Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021

Geldend van 28-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven:

• gelet op de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

• gelet op artikel 2, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017, waarin is bepaald dat deze verordening van toepassing is op de verstrekking van subsidies door het college, op het gebied van de kerndoelen Vitale Samenleving en Goed Woon- en Leefklimaat en op het gebied van de doelen van het Jack Mikkers Fonds, zijnde innovatie, onderwijs en participatie.

• gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017, waarin is bepaald dat het college bij subsidieregeling(en) vaststelt voor welke activiteiten binnen de reikwijdte van artikel 2, eerste lid, voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling: “Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021.”

1. Algemeen

Artikel 1.1 Doel van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling beoogt mogelijkheden tot samen leven en elkaar ontmoeten voor alle Veldhovense inwoners te stimuleren. Het gaat hier om het faciliteren van het algemene voorzieningenniveau.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening en vaststelling van subsidies door het college voor de in deze subsidieregeling bepaalde activiteiten.

Artikel 1.3 Algemene begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017.

 • b.

  De raad: De raad van de gemeente Veldhoven.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

 • d.

  Basissubsidie: een periodieke aanspraak op financiële middelen voor kosten die noodzakelijk zijn ten behoeve van het verrichten van activiteiten, waardoor de organisaties en instellingen die deze subsidie ontvangen, onder andere financieel in staat worden gesteld activiteiten op een kwalitatief acceptabel niveau te verrichten en; welke activiteiten door de raad of het college van essentieel belang voor de gemeenschap van de gemeente Veldhoven worden geacht en activiteiten die uitvoering geven aan de maatschappelijke opdracht die de gemeente zichzelf ten doel stelt ten behoeve van haar inwoners.

 • e.

  Waarderingssubsidie: een periodieke aanspraak op financiële middelen, voor de uitvoering van activiteiten die de gemeente wenst aan te moedigen of te ondersteunen en waarvan het belang van deze activiteiten voor een goed woon- en leefklimaat in de gemeente Veldhoven bestuurlijk wordt onderkend.

 • f.

  Stimuleringssubsidie: een vorm van een waarderingssubsidie die een eenmalige aanspraak op financiële middelen inhoudt, voor het stimuleren van kleinschalige of kortdurende, nieuwe activiteiten en;

 • waarvan bestuurlijk is onderkend dat deze activiteiten aantoonbaar bijdragen dan wel naar verwachting aantoonbaar in de toekomst kunnen bijdragen aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat.

2. Subsidiabele activiteiten

Artikel 2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan enkel worden verstrekt voor activiteiten:

 • a.

  gericht op het mogelijk maken van ontmoeting voor alle inwoners, of:

 • b.

  gericht op het bijdragen aan de samenleving.

Artikel 2.2 Ontmoeting

Onder de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, onder a wordt in ieder geval verstaan:

algemeen toegankelijke activiteiten die een algemeen belang dienen, waaronder :

 • a.

  straat- en buurtactiviteiten;

 • b.

  verenigingsactiviteiten gericht op jeugd, ouderen, sport, spel, zang, muziek, toneel en/of cultuur of de ondersteuning daarvan;

 • c.

  activiteiten gericht op het mogelijk maken van zwemsport;

 • d.

  activiteiten ter viering van een volksfeest of ter nationale herdenking;

 • e.

  culturele evenementen, sportieve evenementen of (de voorbereiding van) sportieve kampioenschappen;

 • f.

  activiteiten gericht op het mogelijk maken van bibliotheekwerk, podiumkunsten, muziekeducatie, erfgoedcentrum en expositiefunctie, volwasseneneducatie en samenlevingsopbouw;

 • g.

  op emancipatie gerichte activiteiten;

 • h.

  ontmoetingsactiviteiten gericht op het bevorderen van de deelname aan de samenleving van mensen zonder werk.

