Openstellingsbesluit Paragraaf 2a Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2022 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)

Geldend van 17-06-2023 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit Paragraaf 2a Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2022 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)

Gedeputeerde Staten van Limburg stellen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3) 27 september 2022 het volgende besluit vast:

Openstellingsbesluit Paragraaf 2a Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2022 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3), hierna te noemen “Verordening”, besluiten Gedeputeerde Staten “Fysieke investeringen 2022’” Paragraaf 2a van Hoofdstuk 2 van deze Verordening als volgt open te stellen.

 • I.

  In bijlage 1 zijn de nadere regels opgenomen die voor dit openstellingsbesluit gelden.

 • II.

  Het subsidieplafond LANDBOUW bedraagt € 7.441.861 waarvan € 3.720.930,50 (50%) bestaat uit ELFPO-middelen en € 3.720.930,50 uit provinciale middelen.

 • III.

  Het subsidieplafond LANDBOUW is bedoeld voor investeringscategorieën A, B, D en E (bijlage 2).

 • IV.

  Het subsidieplafond WATER bedraagt € 217.896 waarvan € 108.948 (50%) bestaat uit ELFPO middelen en € 108.948 (50%) uit provinciale middelen.

 • V.

  Het subsidieplafond WATER is bedoeld voor investeringscategorie C (bijlage 2).

 • VI.

  Aanvragen om subsidie kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend vanaf 1 november 2022 09:00 uur t/m 15 december 2022 17:00 uur. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 15 december 2022 om 17:00 uur te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.

 • VII.

  Dit openstellingsbesluit wordt in onderstaande nadere regels aangehaald als “Fysieke investeringen 2022”.

 • VIII.

  Dit openstellingsbesluit treedt in werking op 1 november 2022 en vervalt einde POP3-periode, met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die gedaan zijn tijdens de openstellingsperiode.

Ondertekening

Bijlage 1: Nadere regels ‘Fysieke investeringen 2022’

Artikel 1 Begripsomschrijving

Met “Verordening” wordt bedoeld: Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3).

Het “subsidieplafond LANDBOUW” is beschikbaar voor investeringscategorieën A, B, D en E (zie bijlage 2).

Het “subsidieplafond WATER” is beschikbaar voor investeringscategorie C (zie bijlage 2).

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector (artikel 2.2.1, eerste lid, van de Verordening) die geplaatst/gebruikt worden in de Nederlandse provincie Limburg alsmede betrekking hebben op tenminste één van de bij het tweede lid van artikel 2.2.1 van de Verordening vermelde thema’s.

Als uitwerking van artikel 2.2.1 van de Verordening wordt enkel subsidie verstrekt voor fysieke investeringen zoals genoemd in de investeringslijst bijlage 2 behorende bij dit openstellingbesluit en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteiten en kosten.

Artikel 3Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers en/of groepen van landbouwers.

Artikel 4Aanvraag

 • 1.

  Per aanvrager kan één aanvraag ingediend worden óf voor LANDBOUW óf voor WATER:

  • -

   bij LANDBOUW kan voor maximaal twee investeringen worden aangevraagd;

  • -

   deze investeringen moeten betrekking hebben op één of twee verschillende investeringscategorieën (A, B, D, E);

  • -

   bij WATER kan voor maximaal twee investeringen worden aangevraagd;

  • -

   deze investeringen kunnen uitsluitend betrekking hebben op investeringscategorie C.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.7, tweede lid, van de Verordening hanteert de aanvrager een verplicht hiervoor beschikbaar gesteld format (waarin onderbouwd dient te worden waarom de betreffende investering past binnen de categorie en de daarin opgenomen activiteiten en kosten).

Artikel 5 Subsidiehoogte

Onverminderd artikel 2.2.4 van de Verordening geldt:

 • -

  de subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten;

 • -

  de maximale hoogte van de te verlenen subsidie (alle investeringen samen) bedraagt € 150.000;

 • -

  voor de categorieën A, B, D en E wordt géén subsidie verstrekt indien het te verstrekken subsidiebedrag (alle investeringen samen) lager is dan € 20.000;

 • -

  voor de categorie C wordt géén subsidie verstrekt indien het te verstrekken subsidiebedrag (alle investeringen samen) lager is dan € 5.000.

Artikel 6Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening zijn enkel kosten gemaakt onder artikel 2.2.3, eerste lid, sub d en f subsidiabel, zijnde kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa en kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

 • 2.

  Conform artikel 1.12, derde lid, van de Verordening zijn voorbereidingskosten indien deze gemaakt zijn binnen één jaar voordat de aanvraag om subsidie is ingediend subsidiabel. Deze kunnen uitsluitend betrekking hebben op kosten vermeld bij artikel 1.12, vierde lid, van de Verordening. Kosten die reeds zijn gesubsidieerd via de Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelands-ontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022 (Provinciaal Blad, nr. 1467, 9 februari 2022), zijn niet subsidiabel en komen dan ook niet meer voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7Rangschikking

 • 1.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1:15,1:15b en artikel 2.2.5 van de Verordening worden de scores van de investeringslijst in bijlage 2 gehanteerd.

 • 2.

  Bij aanvragen die betrekking hebben op twee investeringen worden de scores gemiddeld. De gemiddelde score van deze twee investeringen telt dan mee voor de rangschikking.

 • 3.

  De aanvragen worden gerangschikt op volgorde van de score beginnend bij de aanvraag met de hoogste score.

 • 4.

  Indien aanvragen voor subsidie op gelijke plaats zijn gerangschikt en honorering van die aanvragen zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, worden deze aanvragen gehonoreerd door verdeling van het nog beschikbare subsidieplafond op basis van loting. De loting zal worden uitgevoerd door een beëdigd notaris.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  Conform artikel 1.27 van de Verordening is de subsidieontvanger verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk vóór 1 april 2025 in te dienen.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, sub e, van de Verordening is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, sub h van de Verordening is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 4.

  In afwijking van artikel 1.23 en 1.25 van de Verordening worden géén voorschotten verstrekt.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 van de Verordening en het gegeven dat dient te worden voldaan aan alle in dit openstellingsbesluit en de Verordening opgenomen voorwaarden, wordt subsidie eveneens geweigerd indien voor dezelfde investerint en/of dezelfde subsidiabele kosten reeds op grond van de subsidiemodule “Investeren in groen-economisch herstel” van de Regeling Europese EZK en LNV subsidies 2021 en 2022 (Staatscourant Nr. 49546-n1, 23 december 2021) en/of een soortgelijke regeling reeds subsidie is of zal worden verstrekt.

TOELICHTING Nadere regels ‘Fysieke investeringen 2022’

IALGEMEEN DEEL

Kader

Op 31 december 2020 liep de oorspronkelijke programmaperiode van POP3 2014-2020 af. Vanwege vertraging in de Brusselse besluitvorming kon het nieuwe GLB nog niet van start gaan op 1 januari 2021. Om de continuïteit in de financiering en uitvoering van POP3 te waarborgen heeft de Europese Commissie de mogelijkheid geboden om het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma te verlengen. De Provincie Limburg heeft besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken ter overbrugging tussen het huidige POP3 en het nieuwe GLB. Deze overbruggings-/transitieperiode beslaat de jaren 2021 en 2022. De financiering van de transitiejaren komt uit het nieuwe GLB. Inhoudelijk wordt het principe van ‘oude regels, nieuw geld’ gehanteerd.

Nederland heeft ervoor gekozen om in deze transitieperiode een accentverschuiving aan te brengen, waarbij de inhoudelijke focus meer dan voorheen komt te liggen op de actuele maatschappelijke onderwerpen: biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof) en klimaat.

Verordening

Dit openstellingbesluit betreft een nadere uitwerking van de Verordening. Voor zaken die niet specifiek benoemd zijn in dit openstellingsbesluit is de Verordening van toepassing. Het gaat daarbij met name om paragraaf 2 van hoofdstuk 2.

Bijvoorbeeld artikel 1.16 (beslistermijn) van de Verordening is onverkort van toepassing al wordt dit in dit openstellingsbesluit niet herhaald.

Tendersystematiek

Subsidieaanvragen kunnen slechts in een beperkte periode worden ingediend. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de sluitende begroting) die bij een aanvraag hoort, ontvangen zijn. Deze sluitingsdatum wordt strikt gehanteerd. Als de aanvraag minimaal tien werkdagen voor de sluitingsdatum wordt ontvangen, wordt de aanvraag gecontroleerd op volledigheid van verplichte bijlagen. Na de sluitingsdatum is aanvullen van de aanvraag niet meer mogelijk.

Na ontvangst worden de aanvragen getoetst/beoordeeld en op basis van de score gelet op de investeringslijst gerangschikt. Het kan voorkomen dat vanwege het subsidieplafond niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. De aanvragen met de hoogste scores worden als eerste gehonoreerd. Rangschikking op basis van loting vindt plaats in geval van twee of meer aanvragen een gelijke score hebben verkregen en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat het subsidieplafond (deels) bereikt is.

Beginnen met een project / voorbereidingskosten

Kosten zijn alleen subsidiabel als zij zijn gemaakt nádat de subsidieaanvraag is ingediend. Kosten die vóór de aanvraag zijn gemaakt, komen niet voor subsidie in aanmerking. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het ondertekenen van een offerte - voor de datum van indiening van de aanvraag – zonder dat daarin een voorbehoud is gemaakt over het aanvragen of ontvangen van subsidie – uitgelegd wordt als start met de uitvoering van de activiteit.

