Beleidsregel aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag

Geldend van 04-10-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 1:16, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

BESLUITEN

vast te stellen de volgende beleidsregel::

Beleidsregel aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel kan:

 • a.

  voor bruidspaar ook te registreren partners gelezen worden;

 • b.

  voor huwelijk ook het geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden gelezen;

 • c.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs): een ambtenaar van de burgerlijke stand, benoemd door het college van burgemeester en wethouders, met één specifieke taak: het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen;

 • d.

  vaste babs: babs in vaste dienst;

 • e.

  incidentele babs: babs, die voor één huwelijk wordt aangewezen en beëdigd.

Artikel 2 Aanwijzing

Aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk mits

voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. De aan te wijzen babs voor één dag heeft een geldige aanwijzing tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De aanwiizing is op de datum waarop het huwelijk wordt voltrokken nog geldig. De aan te wijzen babs voltrekt regelmatig huwelijken.

 • 2. Als de aan te wijzen babs voor één dag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid is aanwijzing mogelijk als:

  • a.

   betrokkene tenminste 18 jaar is;

  • b.

   er geen overwegende bezwaren bestaan tegen de aanwijzing zoals blijkt uit de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het curateleregister; de VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden;

  • c.

   betrokkene beëdigd wordt bij de Rechtbank Limburg. Dit geldt bij iedere aanwijzing volgens artikel 3 lid 2;

  • d.

   betrokkene kennis neemt van de procedurele aspecten en de wettelijke voorschriften van de huwelijksvoltrekking.

Artikel 4 Aanvragen

 • 1. Het bruidspaar en de babs voor één dag moeten een aanvraagformulier invullen. Via dit formulier verzoekt het bruidspaar tot aanwijzing voor de babs voor één dag.

 • 2. Een verzoek als bedoeld in artikel 3 lid 1 moet uiterlijk drie maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente Peel en Maas zijn ontvangen en daaraan moeten de volgende bijlagen zijn toegevoegd:

  • a.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de babs;

  • b.

   een kopie van een geldig aanwijsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;

  • c.

   een kopie van het proces-verbaal van beëdiging;

  • d.

   een recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds als (b)abs werkzaam is en ervaring heeft met de voltrekking van huwelijken.

 • 3. Een aanvraag als bedoeld in artikel 3 lid 2 moet uiterlijk zes maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente Peel en Maas zijn ontvangen en moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de beoogde babs zijn toegevoegd. Na deze aanvraag ontvangt de babs een aanvraagformulier, waarmee hij/zij een Verklaring omtrent het gedrag moet aanvragen.

Artikel 5 Ceremonie

 • 1. Als het huwelijk wordt voltrokken door een babs voor één dag:

  • a.

   is de vaste babs verantwoordelijk voor het ophalen respectievelijk inleveren van de huwelijksdocumenten;

  • b.

   is de babs voor één dag verantwoordelijk voor het correcte verloop van de huwelijksvoltrekking en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten;

  • c.

   is de vaste babs altijd aanwezig om een correct verloop van de huwelijksvoltrekking en de afhandeling van de huwelijksdocumenten te monitoren;

  • d.

   is de gemeente Peel en Maas niet aansprakelijk voor de inhoud en het verloop van de ceremonie met uitzondering van de huwelijksvoltrekking en de huwelijksdocumenten;

Artikel 6 Benoeming leden van het college van burgemeester en wethouders

De leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas kunnen

worden aangewezen voor de termijn dat ze als collegelid zijn benoemd.

Artikel 7 Kosteloze huwelijken

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken. Dit zijn huwelijksvoltrekkingen zonder

verder ceremoniële handelingen. Er wordt uitsluitend voldaan aan de wettelijke vereisten.

Artikel 8 Vergoeding

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Peel en Maas voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Peel en Maas vergoed.

Artikel 9 Kosten

De kosten voor de aanwijzing tot babs voor één dag, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 respectievelijk artikel 3 lid 2, zijn als aparte tarieven opgenomen in de legesverordening. Naast het tarief voor de aanwijzing tot babs voor één dag wordt het tarief voor de huwelijksvoltrekking onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als 'Beleidsregel aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag’.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 3.

  De ‘Beleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag’ van 18 april 2017 vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze beleidsregel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 12 september 2022.

De secretaris,

De burgemeester,