Beleidsregels woonoverlast gemeente Hengelo

Geldend van 27-09-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels woonoverlast gemeente Hengelo

Intitulé

BELEIDSREGELS WET AANPAK WOONOVERLAST GEMEENTE HENGELO

De burgemeester van Hengelo;

Overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het opleggen van een gedragsaanwijzing ter bestrijding van ernstige woonoverlast als bedoeld in artikel 151d van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet, artikel 2:87 van de Algemeen plaatselijke verordening en de artikelen 5:2 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen de ‘‘Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast’’:

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1 begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Woonoverlast: ernstige en herhaaldelijke hinder die in, vanuit of in de onmiddellijke nabijheid van een woning of erf kan worden veroorzaakt.

 • 2.

  Ernstige en herhaaldelijke hinder:overlast, in welke vorm dan ook, die naar algemene maatstaven in het maatschappelijk verkeer als ernstig valt te kwalificeren.

 • 3.

  Woning of bij die woning behorende erf: de woning, de rest van het betrokken perceel (zoals een tuin) en de gezamenlijke ruimte binnen een wooneenheid zoals het portiek, de parterretrap, de gezamenlijke buitenruimte enzovoorts.

 • 4.

  Andere geschikte wijze: minder ingrijpende middelen conform het subsidiariteitsbeginsel. Te denken valt aan handhaving, hulpverlening, bemiddeling, waarschuwen of een andere maatregel die gericht is op de beëindiging van de overlast.

 • 5.

  Gedragsaanwijzing: een aanwijzing in de vorm van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, waarin staat welke hinderlijke gedragingen moeten worden beëindigd, binnen welke termijn.

 • 6.

  Omwonenden: diegene die in de directe nabijheid wonen van de woning waarvandaan de overlast plaatsvindt.

Artikel 2 Uitgangspunt

 • 1.

  De burgemeester legt pas een specifieke gedragsaanwijzing op als de ernstige hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.

 • 2.

  De burgemeester komt beleidsvrijheid toe in de afweging of er een andere geschikte wijze is om de hinder tegen te gaan.

Hoofdstuk 2 Meldingen

Artikel 3 Wijze van melden

Woonoverlast situaties kunnen gemeld worden bij de gemeente, door zowel omwonenden als partners.

Artikel 4 Inhoud van de melding

De melding van woonoverlast moet in ieder geval bevatten:

a. Het adres van de woning/erf van waaruit de woonoverlast veroorzaakt wordt;

b. De naam/namen van de (vermoedelijke) veroorzaker/veroorzakers;

c. De aard van de overlast;

d. De ernst van de overlast, hoe vaak deze voorkomt en wanneer deze is voorgekomen;

e. Wat de melder heeft ondernomen om de overlast te beëindigen;

f. Voor zover mogelijk de feitelijke gegevens op basis van vastgestelde waarnemingen, metingen, foto- of filmmateriaal etc.

Hoofdstuk 3 Afwegingen aanpak woonoverlast

Artikel 5 Psychisch of psychiatrische aandoening bij overlastsituatie

Indien er psychische of psychiatrische problemen aan de orde zijn, is er een centrale en zwaarwegende rol weggelegd voor de hulpverleningsinstanties.

Artikel 6 Toepassing artikel 2:87 APV

 • 1.

  Alle bekende informatie wordt vastgelegd in een overlastdossier.

 • 2.

  Op basis van deze informatie weegt de burgemeester de belangen van alle betrokkenen af.

 • 3.

  Van deze bevoegdheid wordt slechts gebruik gemaakt indien er geen minder ingrijpende middelen kunnen worden ingezet om de overlastsituatie te (doen) stoppen, zoals buurtbemiddeling, een gesprek met de overlastgever, mediation, hulpverlening, politie interventies, interventies in het kader van het huurrecht of een civiele procedure op basis van het burenrecht.

Hoofdstuk 4 Maatregelen

Artikel 7 Waarschuwing

 • 1.

  Als het overlastdossier het rechtvaardigt, stuurt de burgemeester een waarschuwing.

 • 2.

  In de waarschuwing wordt opgenomen dat de woonoverlast casus is overgedragen aan de burgemeester en dat deze, bij aanhoudende ernstige en herhaaldelijke hinder, gebruik zal gaan maken van zijn bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 151d Gemeentewet en deze beleidsregels.

Artikel 8 Gedragsaanwijzing

 • 1.

  De burgemeester kan een gedragsaanwijzing opleggen in de vorm van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. Hierop zijn de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  In de gedragsaanwijzing wordt duidelijk en concreet omschreven welke gedraging(en) moet(en) worden gestaakt, binnen welke termijn en wat de gevolgen zijn als niet aan deze last wordt voldaan. De gedragsaanwijzing bevat tevens een beschrijving van de reeds ingezette aanpak om de woonoverlast te beëindigen.

 • 3.

  Voor zover de openbare orde en veiligheidssituatie zich daar niet tegen verzet, wordt de overlastgever in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Artikel 9 Tijdelijk aanwezigheidsverbod

 • 1.

  De in artikel 8 bedoelde last kan eveneens inhouden een verbod om gedurende 10 dagen aanwezig te zijn in of bij de woning of bij het erf van waaruit de gedraging(en) plaatsvinden.

 • 2.

  Bij ernstige vrees voor verdere overtreding kan het aanwezigheidsverbod worden verlengd tot ten hoogste vier weken.

Artikel 10 Spoedprocedure

Indien de aard en mate van de woonoverlast zodanig zijn dat onmiddellijke actie noodzakelijk is kan de burgemeester besluiten om direct over te gaan tot het geven van een gedragsaanwijzing in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom, zonder voorafgaande waarschuwing.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 11 Toezicht en handhaving

Het toezicht op de naleving van de opgelegde last is belegd bij de politie en de toezichthouders van de gemeente Hengelo.

Artikel 12 Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 13 Intrekking

De beleidsregels Wet aanpak woonoverlast, zoals vastgesteld op 8 juli 2020, worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van deze beleidsregels.

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als beleidsregels Wet aanpak woonoverlast.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

Ondertekening

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling