Regeling Werkgeversbijdrage Lelystad 2022

Geldend van 29-09-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Werkgeversbijdrage Lelystad 2022

Het college burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -

  de artikelen 7, eerste lid onder a en 9, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet en

 • -

  artikel 2 van de Participatieverordening Lelystad 2018;

Gezien:

 • -

  het advies van de Cliëntenraad Sociaal Domein;

B E S L U I T:

vast te stellen de Regeling Werkgeversbijdrage Lelystad 2022,

Artikel 1. Doel van de Werkgeversbijdrage

 • 1. Het college kan een Werkgeversbijdrage Lelystad (WBL) aan werkgevers verstrekken om werkgevers te stimuleren arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor de doelgroep.

 • 2. De regeling is generiek, dat wil zeggen ieder bedrijf of onderneming kan, ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming of plaats van tewerkstelling van een werknemer uit de doelgroep, een beroep doen op de regeling.

 • 3. Bedrijven die als gevolg van een aanbesteding verplicht zijn een percentage van het loon/de aanneemsom in te zetten voor het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep, worden uitgesloten. Pas als het overeengekomen bedrag is ingezet, kan de werkgever weer in aanmerking komen voor de WBL.

Artikel 2. Doelgroep

In aanvulling van het gestelde in artikel 5 van de Participatieverordening Lelystad 2018, behoort een werknemer tot de doelgroep, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De werknemer is inwoner van Gemeente Lelystad en ontvangt tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst een uitkering ingevolge de Participatiewet; of

 • b.

  De werknemer is inwoner van Gemeente Lelystad en behoort - tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst - naar het oordeel van het college tot de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigde jeugdig werklozen tot 27 jaar zonder geschikte startkwalificatie; of

 • c.

  De werknemer is inwoner van Gemeente Lelystad en is - tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst - verloond ingevolge de Participatiewet;

 • d.

  De werknemer is inwoner van de Gemeente Lelystad, is een arbeidsovereenkomst aangegaan waarmee inkomsten worden genoten die gelijk zijn of meer bedragen dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, maar ontvangt na het toepassen van de inkomstenvrijlating als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder n of r van de Participatiewet nog een aanvullende bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet.

Artikel 3. Duur van de subsidie

 • 1. De subsidieduur is gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst en is gemaximeerd tot 12 maanden.

 • 2. In afwijking van het gestelde onder het eerste lid is de subsidieduur maximaal 24 maanden voor werknemers die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum.

 • 3. De subsidieduur onder het eerste lid kan worden gespreid over maximaal twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, met dien verstande dat de eerste arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden is.

 • 4. De subsidieduur onder het tweede lid kan worden gespreid over maximaal twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, met dien verstande dat de eerste arbeidsovereenkomst voor minimaal twaalf maanden is.

 • 5. De onder het eerst en tweede lid genoemde subsidieduur wordt bij verhuizing van de werknemer naar een andere gemeente binnen de periode waarover de Werkgeversbijdrage Lelystad wordt verleend, voortgezet tot deze periode is verstreken.

 • 6. Bij ziekte van de werknemer uit de doelgroep wordt de Werkgeversbijdrage Lelystad voortgezet, mits ook loon wordt doorbetaald.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst 25% van het op de werknemer van toepassing zijnde bruto wettelijk minimumloon naar rato van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week.

 • 2. De subsidie bedraagt gedurende de volgende of verlengde arbeidsovereenkomst voor werknemers die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum 25% van het op de werknemer van toepassing zijnde bruto wettelijk minimumloon naar rato van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1. De subsidie wordt maandelijks bevoorschot voor de duur van 1 kalendermaand.

 • 2. De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 3 maanden na afloop van de (verlengde) subsidieperiode.

 • 3. Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten worden teruggevorderd of verrekend, voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1. De subsidie moet uiterlijk een maand na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst, door middel van het (digitale) "Aanvraagformulier Werkgeversbijdrage Lelystad", worden aangevraagd.

 • 2. De minimale duur voor de arbeidsovereenkomst is:

  • a.

   6 maanden; of

  • b.

   12 maanden indien het een Beroeps Begeleidende Leerweg aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum betreft.

 • 3. De duur voor de volgende of verlengde arbeidsovereenkomst bedraagt maximaal:

  • a.

   6 maanden; of

  • b.

   12 maanden indien het een Beroeps Begeleidende Leerweg aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum betreft.

 • 4. De arbeidsduur omvat zoveel uren als nodig is voor uitkeringsonafhankelijkheid, tenzij:

  • a.

   de beschikbaarheid van de werknemer geringer is om redenen ter beoordeling van de gemeente; of

  • b.

   de werknemer door het toepassen van de inkomstenvrijlating als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder n of r van de Participatiewet nog niet uitkeringsonafhankelijk is.

 • 5. De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen, tenminste gedurende 3 jaar na de vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek beschikbaar voor controledoeleinden.

 • 6. De werkgever is verplicht wijzigingen door te geven aan de gemeente die gevolgen hebben voor de aanvang, duur en hoogte van de subsidieverstrekking.

 • 7. De werkgever verklaart dat de vacature niet is ontstaan door reorganisatie, afvloeiing, einde dienstverband of ontslag - beide niet op initiatief van een werknemer die soortgelijke werkzaamheden heeft verricht - tot een halfjaar voorafgaande aan de datumwaarom de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

 • 8. De werkgever verklaart dat hij de intentie heeft de kandidaat voor eenzelfde periode of onbepaalde tijd in dienst te nemen bij voldoende functioneren.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. De Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017 wordt ingetrokken.

 • 2. Aanvragen die zijn ingediend onder Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017 waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze regeling, worden afgehandeld krachtens deze regeling.

 • 3. Een werkgever die gebruik maakt van een toegekende Werkgeverbijdrage loonkosten op grond van de Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017 behoudt deze bijdrage voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2017.

 • 4. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 5. Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling Werkgeversbijdrage Lelystad 2022”.

Ondertekening

Lelystad, 13 september 2022

Het college van Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,