Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw gemeente Emmen 2022-2025 (SRLE 2022-2025)

Geldend van 05-10-2022 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw gemeente Emmen 2022-2025 (SRLE 2022-2025)

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze stimuleringsregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bouwvergunning: een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk verleend krachtens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • b.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

 • d.

  Glastuinbouwgebieden: de concentratiegebieden tuinbouw Erica en Klazienaveen.

 • e.

  EG: de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw gepubliceerd op 19 maart 2021 door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • f.

  Gebouw: elk bouwwerk dat betrokken is bij de uitoefening van het bedrijf en dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • g.

  Glasopstanden: constructie van staand glas of een staande constructie van met glas overeenkomend materiaal.

 • h.

  Glastuinbouw: de productie van landbouwgewassen, met inbegrip van het oogsten van in het wild voorkomende plantaardige producten voor commerciële doeleinden, in een glasopstand.

 • i.

  Glastuinbouwbedrijf: een productie-eenheid, bestaande uit één of meer gebouwen die hoofdzakelijk dienen voor de productie van glastuinbouw.

 • j.

  Bouwkavel: een bouwvlak afbouwblok, welke door bouwgrenzen op de plankaart is omgeven en waarbinnen volgens het geldende bestemmingsplan een gebouw of complex van gebouwen mag worden gebouwd.

 • k.

  Milieuvergunning: een omgevingsvergunning voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting, verleend krachtens artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • l.

  Samenwerkingsverband: een samenwerking van tenminste twee bedrijven.

 • m.

  Slopen: het (doen) afbreken en verwijderen van de glasopstanden, gebouwen (met of zonder bedrijfswoning), bouwwerken, (erf)verharding, putten, funderingen en overige ondergrondse voorzieningen ten dienste van het glastuinbouwbedrijf, het afvoeren van puin en afval en het egaliseren van het perceel ter plekke van gesloopte ondergrondse voorzieningen, alsmede het, voor zover wettelijk verplicht, wegnemen van de bodemverontreiniging.

 • n.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

 • o.

  Herbouw: het gebruik maken van een deel of geheel van de gesloopte materialen op een andere locatie dan waar gesloopt is, maar wel in de glastuinbouwgebieden. Voorwaarden hierbij zijn dat er een ruimtelijke verbetering moet plaatsvinden, hetzij op de plaats van sloop hetzij op de plaats van herbouw.

 • p.

  Nieuwbouw: het bouwen van glasopstanden van nieuw materiaal in één van de glastuinbouwgebieden.

 • q.

  Verbouw: het vernieuwen van glasopstanden en voor eigen teelt geschikt maken van een bestaande kas.

 • r.

  Energieverdeelsysteem: een verdeelsysteem tussen minimaal twee fysieke locaties ten behoeve van de doelgroep voor de verdeling van energie, zijnde warmte, water, elektriciteit en/of CO2 en welke ook beschikbaar is voor andere partijen uit de doelgroep, zulks onder nader te stellen voorwaarden door de gemeente.

 • s.

  Duurzaamheidsmaatregel: één of meer maatregelen op het gebied van licht, warmte, stroom, CO2 en/of water die bijdragen aan de doelstellingen om in het jaar 2040 CO2 neutraal te zijn.

 • t.

  kmo-verklaring: de verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager een kleine of middelgrote (kmo) onderneming is volgens de EU-definitie, zoals opgenomen in Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PbEU L124/36).

Artikel 2: Doel

De subsidieverlening op basis van deze stimuleringsregeling heeft als doel:

 • a.

  ondernemers in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te stimuleren tot innovatie en verduurzaming;

 • b.

  de ruimtelijke kwaliteit in de glastuinbouwgebieden in de gemeente Emmen te verbeteren;

 • c.

  inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat te stellen een betaalde baan te verwerven in de glastuinbouw.

Artikel 3: Doelgroep

Voor deelname aan deze stimuleringsregeling komen uitsluitend in aanmerking: de eigenaar respectievelijk de eigenaren, de gebruiksgerechtigden, dan wel de eigenaar respectievelijk de eigenaren tezamen met de gebruiksgerechtigden van één of meerdere glastuinbouwbedrijven gelegen in de glastuinbouwgebieden.

Artikel 4: Subsidiabele activiteiten

Subsidie op basis van deze stimuleringsregeling kan worden verleend voor:

 • a.

  sloop, herbouw, nieuwbouw en verbouw van glasopstanden;

 • b.

  de aanleg van een energieverdeelsysteem;

 • c.

  het treffen van een duurzaamheidsmaatregel;

 • d.

  planvormend- c.q. draagvlakonderzoek voor het realiseren van een (collectieve) duurzaamheidsmaatregel.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1. Aanvrager maakt gebruik van het door het college voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 • 2. De subsidieaanvraag moet worden ingediend minimaal 8 weken voor de start van de beoogde activiteiten.