Voorbereidingskosten die gemaakt zijn binnen één jaar voordat subsidie is aangevraagd, komen wél voor subsidie in aanmerking. Deze voorbereidingskosten kunnen dan alleen bestaan uit kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs, kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied of kosten van haalbaarheidsstudies, die aantoonbaar gemaakt zijn om te komen tot een projectplan ten aanzien van de subsidieaanvraag en geen reguliere werkzaamheden betreftfen.

Kosten ter ondersteuning voor het indienen van een aanvraag (inschakelen externe expertise á maximaal € 1.500) die gehonoreerd zijn bij de Ondersteuningsregeling POP3-2022 mogen niet nogmaals in de aanvraag opgenomen worden.

De ervaring wijst uit dat veel initiatiefnemers met de start van hun project wachten totdat de beschikking ontvangen is. Dat hoeft niet. Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. De beschikking geeft echter pas zekerheid over de subsidiabiliteit van de kosten. Kosten maken na het indienen van de aanvraag en voor ontvangst van de beschikking betekent dus een zeker risico nemen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en relevante informatie en tips vindt u op de website https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuelesubsidies/subsidieregelingen0/@1837/subsidieverordening/

Ook dient u het Handboek voor POP3-subsidieaanvragers te raadplegen (te vinden op de provinciale website en de website van het Regiebureau POP3).

IIARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Toelichting artikel 2 (subsidiabele activiteiten)

Voorliggende openstelling heeft als doel land- en tuinbouwers in de transitie naar een duurzame toekomstbestendige toekomst te stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. Deze subsidie is derhalve bedoeld om de aanschaf van installaties en machines te faciliteren, zodat landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken en zo bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging van dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Gedeputeerde Staten hebben een lijst vastgesteld met relevante innovatieve en duurzame fysieke investeringen (bijlage 2). Het betreft 5 investeringscategorieën:

 • A.

  precisielandbouw en smart farming;

 • B.

  digitalisering;

 • C.

  water, waterkwaliteit, droogte en overlast;

 • D.

  duurzame bedrijfsvoering;

 • E.

  natuurinclusieve en kringlooplandbouw.

Deze categorieën met bijhorende investeringssoorten (A1, A2, ….. B2…C1, …etc.) zijn zo gekozen dat zij aansluiten bij:

 • i)

  de thema’s van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3):

  • a.

   verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;

  • b.

   beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;

  • c.

   maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen ( zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);

  • d.

   klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op Hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);

  • e.

   klimaatadaptie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en –overschotten);

  • f.

   verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

  • g.

   behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

 • ii)

  de vier investeringslijnen van het beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023 “Koers naar de Toekomst“.

  De agrarische wereld is in transitie en bijhorende opgaven zijn heel groot. De Provincie Limburg stelt derhalve in haar beleid de volgende agrifood-ambitie centraal:

  Het verder versterken van de positie als toonaangevende agrarische regio die duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven biedt.

  Middels vier investeringslijnen wordt deze agrarische transitie ondersteund:

  • 1.

   missie gedreven innoveren (kennis en kunde voor de duurzame ontwikkeling);.

  • 2.

   circulair produceren (kringlooplandbouw, hergebruik reststromen, terugdringen uitstoot stikstof/CO2, natuurinclusieve en biologische landbouw);

  • 3.

   versterking marktpositie primaire sector t.b.v. verduurzamen;

  • 4.

   stimuleren samenwerking en samenwerkingsverbanden.

 • NB Bij investeringen in categorie D1 en D2 zijn vergunningen mogelijk verplicht.

 • iii)

  Het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027

  Doelstelling van het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 is het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

  Daartoe is het belangrijk dat aanvragen bijdragen aan de doelen van:

  • 1.

   het tegengaan van droogte;

  • 2.

   het voorkomen van wateroverlast;

  • 3.

   het verbeteren van de waterkwaliteit of een combinatie van deze doelen.

 • Een POP3 aanvraag zal duidelijk in het voorgeschreven projectplan/format moeten beschrijven en beargumenteren hoe bij te dragen aan welke POP3 thema’s, welke investeringslijn van het provinciaal beleid “Koers naar de Toekomst” en/of het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027. Betreffende beleidsdocumenten zijn beschikbaar op www.limburg.nl.

  De scores zijn zo bepaald dat hoe hoger de score hoe meer de investering bijdraagt aan provinciale beleidsdoelen.

  NB Bij investeringen in categorie C3 zijn vergunningen mogelijk verplicht.

Toelichting artikel 3 (aanvrager)

Aanvrager en/of “groepen van landbouwers” dienen te voldoen aan de definities zoals vermeld in artikel 1.1 van de Verordening.

Onder “groepen van landbouwers” wordt verstaan: meerdere landbouwbedrijven die economisch danwel organisatorisch met elkaar verbonden zijn.

