Besluit aanwijzing contactpersoon Wet open overheid

Geldend van 28-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Besluit aanwijzing contactpersoon Wet open overheid

Het dagelijks bestuur;

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid;

Besluit:

de medewerker(s) werkzaam in de functie van coördinator Documentaire Informatievoorziening aan te wijzen als contactpersoon als bedoeld in artikel 4.7 Wet open overheid.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing in het Waterschapsblad.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 30 augustus 2022,

de secretaris,

Pieter Sennema

de dijkgraaf,

Mario Jacobs