Artikel 2.3 Bijdragen aan de samenleving

Onder de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 onder b wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  burgerinitiatieven gericht op het samen leven in de wijk of buurt, waaronder buurtpreventie en wijkbewonersoverleg;

 • b.

  samenlevingsopbouw;

 • c.

  natuur- en milieueducatie;

 • d.

  het zijn van informatiekanaal;

 • e.

  Veldhoven-promotie;

 • f.

  activiteiten gericht op de uitleen en hergebruik van speelgoed.

3. Criteria, soorten subsidie en de berekeningsgrondslagen

Artikel 3.1 Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de activiteiten in overwegende mate gericht zijn op Veldhoven en/of de Veldhovense inwoners.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de activiteiten een waardevolle aanvulling op het al bestaande gesubsidieerde aanbod van activiteiten in Veldhoven.

3.2 Soorten subsidie

 • 1.

  Deze regeling kent drie soorten subsidie:

  • a.

   de basissubsidie;

  • b.

   de waarderingssubsidie;

  • c.

   de stimuleringssubsidie.

3.3 De basissubsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een basissubsidie moeten de activiteiten voldoen aan de omschrijving als bedoeld in artikel 1.3, aanhef en onderdeel d.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 van deze regeling bepaalt het college de hoogte van een basissubsidie op basis van een beoordeling van de aanvraag. Hierbij wordt uitgegaan van de verleende subsidie in het voorafgaande tijdvak dan wel in de overige gevallen, eveneens op basis van een beoordeling van de subsidieaanvraag, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met:

  • a.

   De kosten en lasten van de activiteiten;

  • b.

   De bedrijfsvoering van de aanvrager;

  • c.

   De hoogte van de reserves van de aanvrager.

 • 3.

  Indien in de gemeentebegroting een indexering wordt toegepast, worden de in Bijlage I bij deze regeling opgenomen bedragen bij de verlening van de subsidie verhoogd met deze indexering.

 • 4.

  In de beschikking tot subsidieverlening worden de te subsidiëren activiteiten omschreven. In ieder geval worden het subsidiebedrag en de manier van berekenen van het bedrag in deze beschikking vermeld.

 • 5.

  In een subsidieovereenkomst kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening. De subsidieovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan de subsidiebeschikking.

 • 6.

  De subsidie-overeenkomst wordt ondertekend door de gemeente en de subsidie-ontvanger.

3.4. De waarderingssubsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie moeten de activiteiten voldoen aan de omschrijving als bedoeld in artikel 1.3, aanhef en onderdeel e.

 • 2.

  In Bijlage I bij deze regeling zijn, voor zover van toepassing, specifieke criteria opgenomen waaraan een activiteit dan wel een aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 van deze regeling wordt de hoogte van de waarderingssubsidie berekend op de wijze als opgenomen in Bijlage I bij deze regeling.

 • 4.

  Indien in de gemeentebegroting een indexering wordt toegepast, worden de in Bijlage I bij deze regeling opgenomen bedragen bij de verlening van de subsidie verhoogd met deze indexering.

 • 5.

  De peildatum voor ledenaantal als bedoeld in Bijlage 1 bij deze regeling wordt vastgesteld op 1 januari van het kalenderjaar, waarin de aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend. Dit ledenaantal blijft bij een besluit tot subsidieverlening dat een subsidietijdvak van meerdere kalenderjaren bevat, gedurende dat gehele subsidietijdvak van toepassing.

 • 6.

  In afwijking van het vijfde lid wordt bij nieuwe subsidieaanvragen waarbij in de berekeningsgrondslag een bedrag per lid is opgenomen, uitgegaan van het ledenaantal op het moment van indiening van de aanvraag.

 • 7.

  Indien een aanvraag door of namens meerdere organisaties wordt ingediend, wordt de hoogte van de subsidie op grond van het derde lid, cumulatief berekend.

 • 8.

  Indien activiteiten waarvoor waarderingssubsidie wordt gevraagd in aanmerking komen voor deze subsidie, maar criteria daarvoor niet zijn opgenomen in Bijlage I bij deze regeling, bepaalt het college in redelijkheid de hoogte van de subsidie.

 • 9.

  In de beschikking tot subsidieverlening worden de te subsidiëren activiteiten omschreven. In ieder geval worden het subsidiebedrag en de manier van berekenen van dat bedrag in de beschikking vermeld.

 • 10.

  In een subsidieovereenkomst kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de subsidieverlening. De subsidieovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan de subsidiebeschikking.

 • 11.

  De subsidie-overeenkomst wordt ondertekend door de gemeente en de subsidie-ontvanger.

3.5 De stimuleringssubsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie moeten de activiteiten voldoen aan de omschrijving als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel f van deze regeling.

 • 2.

  Het college bepaalt het recht op een stimuleringssubsidie en de hoogte hiervan, op basis van een beoordeling van de subsidieaanvraag. Hierbij worden in ieder geval de volgende criteria gehanteerd.

 • Ten aanzien van de activiteit:

  • a.

   moet iets toevoegen aan het bestaande aanbod in de gemeente;

  • b.

   mag niet vallen onder het reguliere aanbod van de aanvrager;

  • c.

   moet kortdurend zijn;

  • d.

   kan niet door de aanvrager zelf (geheel) bekostigd worden.

 • 3.

  In de beschikking tot subsidieverlening worden de te subsidiëren activiteiten omschreven. In ieder geval worden het subsidiebedrag en de manier van berekenen van het bedrag in de beschikking vermeld.

 • 4.

  In een subsidieovereenkomst kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de subsidieverlening. De subsidieovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan de subsidiebeschikking.

 • 5.

  De subsidie-overeenkomst wordt ondertekend door de gemeente en de subsidie-ontvanger.

 • 6.

  In afwijking van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening kan een stimuleringssubsidie ook worden verstrekt aan natuurlijke personen.

3.6 Uitsluiting samenloop van subsidiesoorten

Een activiteit komt op grond van deze regeling in aanmerking voor een basissubsidie of een waarderingssubsidie. Samenloop tussen deze twee subsidiesoorten ten aanzien van een activiteit is niet mogelijk.

4. Subsidieplafonds

Artikel 4.1 Subsidieplafonds

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor subsidiëring van activiteiten op grond van deze regeling.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

5. Taakstelling bezuiniging

5.1 Taakstellende bezuiniging

 • 1.

  Bij het vaststellen van de meerderjarenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en volgende, heeft de raad bepaald dat een bezuiniging zal plaatsvinden op het bedrag dat voor het verlenen subsidies op grond van deze regeling beschikbaar is. Dit betekent dat na de berekening van het te verlenen subsidiebedrag een korting op dat subsidiebedrag zal worden toegepast.

 • 2.

  Over het kalenderjaar 2022 bedraagt de korting 5% van het toegekende subsidiebedrag.

 • 3.

  Over het kalenderjaar 2023 bedraagt de korting 10% van het toegekende subsidiebedrag.

 • 4.

  Over het kalenderjaar 2024 en verder bedraagt de korting 15% van het toegekende subsidiebedrag.

 • 5.

  Van de korting, genoemd in dit artikel, zijn de volgende organisaties uitgezonderd:

  • a.

   Organisaties die werken met/voor de jeugd. Dit heeft betrekking op de speeltuinen, verenigingen voor jeugd- en jongerenbelangen, scouting en jeugdsport.

  • b.

   Culturele instellingen. Dit heeft betrekking op de bibliotheek, museum 't Oude Slot, theater De Schalm en de muziekschool Art4U.

6. Overgangsrecht

6.1 Reikwijdte

 • 1.

  Het overgangsrecht is van toepassing op organisaties en instellingen die al voor 1 januari 2022 subsidie ontvingen op basis van de subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat 2017.

 • 2.

  Het overgangsrecht geldt voor het subsidietijdvak dat betrekking heeft op de kalenderjaren 2022 en 2023.

 • 3.

  De subsidiebedragen in artikel 6.2, zijn de berekende bedragen, exclusief de toegepaste bezuiniging overeenkomstig artikel 5.1.