Toelichting artikel 4 (aanvraag)

Een aanvrager (landbouwer en/of groep van landbouwers) kan maar één aanvraag indienen. Aanvrager dien een keuze te maken voor één aanvraag bij LANDBOUW óf een aanvraag bij WATER. Betreffende aanvraag kan bestaan uit één of twee investeringen.

Investeringen uit categorie C kunnen niet gecombineerd worden met investeringen uit een andere categorie. Wel kan er voor twee investeringen binnen deze categorie aangevraagd worden (bijvoorbeeld C1 en C2).

Investeringen van de andere categorieën (A, B, D en E) kunnen wel (onderling) gecombineerd worden (bijvoorbeeld A1 en B2). Ook kunnen twee investeringen binnen één categorie aan de orde zijn (bijvoorbeeld A1 en A4).

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 en 1.7a van de Verordening zal conform artikel 1.3, vierde lid, onderdeel h van de Verordening voor het projectplan zoals vermeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel f van de Verordening het op de website https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuelesubsidies/subsidieregelingen0/@1837/subsidieverordening/ beschikbaar gestelde format gehanteerd dienen te worden.

Bij de aanvraag dienen diverse van toepassing zijnde bijlagen bijgevoegd te worden:

 • projectplan, zie format op website (verplicht);

 • uittreksel Kamer van Koophandel (KvK) (verplicht);

 • onderbouwing/specificatie van de begroting (verplicht);

 • bewijsstukken begroting/offertes. Indien niet aanwezig aangeven waar de bedragen op gebaseerd zijn (verplicht);

 • toezegging overige financiers of aangeven dat financiering is aangevraagd en daar de stand van zaken van (indien van toepassing);

 • bewijsstukken machtiging (indien van toepassing);

 • samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing), zie artikel 1.6 van de Verordening;

 • bewijs start vergunningsprocedure en/of vergunningen (indien van toepassing bij C3, D1 en/of D2);

 • verklaring van de belastingdienst inzake niet-verrekenbare dan wel niet compensabele btw (indien van toepassing);

 • overzicht van de inkomsten en/of besparingen als gevolg van de uitvoering van uw project (indien van toepassing);

 • verkenning naar mogelijk omgevingseffecten of de aanvraag van de vergunning (indien van toepassing);

 • documenten aanbesteding (indien van toepassing).

Voor meer uitleg wordt verwezen naar het Handboek voor POP3-subsidieaanvragers (te vinden op de provinciale website en de website van het Regiebureau POP3: Handboek aanvragers POP3/POP3+ subsidie, versie mei 2021 | Publicatie | Netwerk Platteland.

Toelichting artikel 5 (subsidiehoogte)

Voor investeringen van de categorieën A, B, D en E geldt een minimaal subsidiebedrag van

€ 20.000), voor categorie C een minimum van € 5.000. Het maximale subsidiebedrag bedraagt voor alle categorieën € 150.000. Zowel het minimum als het maximum subsidiebedrag betreft het bedrag van alle aangevraagde investeringen samen/opgeteld.

Toelichting artikel 6 (subsidiabele kosten)

De opdracht aan de leverancier van de investering mag pas verstrekt worden nadat de subsidie is aangevraagd.

Er wordt enkel subsidie verstrekt voor nieuwe machines en installatie. Niet voor tweede hands machines en installaties.

De betreffende investering mag (ook) geen vervangingsinvestering zijn, echter investeringen ter verbetering of verduurzaming van een oude machine of installatie vallen niet onder vervangingsinvesteringen en zijn wel subsidiabel.

Er wordt wél subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten (zijnde kosten die aantoonbaar zijn gemaakt om te komen toe een projectplan) die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend, mits deze gemaakt zijn binnen éen jaar voordat de aanvraag om subsidie is ingediend. Dergelijke kosten kunnen uitsluitend betrekking hebben op:

 • kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs;

 • kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied;

 • kosten van haalbaarheidsstudies.

Vergoedingen (van maximaal € 1.500) die verkregen zijn voor het inschakelen van een externe adviesdienst t.b.v. ondersteuning bij een POP3-aanvraag 2022 via de Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelandsontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022 (Provinciaal Blad, Nr. 1467, 9 februari 2022) vallen hierbuiten. In geval van een dergelijk ontvangen vergoeding dient dit expliciet in het projectplan te worden gemeld en dienen deze kosten niet nogmaals opgevoerd te worden in de begroting.

Toelichting artikel 7 (rangschikking)

Deze subsidieverlening verloopt via een tendersysteem. Dat wil zeggen dat gedurende een beperkte periode (1 november t/m 15 december 2022) subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. De aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden gerangschikt op basis van de score van de in aanmerking komende gevraagde investeringen zoals opgenomen in de investeringslijst.

De score per investering (zie bijlage 2) is bepaald op basis van de mate waarin de betreffende investering bijdraagt aan innovatie en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit), effectiviteit, efficiëntie en kans op succes.

Alle aanvragen die tijdig binnen zijn worden eerst getoetst op ontvankelijk- en compleetheid.

