Regeling vervallen per 01-01-2023

Openstellingsbesluit 2023 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, onderdeel natuur- en landschapsbeheer

Geldend van 06-10-2022 t/m 14-09-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit 2023 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, onderdeel natuur- en landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 1.2 en van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 29 september 2022 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Overwegende dat met ingang van 14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden;

BESLUITEN

Vast te stellen het volgende besluit

Openstellingsbesluit 2023 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, onderdeel natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

 • 1. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 kan voor het beheerjaar 2023 subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op grond van paragraaf 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 of diens voorganger en waarbij de looptijd van die subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2022.

 • 2. Aan aanvragers als bedoeld in het eerste lid kan enkel subsidie worden verstrekt voor het beheer van landschapsbeheertypen als in de geëindigde subsidie ook subsidie voor het beheer van dat landschapsbeheertype is verleend.

 • 3. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 kan subsidie worden verstrekt voor het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een gerealiseerd nieuw natuurterrein, waarbij:

  • a.

   door of namens Gedeputeerde Staten of het Rijk een subsidie is verstrekt voor functieverandering op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg 2021 of diens voorgangers en deze functieverandering uiterlijk 31 december 2022 is afgerond, of

  • b.

   door de Provincie Limburg of het Rijk het natuurterrein van de functie agrarische grond is veranderd naar de functie natuurgrond en in eigendom of erfpacht is overgedragen aan een derde, of

  • c.

   er een waterloop is verlegd, waar de provincie een bijdrage aan leverde, waarbij op locatie van de voormalige waterloop natuur is gerealiseerd.

 • 4. Aan aanvragers als bedoeld in het derde lid kan enkel subsidie worden verstrekt voor het beheer van landschapsbeheertypen alsook het behoud van het landschapsbeheertype is verzekerd middels een gevestigde kwalitatieve verplichting op het natuurterrein ten gunste van de provincie Limburg in het kader van de functieverandering als bedoeld in het derde lid.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, in aanmerking:

  • a.

   beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals opgenomen op de Beheertypekaart in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2023;

  • b.

   beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen zoals opgenomen op de Beheertypekaart in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2023, met uitzondering van landschapsbeheertypen die niet voldoen aan artikel 1, tweede of vierde lid;

  • c.

   inzetten van een gescheperde schaapskudde op een natuurterrein;

  • d.

   monitoring;

  • e.

   het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

  • f.

   het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein transporteren in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het beheerjaar 2023 en verder € 4.986.868,38 per jaar.

Artikel 4 Maximale termijn subsidie

De subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt verleend voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor een periode van 6 jaar;

 • b.

  het wijzigen van een beschikking tot subsidieverlening voor de resterende looptijd van de beschikking.

Artikel 5 Verdeelcriteria

 • 1. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 6 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidie kunnen in de periode van 15 november 2022 tot en met 31 december 2022 worden ingediend met het op https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/natuurbeheer/subsidie-aanvragen-natuur-en-landschapsbeheer/?nowprocket=1 beschikbaar gestelde formulier bij de Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht of digitaal via het portaal https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/natuurbeheer/subsidie-aanvragen-natuur-en-landschapsbeheer/?nowprocket=1.

Artikel 7 Tarieven begrotingsjaar 2023

De jaarvergoedingen voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer Limburg 2016 zijn voor het begrotingsjaar 2023 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 8 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan Limburg 2023.

Artikel 9 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2023 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016, onderdeel natuur- en landschapsbeheer.

Ondertekening

Maastricht, d.d. 27 september 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

E.G.M. Roemer

secretaris,

T. Schulpen

Bijlage 1 behorende bij artikel 7

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief 2023 op basis van 84% SKP)

 
 
 

inclusief opslag

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 174,28

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 4.118,41

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 128,51

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 295,05

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 377,11

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 353,27

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 15,29

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.247,19

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 2.093,84

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 1.008,34

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 44,10

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 6.012,72

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 1.111,22

N01

01

Zee en wad

€ 0,48

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 80,87

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 134,16

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 97,59

N02

01

Rivier

€ 5,04

N03

01

Beek en bron

€ 101,92

N04

01

Kranswierwater

€ 57,12

N04

02

Zoete plas

€ 57,53

N04

03

Brak water

€ 72,13

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,48

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 662,47

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 644,66

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 468,76

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.326,66

N06

02

Trilveen

€ 2.661,50

N06

03

Hoogveen

€ 199,16

N06

04

Vochtige heide

€ 312,86

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 74,39

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 98,63

N07

01

Droge heide

€ 206,59

N07

02

Zandverstuiving

€ 126,36

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 11,24

N08

02

Open duin

€ 319,08

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.414,56

N08

04

Duinheide

€ 241,75

N09

01

Schor of kwelder

€ 148,30

N10

01

Nat schraalland

€ 2.296,46

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.356,00

N11

01

Droog schraalland

€ 835,64

N12

01

Bloemdijk

€ 2.415,91

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 258,04

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 537,23

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 599,05

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 868,66

N12

06

Ruigteveld

€ 114,88

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 762,33

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 38,07

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 45,20

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 22,77

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 73,00

N15

01

Duinbos

€ 77,89

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 127,06

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 41,33

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 69,67

N17

02

Droog hakhout

€ 535,84

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 343,66

N17

04

Eendenkooi

€ 2.958,50

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 4.322,93

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 751,59

 
 
 
 

Toeslagen

 
 

Openstelling

 
 
 
 

Voorzieningenbijdrage

€ 48,31

 
 

Toezichtsbijdrage

€ 0

Gescheperde kuddes

 
 
 

toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 575,11

 
 

toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 356,23

Vaarland

 
 
 
 

toeslag vaarland

€ 656,18

Monitoring

 
 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 21,60

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 13,10

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 11,77

N05

02

Gemaaid rietland

€ 16,29

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 30,58

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 30,58

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 34,04

N06

02

Trilveen

€ 29,21

N06

03

Hoogveen

€ 39,47

N06

04

Vochtige heide

€ 20,32

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 126,54

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 126,40

N07

01

Droge heide

€ 18,71

N07

02

Zandverstuiving

€ 18,71

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 10,29

N08

02

Open duin

€ 27,09

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 34,65

N08

04

Duinheide

€ 18,71

N09

01

Schor of kwelder

€ 24,16

N10

01

Nat schraalland

€ 39,35

N10

02

Vochtig hooiland

€ 28,56

N11

01

Droog schraalland

€ 23,39

N12

01

Bloemdijk

€ 20,83

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,57

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 21,64

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 24,16

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 11,74

N12

06

Ruigteveld

€ 6,63

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 10,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 24,97

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 13,37

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 22,55

N15

01

Duinbos

€ 9,76

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 9,76

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 6,54

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 6,54

N17

02

Droog hakhout

€ 3,97

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,97

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 18,45

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 18,45