Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boxtel houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij (Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)

Geldend van 02-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boxtel houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij (Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boxtel;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • in de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel is bepaald dat de uitvoering van alle gemeentelijke taken in beginsel opgedragen worden aan het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • in de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeenten die aan de regeling deelnemen bevoegdheden kunnen mandateren aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is – daar waar mogelijk – bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij bevoegd is bevoegdheden verder door te geven;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het:

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boxtel houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij (Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  AMT: algemeen management team van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  bestuursorgaan: orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  burgemeester: burgemeester van de gemeente Boxtel als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

 • f.

  concernmanager: leidinggevende van een teammanager;

 • g.

  gemeente: gemeente als publiekrechtelijk lichaam alsmede de gemeente als privaatrechtelijk rechtspersoon;

 • h.

  gemeenteraad: raad van de gemeente Boxtel;

 • i.

  machtiging: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • j.

  mandaat: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • k.

  mandaat-, volmacht- of machtigingontvanger: degene aan wie door een bestuursorgaan mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend;

 • l.

  mandaat-, volmacht- of machtigingverlener: bestuursorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen of handeling te verrichten en deze bevoegdheid door middel van mandaat, volmacht of machtiging doorgeeft aan een ander;

 • m.

  medewerker: ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij of een daarmee gelijk te stellen persoon (inhuur);

 • n.

  MijnGemeenteDichtbij: openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • o.

  ondermandaat, -volmacht of -machtiging: mandaat-, volmacht- of machtigingontvanger geeft – indien toegestaan – de door middel van mandaat, volmacht of machtiging verkregen bevoegdheid door aan een ander;

 • p.

  Regeling: Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 • q.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • r.

  teammanager: leidinggevende van een team;

 • s.

  volmacht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • t.

  voorzitter: voorzitter van het AMT.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan het algemeen bestuur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van alle aan het college en de burgemeester toegekende bevoegdheden en uitvoeringsaspecten.

 • 2. Dit besluit doet geen afbreuk aan de binnen MijnGemeenteDichtbij van toepassing zijnde verantwoordingslijnen of die tussen MijnGemeenteDichtbij en de gemeente.

 • 3. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat en ondermandaat tevens (onder)volmacht en (onder)machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Uitzonderingen mandaat

Aan het college en de burgemeester blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheid met betrekking tot:

 • a.

  het doorgeleiden van voorstellen naar de gemeenteraad;

 • b.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de eigen rechtspositie;

 • c.

  Het vaststellen van besluiten van algemene strekking anders dan op grond van de Wegenverkeerswet (en aanverwante regelingen), en beleidsregels;

 • d.

  het nemen van besluiten voor gevallen, welke niet onder een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel vallen;

 • e.

  het nemen van besluiten die leiden tot een afwijking van of aanvulling op een eerder vastgestelde gedrags- of beleidslijn;

 • f.

  het nemen van besluiten op grond van Hoofdstuk XI van Titel III van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 171 van de Gemeentewet;

 • g.

  het nemen van besluiten op grond van lokale wet- en regelgeving voor zover deze zien op samenscholing en ongeregeldheden, betogingen, gebiedsontzeggingen, bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden of cameratoezicht op openbare plaatsen;

 • h.

  besluiten tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen of bestuursovereenkomsten;

 • i.

  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met derden, voor zover de verplichting niet blijft binnen het aan het algemeen bestuur toegekende financiële mandaat;

 • j.

  besluiten waarop artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet van toepassing is;

 • k.

  het beslissen op bezwaarschriften;

 • l.

  het besluit op een verzoek om rechtstreeks beroep;

 • m.

  het besluit (hoger) beroep of cassatie aan te tekenen in civiele procedures;

 • n.

  het besluit (hoger) beroep in te stellen in publiekrechtelijke procedures;

 • o.

  het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, voor zover afspraken daarover niet vooraf schriftelijk zijn vastgelegd;

 • p.

  het besluit tot oprichting of deelneming van de gemeente in rechtspersonen;

 • q.

  het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang hoger dan € 5.000,00;

 • r.

  het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen, legaten of schenkingen;

 • s.

  het nemen van besluiten, waarvan de uitvoering niet voorzienbare (financiële) consequenties heeft;

 • t.

  het benoemen van personen in bestuurscommissies dan wel andere commissies als bedoeld in artikel 83 respectievelijk artikel 84 van de Gemeentewet;

 • u.

  het verzenden van correspondentie gericht aan of van de gemeenteraad;

 • v.

  het verzenden van besluiten van de gemeenteraad;

 • w.

  het ondertekenen van correspondentie, waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van de gemeente, gewenst is;

 • x.

  het nemen van besluiten die leiden tot afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid;

 • y.

  het adviseren over een verklaring omtrent gedrag;

 • z.

  zaken waarbij de afdoening van de betreffende zaak leidt tot strijdigheid met dan wel afwijking van beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatverlener, wettelijke of interne voorschriften dan wel die plaatsvinden zonder dat een toereikend budget voorhanden is;

 • aa.

  advisering naar aanleiding van een verzoek tot het toekennen van een Koninklijke onderscheiding;

 • ab.

  beslissen op een verzoek tot het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding;

 • ac.

  het nemen van besluiten die reeds zijn gemandateerd aan een externe partij, niet zijnde MijnGemeenteDichtbij, tenzij de externe partij te kennen heeft gegeven door overmacht niet in staat te zijn een besluit te nemen;

 • ad.

  bevoegdheden die niet in dit artikel zijn genoemd, maar waarover het bestuursorgaan vooraf bij het algemeen bestuur te kennen heeft gegeven daarover zelf te willen beslissen.

Artikel 4. Ondermandaat

 • 1. Het algemeen bestuur kan bij schriftelijk besluit ondermandaat verlenen aan het AMT.

 • 2. Het is het AMT toegestaan om bij schriftelijk besluit de in ondermandaat verkregen bevoegdheden verder door te geven aan de voorzitter, een concernmanager, een teammanager of een medewerker. In het besluit regelt het AMT tevens de vervanging.

 • 3. Bij het besluit als bedoeld in het vorige lid wordt een register bijgehouden, zodat duidelijk is welke bevoegdheden worden doorgegeven aan de voorzitter, een concernmanager, een teammanager of een medewerker.

 • 4. Aan de uitoefening van verkregen bevoegdheden kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor zover dat gebeurt, wordt dit in het besluit van het algemeen bestuur als bedoeld in het eerste lid of in het register als bedoeld in het derde lid opgenomen.

 • 5. De bepalingen in dit besluit over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 5. Ondertekening

 • 1. Daar waar door het college of de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens (onder)mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

 • “Met vriendelijke groet,”

 • “namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,” of “namens de burgemeester van de gemeente Boxtel,”

 • gevolgd door de naam en functie van degene die heeft beslist en ondertekend in combinatie met de naam van het team, indien van toepassing.

Artikel 6. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022.

 • 2. Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 3. Het “Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019” wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten op 25 april 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

de secretaris,

L.H. Derksen

de burgemeester,

R.S. van Meygaarden

De burgemeester van de gemeente Boxtel,

R.S. van Meygaarden