De ontvankelijke complete aanvragen worden gerangschikt op volgorde van de score beginnend bij de aanvraag met de hoogste score.

Bij aanvragen die betrekking hebben op twee investeringen worden de scores gemiddeld. Dit gemiddelde telt dan mee voor de rangschikking.

Rangschikking op basis van loting vindt plaats in geval twee of meer aanvragen een gelijke score hebben en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat het subsidieplafond bereikt is.

Toelichting artikel 8 (verplichtingen)

In de subsidieverleningsbeschikking wordt de termijn vermeld waarbinnen het project uiterlijk afgerond dient te zijn en tevens het verzoek tot vaststelling ingediend is. Omdat het einde van de POP3 transitieperiode nadert dienen alle aanvragen tot vaststelling op 1 april 2025 binnen te zijn. Het is raadzaam om de (door-) looptijd c.q. uitvoeringperiode van het project iets eerder te beëindigen en tijd in te calculeren om eventueel noodzakelijke rapportages en (financiële) stukken t.b.v. verzoek om vaststelling te verzamelen om tijdig in te kunnen dienen.

Het is niet nodig inhoudelijke verslagen in te dienen omtrent de voortgang en er worden géén voorschotten verstrekt. Bij verzoek om vaststelling wordt wel een eindverslag verwacht.

Toelichting artikel 9 (weigeringsgronden)

Subsidie wordt niet toegekend indien voor dezelfde activiteit/investering en dezelfde subsidiabele kosten reeds op grond van de subsidiemodule “Investeren in groen-economisch herstel” van de Regeling Europese EZK en LNV subsidies 2021 en 2022 (Staatscourant Nr. 49546-n1, 23 december 2021) en/of soortgelijke regeling een bijdrage is/wordt verstrekt/ontvangen. De aanvraag zal in dat geval worden geweigerd.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

dhr. E.G.M. Roemer

de secretaris,

dhr. T. Schulpen

Bijlage 2 Investeringslijst

Openstellingsbesluit ‘Paragraaf 2a Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2022’ Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)

Categorie A Precisielandbouw en Smart farming

Investeringen in (datagedreven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund.

Categorie B Digitalisering

Investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs-)processen worden ondersteund.

Categorie C Water, waterkwaliteit, droogte en overlast

Investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van de waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding en/of het tegengaan van verdroging.

Categorie D Duurzame bedrijfsvoering

Investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Categorie E Natuurinclusieve en kringlooplandbouw

Investeringen in machines, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind.

Categorie A Precisielandbouw en Smart farming

Investeringen in (datagedreven) plaats-, dier of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund.

Nr

Soort investering

Wel/niet subsidiabele kosten

score

A1

Groei en Oogsten

Subsidiabel

 • Systemen ten behoeve van inzicht in oogstvariabelen. Bij akkerbouw groeivariabelen. Bij veehouderij voor grasoogst.

 • Systemen voor plaatsspecifieke opbrengstmetingen

 • Systemen om de groei te monitoren, bijvoorbeeld door het gebruik van satelliet- of drones om data te verzamelen

Let op: alleen als de sensoren geïntegreerd zijn in de machine is de hele machine subsidiabel

17

A2

Precisieberegening en -irrigatie

Omschrijving

Investeringen in gerichte (elektrische) beregeningsbevloeiingssystemen

Subsidiabel

 • Software voor sensor-gestuurde irrigatie

 • Dripirrigatie/druppelslangen incl. besturing voor beregening/irrigatie

 • Aanschaf vlaksproeiers (alleen in combinatie met sproeibomen);

 • Aanschaf sproeibomen;

  • Aanschaf beregeningsbomen

 • RWS (Root Watering System);

 • Laagvolume sproeier ten behoeve van nachtvorstbestrijding.

 • Elektrische aansturing van deze beregeningsbevloeiingsapparatuur

Niet subsidiabel

 • Reguliere beregeningshaspels en slang

16

A3

Precisiebemesting

Omschrijving

 • systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping (= aangestuurd door GPS) in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden of het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt. Het aantoonbaar erom vragen bestaat alleen voor N-bijbemesting van aardappelen een systeem gebaseerd op sensorwaarnemingen;

 • systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op het juiste moment toe te dienen aan het gewas (fertigatie). Systeem is gangbaar in glastuinbouw. In open teelten minder gangbaar;

 • systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS indien dit meteen wordt door vertaald in het doseren;

 • systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest;

 • systemen voor het digitaal meten van opbrengsten voor opbrengstkaarten ten behoeve van plaats specifieke teeltoptimalisatie.

Subsidiabel

 • Systemen die plaats specifiek gewasbemesting kunnen toepassen.

 • GPS/GIS apparatuur, inclusief bodemkaart voor bovenstaande systemen. De GPS/GIS apparatuur voor deze systemen is alleen subsidiabel in combinatie met aanschaf van bovenstaande systemen.

 • Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel

 • De tractor waaraan wordt gekoppeld.

 • Zodebemester

 • Abonnementen op software updates en servicecontracten. Behalve indien deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de investering en het benodigde abonnement noodzakelijk is voor het correct functioneren van de investering.

16

A4

Precisiegewasbescherming

Omschrijving

 • Spuitmachine bestemd voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt, of bedekte teelt waarbij het ontstaan van restvloeistof in de spuittank wordt voorkomen of met ten minste 50% gereduceerd.

 • Machine bestemd voor plaatsspecifieke bestrijding van ziekten, plagen of onkruiden in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Of

 • Investeringen in een spuitmachine met driftreducerende technieken, zoals: driftarme doppen, elektrische kantdoppen, luchtondersteuning, luchtvloeistofmengsystemen sleepdoektechniek;

 • Investeringen in een spuitmachine met volumereducerende technieken.

 • Bijbehorende installatiekosten.

Subsidiabel

 • Een spuitmachine met volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon water en spuitvloeistof

 • Een spuitmachine waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden door een selectieve doseringseenheid;

 • Een spuitmachine met een combinatie van doppen en driftreducerende technieken die zorgt voor een driftreductie van minimaal 90%.

 • aanleg en aanschaf vloeistofwerende vul- en wasplaats met opvang

 • Een machine, niet zijnde spuitmachine, waarmee ziekten, plagen of onkruiden mechanisch worden bestreden op basis van plaatsspecifieke waarneming van het doelorganisme of symptomen daarvan.

 • Autonome systemen of zelfrijders die bijdragen aan de het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 • systemen die obv. een taakkaart kunnen spuiten toevoegen, evt. in combinatie met PWM doppen (pulse width modulation) stimuleren in de regeling (dosering is dan flexibel aanpasbaar).

 • spotspray toepassingen: herkenning van onkruid mbv. camera’s waarna alleen het onkruid bespoten wordt (sterke middelreductie) – deze systemen komen nu op de markt. Systemen zijn bijv. Weed-it, Garford, Ecorobotix

 • mechanische systemen als alternatief voor bespuitingen m.i. sterker stimuleren: denk aan camera gestuurde schoffelsystemen. • Systemen ter bestrijding van ridderzuring (combi met drone opnames of met camera op de spuitboom).

 • Systemen die obv. een taakkaart kunnen spuiten. Idem voor spotspraying. Let op: het percentage restvloeistofreductie of driftreductie moet worden vermeld in het projectplan en op de offerte bij het betaalverzoek.

Niet subsidiabel

 • De tractor waaraan wordt gekoppeld

 • kosten voor gebruik van drift reducerende additieven

16

A5

Variabel zaaien en poten

Subsidiabel

 • (Autonome) Machines voor het uitvoeren van een grondbewerking en dit combineren met variabel zaaien/poten/planten.

 • GPS/GIS apparatuur in combinatie met een investering in een machine voor spitten en zaaien/poten/planten tegelijk.

 • Bijbehorende installatiekosten.

 • Bijbehorende installaties die meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen kunnen toedienen

14

Categorie B Digitalisering

Investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs-)processen worden ondersteund.

Nr

Soort investering

Wel/niet subsidiabele kosten

score

B1

Beslissingsondersteunende

(software-)systemen voor de land- en tuinbouw

Omschrijving

Softwaresystemen voor beslissingsondersteuning en vergroting inzicht teelt en bedrijfsvoering zolang dit bijdraagt aan duurzaamheidsopdrachten.

Subsidiabel

 • Beslissingsondersteunende modellen en/of systemen voor: - weersextremen; - gewasbescherming; - bemesting; - oogstraming;

 • emissiearm uitrijden van mest op basis van weersomstandigheden 1

 • Software voor het meest optimale technieken spuitmoment;

 • Planningssystemen voor teeltmaatregelen, zaaien/planten/poten en oogsten;

 • Bodem-, gewas-, watersensoren en -systemen, met name gericht op EC

 • Managementpakket voor de landbouw (o.a. Agromanager e.d.);

Niet subsidiabel

 • Apparatuur benodigd voor het aflezen van de ICT en sensor techniek waaronder computers, laptops, tablets en smartphones. Abonnementen op software updates en servicecontracten. Behalve indien deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de investering en het benodigde abonnement noodzakelijk is voor het correct functioneren van de investering.

19

B2

Robotisering - duurzame bestrijding

Omschrijving

Autonome systemen voor het herkennen en bestrijden van ziekten/plagen/onkruiden.