Artikel 6: Algemene toetsingscriteria

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van deze stimuleringsregeling dient bij sloop, herbouw, nieuwbouw of verbouw voldaan te worden aan de volgende vereisten:

  • a.

   Alle glasopstanden, waarvoor een omgevingsvergunning ten behoeve van het slopen is aangevraagd, worden volledig gesloopt.

  • b.

   De glasopstanden dienen gelegen te zijn binnen de glastuinbouwgebieden.

  • c.

   De bedrijfswoning kan voor deze stimuleringsregeling in aanmerking komen.

   Uit de aanvraag moet blijken welke functie de bedrijfswoning heeft na de herbouw of nieuwbouw. Indien deze functie niet past binnen het bestemmingsplan of de beheersverordening, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

  • d.

   Subsidie wordt verleend, mits de aanvraag bij sloop voorziet in minimaal 50% nieuwbouw of 50% herbouw, of zonder sloop in 100% nieuwbouw.

  • e.

   Subsidie wordt verleend bij minimaal 50% verbouw van een bestaande kas voor eigen teelt.

  • f.

   Het vrijkomende onbebouwde perceel mag niet anders worden gebruikt dan het bestemmingsplan of de beheersverordening toelaat.

  • g.

   Geen subsidie wordt verleend voor de sloop, herbouw, nieuwbouw of verbouw van een glastuinbouwbedrijf, waarvoor reeds op grond van een ander project of een andere regeling een subsidie of andere financiële bijdrage is verleend door het college.

  • h.

   Voor zover de aanvrager geen eigenaar is van de te slopen glasopstanden, heeft de aanvrager een overeenkomst gesloten met de eigenaar respectievelijk eigenaren van de glasopstanden, waarin deze eigenaar respectievelijk eigenaren verklaren af te zien van een subsidie of andere financiële bijdrage van het college dan die welke op grond van deze stimuleringsregeling wordt toegekend.

Artikel 6a: Subsidie energieverdeelsysteem

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van deze stimuleringsregeling dient bij de aanleg van een energieverdeelsysteem tevens voldaan te worden aan het volgende vereiste:

  • a.

   De kosten voor de productie en/of winning van de energie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6b: Subsidie duurzaamheidsmaatregel

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van deze stimuleringsregeling voor een duurzaamheidsmaatregel dient tevens te worden voldaan aan het volgende vereiste:

  • a.

   De subsidieaanvrager beschikt over een subsidieverleningsbeschikking op grond van de EG van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van een duurzaamheidsmaatregel.

Artikel 6c: Subsidie planvormend- c.q. draagvlakonderzoek

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van deze stimuleringsmaatregel voor een planvormend- c.q. draagvlakonderzoek dient tevens te worden voldaan aan het volgende vereiste:

  • a.

   Er is sprake van een samenwerkingsverband van tenminste twee bedrijven dat een planvormend- c.q. draagvlakonderzoek uitvoert voor het realiseren van een (collectieve) duurzaamheidsmaatregel.

Artikel 7: Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017 wordt een subsidie geweigerd indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de vereisten genoemd in deze stimuleringsregeling;

 • b.

  de subsidieaanvrager niet heeft aangetoond dat de met de subsidie beoogde doelstelling wordt bereikt;

 • c.

  er geen sluitend financieel dekkingsplan kan worden overlegd;

 • d.

  er al gestart is met de activiteit, voordat de aanvraag is ingediend;

 • e.

  de aanvrager al eerder van het college een subsidie heeft ontvangen voor dezelfde activiteit;

 • f.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • g.

  het maximale bedrag dat een onderneming voor dezelfde kosten aan steun mag ontvangen is overschreden;

 • h.

  het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert;

 • i.

  er geen kmo-verklaring is overlegd;

 • j.

  uit de overlegde kmo-verklaring blijkt dat de aanvrager geen kmo is;

 • k.

  de Europese Commissie, overeenkomstig artikel 108 lid 3 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt;

 • l.

  het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.

Artikel 8: Subsidiebedragen en betaling

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 15,00 per m2 voor de sloop van glasopstanden, betonpoeren, betonpaden, bedrijfsruimte(n) en betonvloeren, met inachtneming van de bouw van minimaal 50% nieuwbouw.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 10,00 per m2 voor de sloop van glasopstanden, betonpoeren, betonpaden, bedrijfsruimte(n) en betonvloeren, met inachtneming van de bouw van minimaal 50% herbouw.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal € 10,00 per m2 voor nieuwbouw, waarvoor geen sloop noodzakelijk is en voor verbouw voor eigen teelt.

 • 4. Aanvullende subsidie kan verkregen worden voor de sloop van een bedrijfswoning in de vorm van een vergoeding van € 100,00 per m3 met een maximum van € 35.000,00 (incl. aanbouw).

 • 5. Bij aanvragen zoals genoemd onder artikel 8 1, 2 en 3 van deze regeling, kan per aanvraag maximaal € 150.000,00 aan subsidie verleend worden.

