Verordening naamgeving en nummering gemeente Dijkenwaard 2022

Geldend van 05-10-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering gemeente Dijkenwaard 2022

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op art. 12a Woningwet en art. 150 Gemeentewet,

besluit:

 • 1.

  De Verordening naamgeving en nummering Dijk en Waard 2022 vast te stellen.

 • 2.

  De Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2013 in te trekken.

 • 3.

  De Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007 in te trekken.

Verordening naamgeving en nummering gemeente Dijk en Waard 2022

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2022, zaaknummer 267579;

Overwegende:

Dat, gelet op de juridische eisen die worden gesteld aan de basisregistraties adressen en het feit dat er momenteel in het kader van de plaatsgevonden fusie, harmonisatie van regelgeving van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard plaatsvindt, de Verordening naamgeving en adressering Gemeente Dijk en Waard 2022 dient te worden vastgesteld;

Gelezen:

de nota van toelichting behorende bij dit besluit;

de brief van de minister van VROM m.b.t. de wettelijke invoering van basis-registraties voor adressen en gebouwen;

de verordening inclusief toelichting;

gelet op:

programma: organisatie brede programma’s;

deelprogramma: basisregistraties;

gemeentelijk beleidskader: Beleidsregels naamgeving en nummering Gemeente Dijk en Waard 2022;

wetsartikel: 149 Gemeentewet;

b e s l u i t

de verordening naamgeving en nummering gemeente Dijk en Waard 2022 vast te stellen en de oude verordeningen, Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2013 en Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007 in te trekken.

Heerhugowaard, 13 september 2022

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan onder:

 • a.

  adres: door het college aan een op het gemeentelijk grondgebied gelegen verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats;

 • b.

  afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  convenant: het tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke TPG Post BV gesloten Kader Convenant en Nader Convenant inzake postcodes;

 • e.

  ligplaats: door het college als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die is bestemd voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

 • f.

  nummeraanduiding: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met dien verstande dat deze bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter- of cijfercombinatie[, en ook betrekking kan hebben op een afgebakend terrein];

 • g.

  openbare ruimte: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen;

 • h.

  pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

 • i.

  rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder;

 • j.

  standplaats: door het college als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan dat is bestemd voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

 • k.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen inzake naamgeving en nummering (adressen);

 • l.

  verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is;

 • m.

  wijk- en buurtindeling: een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS aan deze indeling verbindt;

 • n.

  woonplaats: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente;

 • o.

  de Wet: Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

HOOFDSTUK 2. Naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van namen aan de openbare ruimte, het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en openbare ruimten

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de grens en de naam van een of meer woonplaatsen vast en kunnen deze in wijken en buurten verdelen conform de eisen die het Centraal Bureau voor de Statistiek aan deze indeling verbindt.

 • 2. Burgemeester en wethouders kennen per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

 • 3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen, als bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3 Nummering objecten

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de lig- en standplaatsen vast.

 • 2. Burgemeester en wethouders kennen aan elk adresseerbaar object een adres toe, bestaande uit een combinatie van woonplaatsnaam, naam openbare ruimte en nummeraanduiding.

 • 3. Indien aan een adresseerbaar object meer dan één adres wordt toegekend, worden de adressen onderscheiden in hoofdadres en nevenadressen.

 • 4. Zij bepalen de afbakening van panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 5. De toekenning of afbakening, bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, niet zijnde verblijfsobjecten[, dan wel op afgebakende terreinen] worden toegepast.

 • 6. Onder vaststellen, toekennen en bepalen, als bedoeld in het eerste tot en met vijfde lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 4 Aanbrengen aanduiding

[vervallen, is reeds verwerkt en geharmoniseerd in Verordening fysieke leefomgeving

gemeente Dijk en Waard 2022]

HOOFDSTUK 3. Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 5. Gedoogplicht naamaanduiding

[vervallen, is reeds verwerkt en geharmoniseerd in Verordening fysieke leefomgeving

gemeente Dijk en Waard 2022]

Artikel 6. Aanbrengplicht nummeraanduiding

[vervallen, is reeds verwerkt en geharmoniseerd in Verordening fysieke leefomgeving

gemeente Dijk en Waard 2022]

HOOFDSTUK 4. Nadere regels

Artikel 7. Uitvoeringsvoorschriften

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het proces en de wijze van:

  • a.

   naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken;

  • b.

   naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;

  • c.

   nummering van verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen[ en afgebakende terreinen]’;

  • d.

   opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

 • 2. De nadere regels zijn niet strijdig met het Convenant inzake postcodes.

HOOFDSTUK 5. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8. Handhaving

[vervallen, de handhavingsbepalingen zijn reeds verwerkt en geharmoniseerd in Verordening fysieke leefomgeving gemeente Dijk en Waard 2022]

Artikel 9. Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 10 vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen:

 • 1.

  de verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007;

 • 2.

  verordening naamgeving en nummering (adressen) 2013 (gemeente Heerhugowaard).

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1. namen en adressen die op grond van de artikel 10 genoemde verordening aan openbare ruimten en aan adresseerbare objecten zijn toegekend en op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2. burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het eerste lid besluiten dat op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften toegekende namen en adressen en de daarbij aangebrachte nummerdragers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen, adressen en nummerdragers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3. bij het vervangen van een naam, adres en/of nummerdrager, als bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe adres gedurende een jaar na het besluit op grond van artikel 11 tweede lid mogen worden gebruikt op een nadere, bij dat besluit te bepalen wijze.

 • 4. burgemeester en wethouders kunnen van adressen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening in ongebruik zijn geraakt de toekenning intrekken.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening naamgeving en nummering gemeente Dijkenwaard 2022’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 september 2022

De griffier,

De voorzitter,