Subsidiabel

 • Robots die ziekten/plagen/onkruiden herkennen en op duurzame wijze bestrijden

 • Drones ten behoeve van de duurzame bestrijding van schadelijke insecten

19

B3

Software ten behoeve van korte ketens

Subsidiabel

 • Aanschaf software t.b.v ketentransparantie (RFID-tags op oogstkisten)

 • Digitaal communicatiemateriaal zoals websites

Niet subsidiabel

Abonnementen op software updates en servicecontracten. Behalve indien deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de investering en het benodigde abonnement noodzakelijk is voor het correct functioneren van de investering.

18

B4

Robotisering – akker en weidevogels

Subsidiabel

Drones ten behoeve van het geautomatiseerd ontwijken van nestlocaties akker- en weidevogels

14

B5

EC meters en monitoringssensoren

Omschrijving

Investeringen in meet- en monitoringsapparatuur voor het meten van onder andere de dikte en diepte van de waterlens en meten van bodemverdichting.

Subsidiabel

 • EC meters en monitoringssystemen voor het bepalen van vocht-, zuur- en zoutgehalte

 • Beslissingsondersteuning op basis van sensordata en monitoring

 • Meet- en monitoringsapparatuur voor het meten van onder andere de dikte en diepte van de waterlens, meten van bodemverdichting, PH meters, continuemeters, penetrometers. Bij aanschaf kan ook de bijbehorende software ten behoeve van interpretatie worden gesubsidieerd.

 • Continuemeters

 • Grondwatermeters

 • Oppervlaktewatermeters bij beregening uit oppervlaktewaters.

 • Penetrometers

 • PH meters

 • •.

  Vochtsensoren

 • Fosfaat- en nitraatmeter

Niet subsidiabel

Abonnementen op software updates en servicecontracten. Behalve indien deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de investering en het benodigde abonnement noodzakelijk is voor het correct functioneren van de investering.

10

Categorie C Water, waterkwaliteit, droogte en overlast

Investeringen in een verbeterde omgang met grondwater, oppervlaktewatergebruik en met de waterhuishouding van het eigen bedrijf die bijdragen aan de verhoging van de waterkwaliteit, verbetering van de waterhuishouding en/of het tegengaan van verdroging.

Nr

Soort investering

Wel/niet subsidiabele kosten

score

C1

Materieel voor bewerking van percelen om kans op perceelafspoeling te reduceren

Omschrijving

Gericht op vermindering perceelafspoeling.

Subsidiabel

 • Drempelmachine voor ruggenteelten

 • Greppel/sleuvenfreesmachine

Let op: machines zijn niet subsidiabel, alleen de genoemde onderdelen.

17

C2

Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

Subsidiabel

 • Aanleg van overdekte verharde, vloeistofdichte vul- en wasplaats voor spuitmachines, inclusief een voorziening voor opvang en opslag en zuivering of verdamping van waswater.

 • Biologisch of ander zuiveringssysteem voor was- en spoelwater van spuitmachines (dat wil zeggen de aanschaf en aanleg van een vloeistofdicht biologisch zuiveringssysteem of de aanschaf van zuiveringssystemen die werken op basis van onder andere ozon of UV).

 • Systemen voor de verdamping van was- en spoelwater van spuitmachines.

 • Aanleg en inrichting van een erf waarbij erfwater wordt opgevangen voor afvoer of verwerking middels zuiveren of verdampen (gesloten erf voor gewasbeschermingsmiddelen)

 • Kistenwasser inclusief opvang restwater voor afvoer of verwerking (zuiveren of verdampen)

 • Een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer;

 • Aanvullende erf-en zuiveringsvoorzieningen voor de bollenteelt met spoelwater.

 • Waterveegmachine met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater.

 • Veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfafspoeling bij regen.

 • Opvang- en afvoersysteem van perssappen (onder sleufsilo’s).

 • Bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel

 • Systemen voor het lozen van drain- of afvalwater vanuit kassen.

 • Overkapping voor een voederopslag;

 • Overkapping voor een mestopslag;

  Kosten voor herinrichting van het erf;

 • Erfverharding;

 • Hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere riolering;

 • Spoelplaats (voor materieel anders dan een spuitmachine e.d.)

 • Kuilplaten;

 • installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of het oppervlaktewater;

 • Waterzuiveringsinstallatie

17

C3

Ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang (inclusief hemelwateropvang)

Subsidiabel

 • Waterbassins ten behoeve van hemelwateropvang inclusief bijbehorende pijpleidingen, voorzieningen ten behoeve van de opvang van hemelwater van daken, bijbehorende installatiekosten, hekwerk, taludbescherming, graafwerk en de aanleg van een opvangput voor het verdund uitrijden van mest in het kader van stikstofemissiereductie en waterbesparing.

 • Voorzieningen voor ondergrondse wateropslag waaronder freshmaker, kreekrug-infilstratiesystemen en diepdraininfiltratie.

Let op! Om voor definitieve subsidievaststelling in aanmerking te komen moeten de vergunningen via het Waterschap/beheerder toegekend zijn. Een bewijsstuk van de start van de vergunningsprocedure moet worden meegezonden met de subsidieaanvraag.

17

Categorie D Duurzame bedrijfsvoering

Investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen, machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Nr

Soort investering

Wel / niet subsidiabele kosten

score

D1

Klimaatbestendige fruitteelt

Omschrijving

Investeringen voor klimaatbestendig telen

Subsidiabel

 • Hagelnetten boven fruit

 • Regenkappen kersen en bessen

Let op!

Bovenstaande maatregelingen zijn alleen subsidiabel indien de eventueel benodigde vergunningen aanwezig zijn voor indiening van het project. Bij de aanschaf van anti hagelsystemen moet worden voldaan aan de wettelijke eisen die worden gesteld vanuit de gemeente.

10

D2

Aanpassing klimaatverandering

Subsidiabel

 • aanschaf en installatie nachtvorst propeller

 • constructie en aanschaf hagelnetten;

 • constructie en aanschaf regenkappen;

 • meerkosten van aanschaf van gehard glas voor gebruik in bestaande of nieuwe kassen; niet subsidiabel

 • (nieuw)bouw van een kas.

Let op!

Bovenstaande maatregelingen zijn alleen subsidiabel indien de eventueel benodigde vergunningen aanwezig zijn voor indiening van het project. Bij de aanschaf van anti hagelsystemen moet worden voldaan aan de wettelijke eisen die worden gesteld vanuit de gemeente.

10

D3

[vervallen]

[vervallen]

[vervallen]

D4

Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt

Omschrijving

Bestemd voor het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat.

Subsidiabel

 • Een elevator

 • Doseersysteem

 • Transportbanden en een trilsysteem.

12

Categorie E Natuurinclusieve en kringlooplandbouw

Investeringen in machines, installaties voor opslag en verwerking en opslag- en verwerkingsplaatsen waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke omgeving (‘natuurlijk kapitaal’) die worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en waardoor negatieve effecten op water, bodem en lucht kan worden verkleind.

Nr

Soort investering

Wel / niet subsidiabel kosten

Score

E1

Mengteelten zoals strokenteelt/pixelteelt/ agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten

Omschrijving

(Aangepaste) machines voor strokenteelt/pixelteelt en agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten

Subsidiabel

 • Aangepaste zaaimachines t.b.v. genoemde mengteelten

 • strokenfrees of strokenploeg

 • Oogstmachines of andere aangepaste machines voor gewasmanagement voor mengteelten en/of eiwitgewassen

 • Zelfrijdende machines voor strokenteelt

 • aangepaste machines voor gewasmanagement (bijv. schoffelmachine)

Niet subsidiabel

 • -

  Trekkers

17

E2

Zaaimachines of zaaimachineaanpassingen voor vanggewassen en groenbemesters

Omschrijving

Zaaiapparatuur die gewas rechtstreeks in de groenbemester of gras kan zaaien, ter voorkoming van een extra werkgang of doodspuiten.

Subsidiabel

 • Zaaimachines voor inzaaien voor "onder gewassen" zoals gras bij mais

 • machines voor onderzaai in mais

13

E3

Machine voor het combineren van grondbewerking, spitten en/of zaaien en poten/planten

Omschrijving

Deze investering draagt bij aan een betere basis voor bodemleven - biodiversiteit, en draagt bij aan het voorkomen van uitspoelen door het voorkomen van bodemverdichting.

Let op! Maximale gewicht, banden, asdruk, breedte

Subsidiabel

 • Machines die werkgangen combineren door tegelijk te spitten én te zaaien/poten/planten;

 • Machines voor het uitvoeren van een grondbewerking en dit combineren met zaaien/poten/planten.

 • GPS/GIS apparatuur in combinatie met een investering in een machine voor spitten en zaaien/poten/planten tegelijk.

 • Bijbehorende installatiekosten.

 • Bijbehorende installaties die meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen kunnen toedienen.

Let op! bij aanschaf van een van de bovenstaande machines kan een wildredder mee worden gesubsidieerd

13

E4

Hooidrooginstallatie

Omschrijving

Installatie voor het drogen en gecontroleerd bewaren van hooi.

Subsidiabel

 • Droogvlakken

 • Droger

 • Verdelgrijper

10

E5

Raffinage installatie voor groene agrarische stromen

Subsidiabel

Mobiele installatie voor de raffinage van groene plantaardige (rest) stromen zoals gras en groenresten van snijbedrijven.

13

E6

Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost en/of bokash

Omschrijving

Investeringen in opslag van gewasresten, vaste mest of compost hiervan, niet zijnde drijfmest, met als doel het verhogen van bodemkwaliteit (organische stofgehalte en bodemstructuur)

Subsidiabel

Opslagplaatsen van vaste mest, compost, bokashi voor langere termijn (meer dan 9 maanden) zodat op de goede momenten de mest/compost toegepast kan worden en de kwaliteit behouden blijft.

6