6.2 Inhoud overgangsrecht

 • 1.

  Wanneer een organisatie onder de subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021 een lager subsidiebedrag krijgt toegekend dan het op grond van de subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat uit 2017 toegekende bedrag in het jaar 2021, dan gelden de volgende uitgangspunten:

 • 2.

  Bij negatieve verschillen kleiner dan 10% ten opzichte van het toegekende subsidiebedrag in 2021, tot en met een maximum van € 500,-, geldt geen overgangsperiode en wordt het nieuwe subsidiebedrag toegekend.

 • 3.

  Een overgangsperiode van 2 jaar geldt bij:

 • a.

  Negatieve verschillen kleiner dan 10% ten opzichte van het toegekende bedrag in 2021, vanaf een bedrag van € 500,-;

of:

 • b.

  Negatieve verschillen in de subsidietoekenning ten opzichte van het toegekende bedrag in 2021, groter dan 10%;

 • 4.

  In de overgangsperiode van 2 jaar, genoemd in het derde lid, gelden de onderstaande uitgangspunten:

  • In het jaar 2022: 100% toekenning van het nieuwe subsidiebedrag, verhoogd met 66% van het verschil tussen het toegekende subsidiebedrag van 2021 en het toegekende subsidiebedrag van 2021;

  • In het jaar 2023: 100% toekenning van het nieuwe subsidiebedrag, verhoogd met 33% van het verschil tussen het toegekende subsidiebedrag van 2022 en het toegekende subsidiebedrag van 2021;

  • In het jaar 2024 wordt het nieuwe subsidiebedrag toegekend.

7.Hardheidsclausule

Artikel 7.1 Hardheidsclausule

Zoals vermeld in artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 is de daarin opgenomen hardheidsclausule ook op deze subsidieregeling van toepassing.

8. Inwerkingtreding en de gevolgen

Artikel 8.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op het subsidietijdvak dat betrekking heeft op het kalenderjaar 2022 en volgende kalenderjaren.

Artikel 8.2 Gevolgen van de inwerkingtreding

De Subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat uit 2017 wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

9. Slotbepaling

Artikel 9.1 Slotbepaling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021”.

Ondertekening

BIJLAGE I

behorend bij en deel uit makend van de Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021

Grondslag subsidiabele activiteit

Te subsidiëren activiteit

Hoogte van de subsidie (berekeningsgrondslag)

Aanvullende voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

Artikel 2.1 onder a: Ontmoeting

Artikel 2.2 onder a

Straat- en buurtactiviteiten ter bevordering van de sociale samenhang in de straat of buurt

Eenmalige subsidie

Een bedrag van € 160,00 per activiteit

Stimuleringssubsidie

De activiteit vindt plaats in openbaar gebied;

De activiteit is gericht op en toegankelijk voor alle bewoners van de straat of buurt.

Artikel 2.2 onder b

Sport- en beweegactiviteiten voor jeugdigen

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid tot 18 jaar 10,00

Toegankelijkheid/gehandicapten 810,00

Bedrag per activiteit (max. 3) 475,00

Waarderingssubsidie

De aanvrager is aangesloten bij een landelijk, provinciaal of regionaal orgaan dat leiding geeft aan de beoefening van een bepaalde tak van sport.

Toegankelijkheid:Het gaat om een bijdrage voor aantoonbaar extra en specifiek aanbod gericht op het stimuleren en faciliteren van deelname en inclusie van zo veel mogelijk mensen en groepen uit de samenleving aan de activiteiten van de betreffende organisatie. In het bijzonder is dit aanbod gericht op mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe, mensen met een fysieke of psycho-sociale beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Een toeslag voor activiteiten is mogelijk wanneer wordt deelgenomen aan Sjors Sportief, Sjors Creatief en de nationale sportweek

Faciliteren en ondersteunen van jeugdverenigingen

En/of

(Re)creatieve en vormende activiteiten gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in verenigingsverband