 • 6. In geval van een aanvraag voor de aanleg van een energieverdeelsysteem kan niet meer dan 25% van de eigen investering aan subsidie verleend worden met een maximum van € 35.000,00.

 • 7. Als de aanvrager beschikt over een subsidieverleningsbeschikking op grond van de EG kan een subsidie van maximaal 10% van de EG-subsidie worden verleend, zolang de totale op grond van deze regeling aangevraagde subsidie, de EG-subsidie en voor dezelfde kosten op grond van de landbouw de-minimusverordening verleende steun gezamenlijk maximaal € 500.000,00 bedragen.

 • 8. Voor een planvormend- c.q. draagvlakonderzoek voor een (collectieve) duurzaamheidsmaatregel kan per samenwerkingsverband een subsidie van maximaal 40 % van de kosten worden verleend met een maximum van € 15.000,00.

 • 9. In afwijking van artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Emmen 2017 vindt betaling van de subsidie plaats in twee termijnen: 90% bij subsidieverlening en 10% bij vaststelling van de subsidie als bedoeld in artikel 11 van deze stimuleringsregeling en de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017.

Artikel 9: Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de in de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017 en de elders in deze stimuleringsregeling genoemde verplichtingen, heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • 1.

  De subsidieontvanger dient te beschikken over een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan wel een omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerst lid, onder g, van die wet en het bouwen dan wel slopen dient plaats te vinden overeenkomstig de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften. Desgewenst kan subsidieontvanger ook middels schriftelijke verklaring van het college aantonen dat, binnen negen maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag, een omgevingsvergunning zal worden verleend.

 • 2.

  Alle glasopstanden en de daarbij behorende bedrijfsgebouwen en/of bedrijfswoning, bouwwerken en (erf)verhardingen op de betreffende perceel worden gesloopt en afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 • 3.

  Sloop en afvoer van putten, funderingen en overige ondergrondse voorzieningen en egalisatie van het perceel ter plekke van gesloopte ondergrondse voorzieningen geschiedt overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 • 4.

  Minimaal 50% aan oppervlakte van de gesloopte kassen, wordt binnen één jaar na sloop teruggebouwd in de glastuinbouwgebieden.

 • 5.

  Een energieverdeelsysteem moet vóór 31 december 2026 gerealiseerd zijn, met inachtneming van artikel 11 lid 1 van deze regeling.

 • 6.

  Na ontvangst van de subsidieverleningsbeschikking, dient de subsidieontvanger binnen zes maanden de totale sloopactiviteiten te hebben afgerond en binnen één jaar gestart te zijn met de herbouw, nieuwbouw of de aanleg van een energieverdeelsysteem.

Artikel 10: Inspanningsverplichting of resultaatverplichting arbeidsmarkt

 • 1. De subsidieontvanger heeft de verplichting om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat subsidieontvanger binnen drie maanden na ontvangst van de subsidieverleningsbeschikking, een detacheringsovereenkomst aangaat met Menso N.V. en/of Menso Detacheren.

 • 2. Bij een subsidiebeschikking voor sloop, herbouw en verbouw geldt een inspanningsverplichting en bij een subsidiebeschikking voor alleen nieuwbouw geldt een resultaatsverplichting. Hierbij gelden de Uitvoeringsregels Social Return on Investment Gemeente Emmen.

 • 3. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen onder andere worden ingezet door het bieden van een duurzame reguliere arbeidsplaats, een praktijkplaats bij een beroepsbegeleidende leerweg, een beroep specifieke opleiding, stageplaats of participatieplaats.

Artikel 11: Vaststelling van de subsidie

 • 1. In afwijking van het bepaalde in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen 2017, dient de subsidieontvanger binnen zes maanden na afronding van de sloop- en/of bouwactiviteiten, een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college.

 • 2. Vaststelling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen 2017.

Artikel 12: Subsidieplafonds

 • 1. Het subsidieplafond voor deze stimuleringsregeling bedraagt € 400.000,00.

 • 2. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 3. Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 4. Indien door honorering van enige aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie voor deze aanvraag verlaagd of geweigerd.

Artikel 13: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan van de bepalingen in deze stimuleringsregeling afwijken indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. In gevallen waarin deze stimuleringsregeling niet voorziet of onduidelijk is, besluit het college.

Artikel 14: Slotbepalingen

 • 1. Deze stimuleringsregeling treedt in werking op 3 oktober 2022.

 • 2. Deze regeling wordt uitgevoerd onder de vrijstelling, zoals neergelegd in de Europese Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) (Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L193/1)) in zijn geheel en in Hoofdstuk III, artikel 14 van voornoemde Verordening in het bijzonder.

 • 3. Het college vordert een subsidie met rente terug als dit nodig is ter uitvoering van een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

 • 4. Deze stimuleringsregeling wordt aangehaald als “Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw gemeente Emmen 2022-2025 ”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 27 september 2022

Burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris,

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester,

H.F. van Oosterhout