Evenementensanctiebeleid 2022

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Evenementensanctiebeleid 2022

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Leiden, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,

Gelet op art 2.25 Apv,

Gelet op de Alcoholwet,

Gelet op de Verordening voor de fysieke leefomgeving,

Gelet op de Beleidsregels evenementenvergunningen 2020,

Gelet op de Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017

Besluit vast te stellen te stellen : Evenementensanctiebeleid 2022

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

  • a.

    Evenementen inclusief opbouw en afbouw zoals bedoeld in artikel 2:24 en verder van de Algemene plaatselijke verordening 2020;

  • b.

    Standplaatsen zoals bedoeld in artikel 3.4.9.1 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 en verder van de Algemene plaatselijke verordening 2020 die bedoeld zijn te functioneren tijdens een evenement.

Artikel 2 Overtreding vergunningvoorschrift

  • 1. Indien wordt vastgesteld dat in de openbare ruimte een activiteit wordt voorbereid, opgebouwd, uitgevoerd of afgebouwd met de kennelijke bedoeling een evenement uit te voeren of standplaats te exploiteren zoals bedoeld in artikel 1 in afwijking van de daarvoor verleende vergunning en/of ontheffing, wordt in beginsel het sanctiesysteem gevolgd dat in de bijlage (Sanctiematrix) bij dit beleid is opgenomen.

  • 2. Ten aanzien van overtredingen van de geluidsvoorschriften geldt hetgeen bepaald in de Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017.

Artikel 3 Uitvoering niet vergunde activiteit

Indien tijdens een evenement wordt geconstateerd dat een activiteit in de openbare ruimte wordt gehouden of geëxploiteerd als bedoeld in artikel 1 zonder een daartoe benodigde vergunning en/of ontheffing wordt in beginsel het sanctiesysteem gevolgd dat in de bijlage (Sanctiematrix) bij dit beleid is opgenomen.

Artikel 4 Weigering vergunning of ontheffing

Ingeval een dwangsom is verbeurd dan wel bestuursdwang is toegepast als bedoeld in artikel 2 of 3 kan het bevoegd gezag besluiten de vergunning en/of ontheffing voor een volgend evenement onder beperking verlenen of weigeren.

Artikel 5 Afwijking sanctiebeleid

Deze beleidsregel wordt niet gevolgd indien naar het oordeel van de Politie, de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders uitvoering van deze beleidsregel tot problemen in de openbare orde kan leiden of anderszins ongewenst is.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Intrekking Evenementensanctiebeleid 2017

Het Evenementensanctiebeleid 2017 wordt ingetrokken

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Evenementensanctiebeleid 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van

de gemeentesecretaris,

P.M. van Vliet

de burgemeester,

H.J.J. Lenferink

Bijlage 1 Evenementensanctiematrix 2022

Overtreding

Feitcode

Eerste sanctie

Tweede sanctie (bij recidive binnen twee jaar na eerste overtreding)

Juridische basis

Opbouwen zonder vergunning

F101

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 3.4.4.1, eerste lid, van de Vfl

Bouwen in afwijking van vergunning

F101

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 3.4.4.1, eerste lid, van de Vfl, of 2:25, eerste lid, van de Apv

Standplaats innemen zonder vergunning

F230

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 3.4.9.1, eerste lid, van de Vfl of 2:25, eerste lid, van de Apv

Standplaats innemen in afwijking van vergunning

F230

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 3.4.9.1, eerste lid, van de Vfl of 2:25, eerste lid, van de Apv

Schenken alcohol zonder ontheffing

Proces-verbaal (strafbaarstelling op grond van de Wet op de economische delicten)

Proces-verbaal (strafbaarstelling op grond van de Wet op de economische delicten) + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 3 Alcoholwet

Buiten ontheffingstijden schenken van alcohol

Proces-verbaal (strafbaarstelling op grond van de Wet op de economische delicten)

Proces-verbaal (strafbaarstelling op grond van de Wet op de economische delicten) + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens of intrekken ontheffing

Artikel 35 Alcoholwet

Alcohol verstrekken aan minderjarigen

Proces-verbaal (strafbaarstelling op grond van de Wet op de economische delicten)

Proces-verbaal (strafbaarstelling op grond van de Wet op de economische delicten) + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens of intrekken ontheffing

Artikel 20 Alcoholwet

Sluitingstijden winkel

F105a

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 2, van de Winkeltijdenwet j° artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenverordening

Houden van een evenement zonder evenementenvergunning

F101

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 2:25, eerste lid, van de Apv

Houden van een evenement in afwijking van evenementen-

vergunning

F101

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 2:25, eerste lid, van de Apv

Houden van een evenement zonder melding

F101

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuurlijke strafbeschikking + Last onder dwangsom van € 2.000,- ineens

Artikel 7 van de Beleidsregels evenementen-

vergunningen 2020