En/of

Scoutingactiviteiten voor jeugdigen in verenigingsverband

En/of

(Re)creatieve en vormende activiteitenweek gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in de vakantie

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Basisbedrag per subinstelling

< 50 leden 750,00

Basisbedrag per subinstelling 50-500 leden 3.250,00

Basisbedrag per subsinstelling

> 500 leden 9.500,00

Vergoeding eigenaar gebouw 7500,00 per gebouw

Bedrag per lid 10,00

Basisbedrag scouting 4.500,00

Bedrag toegankelijkheid 810,00

Bedrag per speltakken scouting 475,00

Basisbedrag per instelling 950,00

Waarderingssubsidie

De plaatselijk overkoepelende organisatie behartigt de belangen van minimaal twee aangesloten jeugdverenigingen;

De aangesloten jeugdverenigingen hebben minimaal 20 leden tot en met 22 jaar per vereniging.

Toegankelijkheid:Het gaat om een bijdrage voor aantoonbaar extra en specifiek aanbod gericht op het stimuleren en faciliteren van deelname en inclusie van zo veel mogelijk mensen en groepen uit de samenleving aan de activiteiten van de betreffende organisatie. In het bijzonder is dit aanbod gericht op mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe, mensen met een fysieke of psycho-sociale beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid.

(Re)creatieve en vormende activiteiten gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Bedrag toegankelijkheid 810,00

Basisbedrag per instelling 950,00

Waarderingssubsidie

De aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende leden tot en met 22 jaar.

Toegankelijkheid: Het gaat om een bijdrage voor aantoonbaar extra en specifiek aanbod gericht op het stimuleren en faciliteren van deelname en inclusie van zo veel mogelijk mensen en groepen uit de samenleving aan de activiteiten van de betreffende organisatie. In het bijzonder is dit aanbod gericht op mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe, mensen met een fysieke of psycho-sociale beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid

Speeltuinactiviteiten voor jeugdigen in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Basisbedrag per instelling 6.000,00

activiteiten en/of evenementen 450,00

Waarderingssubsidie

De aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende leden tot en met 22 jaar.

Maximaal 3 evenementen /activiteiten komen in aanmerking voor de activiteitentoeslag deelname koningsdag en openstellen voor scholen.

Scoutingactiviteiten voor jeugdigen in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Basisbedrag per Veldhovense instelling 4.500,00

Toegankelijkheid 810,00

activiteiten en/of evenementen 475,00 per speltak

Eigenaarslasten gebouw 7.500,00

Waarderingssubsidie

De aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende leden tot en met 22 jaar.

Toegankelijkheid:Het gaat om een bijdrage voor aantoonbaar extra en specifiek aanbod gericht op het stimuleren en faciliteren van deelname en inclusie van zo veel mogelijk mensen en groepen uit de samenleving aan de activiteiten van de betreffende organisatie. In het bijzonder is dit aanbod gericht op mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe, mensen met een fysieke of psycho-sociale beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Scoutingactiviteiten gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen, waarbij extra inzet wordt gepleegd om jeugdigen naar vermogen mee te laten doen

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Toegankelijkheid 810,00

Waarderingssubsidie

Wanneer activiteiten heel specifiek gericht zijn op inwoners met een beperking is een toeslag voor toegankelijkheid mogelijk

(Re)creatieve en vormende activiteitenweek gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in de vakantie

Jaarlijkse subsidie

Bedrag toegankelijkheid 810,00

*1 Kika vakantiecomite Veldhoven wordt gezien als subinstelling van de regionale instelling Stichting Kika.

Waarderingssubsidie

De aanvrager heeft minimaal 20 betalende deelnemers tot en met 22 jaar.

Toegankelijkheid:Het gaat om een bijdrage voor aantoonbaar extra en specifiek aanbod gericht op het stimuleren en faciliteren van deelname en inclusie van zo veel mogelijk mensen en groepen uit de samenleving aan de activiteiten van de betreffende organisatie. In het bijzonder is dit aanbod gericht op mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe, mensen met een fysieke of psycho-sociale beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Zingen door amateurs in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Basisbedrag per instelling < 60 leden 1.500,00

Basisbedrag per instelling > 60 leden 3.000,00

Bedrag kwaliteitsverbetering 465,00

Bedrag uitvoeringen 465,00 (min 1 uitvoering per jaar voor publiek toegankelijk)

Waarderingssubsidie

Kwaliteitsverbetering: Het gaat om een bijdrage ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in één of meerdere disciplines en/of onderdelen van de betreffende organisatie. De bijdrage richt zich bijvoorbeeld op de kwaliteit van praktische zang- en muziekbeoefening, het stimuleren van kennis en vaardigheden van individuele leden, deskundigheidsbevordering van en tussen leden, docenten en leiders alsook de verbetering van de kwaliteit van de muzikale ervaring.

Minimaal 1 uitvoering per jaar voor publiek toegankelijk

Muziekbeoefening door amateurs in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Basisbedrag per instelling - 1 (< 75 leden) 1.640,00

Basisbedrag per instelling - 2 (76 t/m 150 leden) 8.000,00

Basisbedrag per instelling - 3 (>150 leden) 10.000,00

Vast bedrag educatie 1.000,00

Vast bedrag uitvoeringen 750,00 (min 1 uitvoering per jaar voor publiek toegankelijk)

Toegankelijkheid 810,00

Waarderingssubsidie

Toegankelijkheid: Muziekbeoefening door amateurs in verenigingsverband, specifiek gericht op deelnemers met een beperking.

Kwaliteitsverbetering:Het betreft hier een bijdrage vanwege de structurele relatie met Art4U voor het geven van muziekonderwijs.

Minimaal 1 uitvoering per jaar voor publiek toegankelijk

Toneelbeoefening door amateurs in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Waarderingssubsidie

Beeldende amateurkunst in verenigingsverband

Jaarlijkse subsidie

Waarderingssubsidie

Activiteiten in verenigingsverband gericht op spel

Jaarlijkse subsidie

Uniform bedrag 450,00

Waarderingssubsidie

Activiteiten in verenigingsverband gericht op bestuderen van vogels in de vrije natuur.

Jaarlijkse subsidie

Uniform bedrag 450,00

Waarderingssubsidie

Artikel 2.2 onder c

Activiteiten gericht op het mogelijk maken van zwemsport

Jaarlijkse subsidie

Bedrag afhankelijk van nieuwe huurovereenkomst en exploitatie nieuw zwembad

Basissubsidie

Faciliteren van verenigingen die activiteiten aanbieden volgens de normen van de KNZB

Sport- en beweegactiviteiten in verenigingsverband op zwemgebied voor alle doelgroepen

Jaarlijkse subsidie

Accommodatiesubsidie hoogte bedrag afhankelijk van nieuwe huurovereenkomst en exploitatie nieuw zwembad

Basissubsidie

Sport- en beweegactiviteiten in verenigingsverband op zwemgebied voor mensen met een beperking

Jaarlijkse subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 2.2 onder d

Openbaar toegankelijke, gemeentebreed gecoördineerde activiteiten ter viering van het Sinterklaasfeest met speciale aandacht voor jeugd

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering . Bezuinigingspercentages zijn niet van toepassing aangezien het een activiteit gericht op de jeugd betreft.

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Openbaar toegankelijke, gemeentebreed gecoördineerde Oranjemarkt ter viering van Koningsdag met speciale aandacht voor jeugd

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Openbaar toegankelijke, gemeentebreed gecoördineerde carnavalsoptochten ter viering van het carnavalsfeest met speciale aandacht voor jeugd

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder e

Openbaar toegankelijke, sportieve evenementen

Eenmalige subsidie

25% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 5.000

Stimuleringssubsidie

Sportief wielerevenement

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Het wielerevenement richt zich op elite wielrenners in ten minste categorie 1.2;

De start en finish van het wielerevenement vinden plaats in Veldhoven.

Voorbereiding op sportkampioenschappen

Eenmalige subsidie

25% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 500

Stimuleringssubsidie

Het betreft een nationaal, Europees of wereldkampioenschap.

Deelname aan het kampioenschap zet Veldhoven (inter)nationaal op de kaart.

Openbaar toegankelijke, culturele evenementen

Eenmalige subsidie

25% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 2.000

Stimuleringssubsidie

Het evenement is geen reguliere activiteit van aanvrager.

Jaarlijks meerdaags gratis en openbaar toegankelijk Veldhovens festival op meerdere locaties, waarbij cultuur zo breed mogelijk wordt aangeboden ter vermaak van de bezoekers

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Tweejaarlijkse theatervoorstelling gericht op Veldhoven

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Het bieden en (door)ontwikkelen van een softwareapplicatie met cultuur(historische) wetenswaardigheden over Veldhoven

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

De website en app met routes zijn gedurende het hele jaar toegankelijk.

Artikel 2.2 onder f

Activiteiten gericht op het:

bevorderen van het lezen en het laten kennismaken met literatuur;

ter beschikking stellen van kennis en informatie;

bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie;

organiseren van ontmoeting en debat;

laten kennismaken met kunst en cultuur

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en eventueel nader te bepalen bezuinigingen.

Basissubsidie

De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van muziekeducatie, podiumkunsten, erfgoed en expositie.

Activiteiten gericht op het:

breed aanbieden van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs, met name gericht op jeugdigen;

bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie, met name gericht op jeugd en onderwijs;

laten kennismaken met kunst en cultuur

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en eventueel nader te bepalen bezuinigingen.

Basissubsidie

De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van bibliotheekwerk, podiumkunsten, erfgoed en expositie.

Activiteiten gericht op het:

onderscheidend breed aanbieden van podiumkunsten en film;

bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie gericht op innovatie;

specifiek aanbieden van activiteiten/diensten voor Engelstalige inwoners van Veldhoven;

zijn van vliegwiel voor en facilitator van amateur(toneel)kunst;

organiseren van ontmoeting en debat;

laten kennismaken met kunst en cultuur

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en eventueel nader te bepalen bezuinigingen.

Basissubsidie

De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van bibliotheekwerk, muziekeducatie, erfgoed en expositie.

Activiteiten gericht op het:

ontwikkelen van:

- tentoonstellingen met cultuurhistorisch uitgangspunt - tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst - tentoonstellingen van werk van lokale kunstenaars;

bieden van mogelijkheden en activiteiten voor (talent)ontwikkeling en educatie, met name gericht op jeugd en onderwijs;

organiseren van ontmoeting en debat;

laten kennismaken met kunst en cultuur;

beheer, conservatie en ontsluiting van de erfgoedcollectie

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en eventueel nader te bepalen bezuinigingen.

Basissubsidie

De aanvrager toont aan oog te hebben voor (talent)ontwikkeling van inhoud en productie van amateurkunsten, door inzichtelijk te maken hoe de amateurkunst zichzelf op een hoger plan brengt door samenwerking en de verhouding met de professionele kunsten;

De aanvrager toont aan een gezamenlijke programmering te hebben met de samenwerkingspartners op het gebied van bibliotheekwerk, podiumkunsten en muziekeducatie

Artikel 2.2 onder g

Activiteiten ten behoeve van de emancipatie en integratie van minderheidsgroepen (met name buitenlandse vrouwen) in de Nederlandse samenleving.

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Activiteiten gericht op het bevorderen van de emancipatie en integratie, het versterken van de acceptatie en tolerantie van lesbiennes, bi- en homoseksuelen en transgenders

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Artikel 2.2 onder h

Ontmoetingsactiviteiten gericht op het bevorderen van de deelname van mensen zonder werk aan de maatschappij

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Artikel 2.1 onder b: Bijdrage aan de samenleving

Artikel 2.3 onder a

Buurtpreventie-activiteiten die de veiligheid en leefbaarheid in de buurt bevorderen

Jaarlijkse subsidie

In verband met doorontwikkeling gebiedsgericht werken en wijkinzet wordt op basis van de hardheids-clausule de bedragen Wbp 2021 overgenomen.

Waarderingssubsidie

Activiteiten gericht op het versterken van de leefbaarheid in een wijk door het bevorderen van actieve participatie van bewoners en partijen uit de wijk

Jaarlijkse subsidie

In verband met doorontwikkeling gebiedsgericht werken en wijkinzet wordt op basis van de hardheidsclausule de bedragen Wbp 2021 overgenomen.

Waarderingssubsidie

Burgerinitiatieven gericht op het samen leven op wijkniveau

Jaarlijkse subsidie

In verband met doorontwikkeling gebiedsgericht werken en wijkinzet wordt op basis van de hardheidsclausule het bedrag Wbp 2021 overgenomen.

Waarderings-/stimuleringssubsidie

Het burgerinitiatief levert, naar het oordeel van het college, een bijdrage aan het versterken van binding en ontmoeting in de wijk

Artikel 2.3 onder b

Activiteiten gericht op het bevorderen van de sociale cohesie door het organiseren van ontmoeting tussen ouders/verzorgers die minder draagkrachtig zijn

Jaarlijkse / eenmalige subsidie

100% van de kosten tot een maximum van € 1.200

Waarderings-/stimuleringssubsidie

De aanvrager organiseert in ieder geval wekelijks een inloopochtend

Artikel 2.3 onder c

Activiteiten gericht op het vergroten van de kennis van en interesse voor een natuurlijke leefomgeving

Jaarlijkse subsidie

Bedrag per lid 10,00

Basisbedrag per instelling - 1 < 300 leden 750,00

Waarderingssubsidie

De aanvrager is aangesloten bij een landelijke vereniging gericht op milieu- en natuureducatie

Activiteiten gericht op het vergroten van de kennis over vogels die in het wild in De Kempen voorkomen

Jaarlijkse subsidie

Vast bedrag van € 450

Waarderingssubsidie

Activiteiten gericht op educatie omtrent cultureel historisch erfgoed

Jaarlijkse subsidie

Basisbedrag per subinstelling/niet-ledenorganisaties 750,00

Waarderingssubsidie

Artikel 2.3 onder d

Dagelijkse radio- en kabelkrantactiviteiten gericht op het informeren van de inwoners van Veldhoven over lokale (culturele, politieke, maat-schappelijke en verenigings-) activiteiten

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

Informatieverstrekking binnen een wijk over maatschappelijke en wijkaangelegenheden met een breed bereik.

Jaarlijkse subsidie

In verband met doorontwikkeling gebiedsgericht werken en wijkinzet worden op basis van de hardheidsclausule de bedragen Wbp 2021 overgenomen.

Waarderings-/stimuleringssubsidie

Per wijk komt één aanvraag in aanmerking voor subsidie. Indien meerdere aanvragen voor één wijk worden ingediend, worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 2.3 onder e

Het zijn van klankbord/ netwerk voor gemeente en ondernemers op het gebied van Toerisme en Recreatie

Jaarlijkse subsidie

Basisbedrag per subinstelling/niet-ledenorganisatie 750,00

Waarderingssubsidie

Artikel 2.3 onder f

Het zijn van een centraal uitleenpunt van gebruikt speelgoed

Jaarlijkse subsidie

Bedrag verleende subsidie 2021* rekening houdend met jaarlijks vast te stellen indexering en bezuinigingen als volgt:

2022 – 5 %

2023 – 10 %

2024 – 15 %

*onder verleende subsidie 2021 wordt verstaan het totaalbedrag aan subsidie conform de budgetafspraak 2021

Basissubsidie

1 Deze bedragen zijn vast behoudens mogelijke wijzigingen als gevolg van een stijging of daling in de huurlasten.