf hebben uitgevoerd, zoals omschreven in artikel 8. Zelfwerkzaamheid, geldt dat zij ook foto’s moeten bijvoegen van de uitgevoerde maatregelen.

Artikel 17. Uitbetaling

Het subsidiebedrag wordt binnen 4 weken vastgesteld. 80% van het beschikte bedrag wordt voor het uitvoeren van de maatregelen als voorschot uitgekeerd op het door de aanvrager ingediende bankrekeningnummer. De overige 20% wordt na declaratie en de daaropvolgende subsidievaststelling uitgekeerd.

Artikel 18. Eigendomsoverdracht

Indien de subsidie ontvanger het gebouw overdraagt aan een derde dient de subsidie ontvanger binnen drie maanden na de overdracht afhankelijk van de situatie:

 • 1.

  Gezamenlijk met de nieuwe eigenaar een verzoek tot overdracht van de subsidie in waarbij alle verplichtingen en rechten uit de beschikking en de voorwaarden uit deze regeling op de nieuwe eigenaar overgaan. De aan de vorige eigenaar toegekende voorschotten die nog niet aan maatregelen in het gebouw zijn besteed worden onverwijld aan de gemeente terugbetaald, of;

 • 2.

  Een schriftelijke afstandsverklaring van de subsidie in en betaalt een eventueel ontvangen voorschot onverwijld aan de gemeente terug.

Artikel 19. Woningcorporatie

De woningcorporatie Wold en Waard heeft gelijk aan de eigenaar-bewoners ook recht op een bijdrage uit de subsidieregeling. Onder de voorwaarde dat de huurwoningen aardgasvrij worden gemaakt heeft Wold en Waard ook recht op een bijdrage van 50% van de investering tot een maximum van € 6.500,- per gebouw.

Artikel 20. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. Het van toepassing verklaren van dit artikel moet in het besluit gemotiveerd worden.

Artikel 21. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 10 maart 2022;

 • 3. Aanvragen voor subsidie kunnen tot en met 31 december 2029 worden gedaan;

 • 4. Aanvragen voor subsidievaststelling kunnen tot en met 30 september 2030 worden gedaan;

 • 5. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije MOL-dorpen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 20 september 2022

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris