Besluit van het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het doorgeven van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022)

Geldend van 22-03-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het doorgeven van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022)

Het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij ondermandaat, -volmacht en –machtiging heeft verleend en het haar heeft toegestaan dit door te geven aan haar voorzitter, een concernmanager, een teammanager of een medewerker van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij, én

 • het doorgeven van (onder)mandaat, -volmacht en -machtiging, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel, het Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022 (van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel) en het Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Besluit van het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het doorgeven van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  AMT: Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  bestuursorgaan: orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  burgemeester: burgemeester van de gemeente Boxtel of Sint-Michielsgestel als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente Boxtel of Sint-Michielsgestel in en buiten rechte;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel of Sint-Michielsgestel;

 • f.

  collegiale toets: toets verzorgt door een medewerker van hetzelfde team;

 • g.

  concernmanager: (interim) leidinggevende van een teammanager;

 • h.

  deelnemers: deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, wiens bestuursorganen deelnemen aan de Regeling;

 • i.

  machtiging: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een handeling te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft;

 • j.

  mandaat: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • k.

  mandaatbesluit: ‘Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022’ van de deelnemers;

 • l.

  medewerker: ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij of een daarmee vergelijkbaar persoon (inhuur), niet zijnde een teammanager of concernmanager;

 • m.

  MijnGemeenteDichtbij: openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • n.

  Regeling: Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • o.

  register: register als bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

 • p.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • q.

  teammanager: (interim) leidinggevende van een team;

 • r.

  volmacht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten;

 • s.

  voorzitter: voorzitter van het AMT;

 • t.

  wijkmakelaar: medewerker met de functie wijkmakelaar.

Artikel 2. Doorgeven ondermandaat

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder ondermandaat tevens -volmacht en -machtiging te worden verstaan.

 • 2. Ondermandaat wordt doorgegeven conform het register.

 • 3. Voor zover ondermandaat is doorgegeven aan een teammanager of medewerker dient dit geacht eveneens te zijn doorgegeven aan diens (plaatsvervangend) leidinggevende.

 • 4. Voor zover door het AMT aan bevoegdheden voorwaarden zijn verbonden, waaronder de collegiale toets, blijkt dit uit het register.

 • 5. Doorgegeven ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen MijnGemeenteDichtbij van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 6. Hetgeen bepaald in het mandaatbesluit inzake het onderwerp ‘ondertekening’ dient in dit besluit als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

 • 7. Voor zover een bevoegdheid niet in het register is opgenomen, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 3 van het mandaatbesluit, dient ondermandaat geacht te zijn doorgegeven aan de voorzitter.

Artikel 3. Reikwijdte bevoegdheden

 • 1. Daar waar een bevoegdheid door middel van dit besluit is doorgegeven, moet dit worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met een bevoegdheid samenhangende handelingen.

 • 2. Doorgegeven ondermandaat aan een medewerker geldt slechts voor zover een bevoegdheid een taak betreft binnen zijn specifieke werkgebied.

 • 3. Bij de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in het register wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en/of richtlijnen, hoe ook genaamd, van wetgevers dan wel andere bestuursorganen op Europees, landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau te allen tijde in acht genomen.

Artikel 4. Vervanging

 • 1. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan de voorzitter, kan hij worden vervangen door zijn aangewezen plaatsvervanger.

 • 2. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan een concernmanager, kan hij worden vervangen door een andere concernmanager.

 • 3. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan een teammanager, kunnen de volgende teammanagers elkaar vervangen:

  • a.

   de teammanagers van Bedrijfsvoering, te weten de teammanagers van Bestuurlijke Ondersteuning, Financiën & Administratie, Informatievoorzieningen & Automatisering en Staf & Ondersteuning;

  • b.

   de teammanagers van Dienstencentrum, te weten de teammanagers van Burgerzaken, Contactcentrum en WOZ-Belastingen;

  • c.

   de teammanagers van Ruimtelijke, Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling, te weten de teammanagers van Beheer & Uitvoering, Inrichting, Verkeer & Reiniging, Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Wijkbeheer;

  • d.

   de teammanager van Sociaal, te weten de teammanagers van Administratie Sociaal, Jeugd, Participatie, Sociale Beleidsontwikkeling en Zorg.

 • 4. Indien er sprake is van vervanging als bedoeld in dit artikel, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van “b.a.” (bij afwezigheid) of “plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 5. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022.

 • 2. Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 3. Het “Directiebesluit inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij” wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten op 19 september 2022.

Het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

D. van Eeten

Bijlage – Register

ALGEMEEN

(geldend voor alle teams)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

A.01

Het bieden van gelegenheid om een aanvraag aan te vullen

Art. 4:5 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.02

Het nemen van een besluit tot het buiten behandeling laten van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.03

Het nemen van een besluit tot het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.04

Opschorten beslistermijn

Art. 4:15 Awb

College & burgmeester

Medewerker

A.05

Het nemen van een besluit op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Awb

College & burgemeester

Teammanager

A.06

Het nemen van een besluit tot toekenning en/of vaststelling van een subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening dan wel een daarop gebaseerde regeling

Titel 4.2 Awb en Algemene subsidieverordening

College

Teammanager

A.07

Het aanvragen van een subsidie ten behoeve van de gemeente

Titel 4.2 Awb en artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Teammanager

A.08

Het nemen van een besluit in het kader van bestuursrechtelijke geldschulden

Titel 4.4 Awb

College

Teammanager

A.09

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een toezichthouder

Art. 5:11 Awb

College & burgemeester

Teammanager

A.10

Het vertegenwoordigen van een bestuursorgaan in bezwaar of (hoger) beroep

Hfst. 6, 7 en 8 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.11

Het mededelen dat een beslissing op bezwaar wordt opgeschort, verdaagd dan wel verder wordt uitgesteld

Art. 7:10 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.12

Het doen van aangifte bij de politie van (een poging tot) diefstal, inbraak, valsheid in geschrifte, bedreiging, belediging, mishandeling, vernieling, beschadiging of dumping van drugsafval

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

A.13

Het aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van een overeenkomst voor de levering van werken, goederen of diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente, mits daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel -beheerder is

A.14

Het aanbesteden, inclusief gunnen, van werken, goederen of diensten, mits hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Art. 160, eerste lid onder d, Gemw en Inkoop- en aanbestedingsbeleid

College

Teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel –beheerder is

A.15

Het afhandelen van een aansprakelijkstelling gericht aan de gemeente voor zover de schade niet gedekt wordt door een verzekeraar

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel –beheerder is, bij erkennen aansprakelijkheid, of medewerker, zonder budget, bij afwijzen aansprakelijkheid

A.16

Het indienen van een schadeclaim bij het Waarborgfonds Motorverkeer wegens schade veroorzaakt door een motorvoertuig, waarbij de dader onbekend of onverzekerd is

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

A.17

Het aansprakelijk stellen bij beschadiging van gemeentelijk eigendom en het doen van mededelingen aangaande verschuldigde schadevergoedingen, de wijze van betaling daarvan alsmede de afhandeling van zaken met een verzekeraar

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

A.18

De afwikkeling van brand- of stormschade alsmede schade ontstaan door vandalisme

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

A.19

Het verstrekken van feitelijke of statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek of andere soortgelijke instellingen

---

College

Medewerker

A.20

Het inzenden van verantwoordingen of declaraties aan dan wel afrekeningen met de provincie of het Rijk

---

College

Teammanager

A.21

Het uitvoeren van feitelijke handelingen

--- 

College & burgemeester

Medewerker

A.22

Feitelijk toepassen van bestuursdwang

---

College & burgmeester

Medewerker

A.23

Het bevestigen van de ontvangst van een document, met uitzondering van een klacht als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

---

College & burgemeester

Medewerker

A.24

Het ondertekenen van informatieve correspondentie, niet zijnde een (ontwerp) besluit of een voornemen tot het nemen van een besluit, waarbij geen verplichtingen kunnen ontstaan uit het verstrekken van de informatie

--- 

College & burgemeester

Medewerker

A.25

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven of het raadplegen van databanken voor zover een eHerkenningsmiddel daarin voorziet

---

College & burgemeester

Medewerker met eHerkenning

A.26

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

AVG

College & burgemeester

Medewerker

A.27

Het aangaan, wijzigen of beëindigen van verwerkersovereenkomsten

AVG

College & burgemeester

Teammanager

A.28

Het nemen van een besluit op grond van de Horecaverordening

Horecaverordening

Burgemeester

Medewerker

BEDRIJFSVOERING

(geldend voor de teams Bestuurlijke Ondersteuning, Financiën & Administratie, Informatievoorziening & Automatisering en Staf & Ondersteuning)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

B.01

Het nemen van een besluit tot:

het vaststellen van openbare ruimten of het toekennen van nummeraanduidingen,

het vaststellen van stand- of ligplaatsen, of

het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, stand- of ligplaatsen

Art. 6 Wet BAG en Verordening naamgeving en nummering

College

Medewerker

B.02

Het opmaken van een document als bedoeld in artikel 10, onder b, Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 10 Wet BAG

College

Medewerker

B.03

Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie

Art. 14, eerste lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.04

Het langs elektronische weg aan de Dienst verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 31 Wet BAG

College

Medewerker

B.05

Het op verzoek verlenen van inzage in de basisregistratie alsmede het verstrekken van de daarin opgenomen gegevens

Art. 32 Wet BAG

College

Medewerker

B.06

Het onder opgaaf van reden doen van een melding van een onjuistheid of het ontbreken van een authentiek gegeven

Art. 37 Wet BAG

College

Medewerker

B.07

Het nemen van een besluit op een melding of verzoek als bedoeld in artikel 37 respectievelijk artikel 38 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 39, eerste lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.08

Het in de basisregistratie bij een gegeven plaatsen van de aantekening “in onderzoek” of deze aantekening uit de basisregistratie verwijderen

Artt. 39, tweede lid, en 40, eerste lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.09

Het onverwijld bekendmaken van de beslissing tot wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven

Art. 40, tweede lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.10

Het wijzigen of opnemen van een gegeven, zoals bedoeld in artikel 41, derde lid, Wet basisregistraties adressen en gebouwen, dan wel het in de basisregistratie plaatsen of uit de basisregistratie verwijderen van de aantekening “in onderzoek”

Art. 41 Wet BAG

College

Medewerker

B.11

Het controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie, alsmede de verwerking van gegevens daarin, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten als bedoeld in artikel 42, tweede lid, Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Art. 42, eerste en tweede lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.12

Het opstellen van verklaringen

Wet BAG

College

Medewerker

B.13

Het in de openbare registers inschrijven van een beperkingenbesluit alsmede een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, indien daarbij het beperkingenbesluit wordt herroepen, vernietigd, ingetrokken of gewijzigd

Art. 3, eerste lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.14

Het waarmerken van een afschrift

Art. 3, tweede lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.15

Het zorgdragen dat het beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak wordt voorzien van de actuele kadastrale aanduidingen van het object waarop deze betrekking heeft of de actuele identificatie van dat object uit een basisregistratie dan wel de handmatig ingetekende geometrie

Art. 15, eerste lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.16

Het in elektronische vorm ter inschrijving in de openbare registers aanbieden van een beperkingenbesluit aan de Dienst

Art. 15, eerste lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.17

Het, met overeenkomstige toepassing van artikel 15, eerste lid, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Dienst, ter inschrijving in de openbare registers, een verklaring aanbieden met betrekking tot het vervallen van een publiekrechtelijke beperking

Art. 15, derde lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.18

Het zorgdragen voor aanlevering van de in het door het college gehouden gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten en daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken aan de Dienst

Art. 17a, eerste lid, Wkpboz

College

Medewerker

B.19

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.20

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.21

Het opstellen van een verklaring dat de aan te leveren essentialia overeenkomen met de inhoud van het brondocument

Art. 5 Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

College & burgemeester

Medewerker

B.22

Het aanwijzen van een vervangend object als werkingsgebied, indien een aangewezen object blijkens de bijbehorende registratie niet langer actueel is

Art. 7 Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

College & burgemeester

Medewerker

B.23

Het nemen van een besluit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of daarop gebaseerde regelgeving

APV

College & burgemeester

Medewerker

B.24

Het verrichten van een integriteitsonderzoek aan de hand van formulieren welke in het kader van een vergunningaanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Alcoholwet zijn ingediend

Wet Bibob, Wabo en Alcoholwet

College & burgemeester

Medewerker

B.25

Het richten van verzoeken aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) of het Bureau Integriteit Onderzoek Bibob in het kader van de taakvelden horeca, aanbestedingen of vergunningen

Wet Bibob

College & burgemeester

Medewerker

B.26

Het opvragen van uittreksels uit justitiële documentatie

---

College & burgemeester

Medewerker

B.27

Het nemen van een besluit op grond van de Wet open overheid

Woo

College & burgemeester

Medewerker

B.28

Het nemen van een besluit op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Wet hergebruik van overheidsinformatie

College & burgemeester

Medewerker

B.29

Het nemen van een besluit op grond van de Wet dieren

Wet dieren

Burgemeester

Medewerker

B.30

Het verlenen van opdrachten tot het plaatsen van advertenties of publicaties

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel -beheerder is

B.31

Het nemen van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting

Art. 255, vijfde lid, Gemw

College

Teammanager

B.32

Het doen van aangifte loonbelasting

---

College

Medewerker

B.33

Het doen van BTW-aangifte

---

College

Medewerker

B.34

Het doen van aangifte BTW-compensatiefonds

---

College

Medewerker

B.35

Het op verzoek van een medewerker of financiële instelling invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van een hypothecaire geldlening

---

College

Teammanager

B.36

Het wijzigen van verleende garanties bij (hypothecaire) geldleningen, mits een wijziging geen financieel nadelige gevolgen heeft

---

College

Teammanager

B.37

Het treffen van een betalingsregeling met een debiteur

---

College

Medewerker

B.38

Het inschakelen van een deurwaarder voor de invordering van een niet-belastingschuld

BW

College

Medewerker

B.39

Het aangaan, wijzigen of opzeggen van een verzekering

BW

College

Medewerker

B.40

Het periodiek inzenden van een Iv3-rapportage

Hoofdstuk VII Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

College

Teammanager

B.41

Het waarmerken van het register

Art. 2 Uitvoeringsbesluit ex art. 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Burgemeester

Medewerker

B.42

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een beheerder gemeentefinanciën

---

College

Teammanager

B.43

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een kassier

---

College

Teammanager

B.44

Ter kennisname ondertekenen van stukken inzake opsporen ontplofbare oorlogsresten

---

Burgemeester

Medewerker

DIENSTENCENTRUM

(geldend voor de teams Burgerzaken, Contactcentrum en WOZ-Belastingen)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

D.01

Het uitvoeren van de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

RWN, BvvN, Bon 2002 en rvvn

Burgemeester

Teammanager

D.02

Het uitvoeren van de Paspoortwet of daarop gebaseerde regelgeving (afgifte reisdocumenten)

Ppw

Burgemeester

Medewerker

D.03

De afgifte, verlenging en wijziging van rijbewijzen

WVW 1994 en RR

Burgemeester

Medewerker

D.04

Het uitvoeren van de Wet rechten burgerlijke stand en het Reglement burgerlijke stand

Wet rechten burgerlijke stand en Reglement burgerlijke stand

College

Medewerker

D.05

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een locatie als “huis der gemeente” voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties dan wel omzetting van geregistreerd partnerschappen of huwelijken

Wet rechten burgerlijke stand

College

Teammanager

D.06

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een locatie als “huis der gemeente” voor de duur van één huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap of huwelijk

Wet rechten burgerlijke stand

College

Medewerker

D.07

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Art. 1:16 BW

College

Teammanager

D.08

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van één huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap of huwelijk

Art. 1:16 BW

College

Medewerker

D.09

Het nemen van een besluit op grond van de Wet basisregistratie personen

Wet BRP

College

Teammanager

D.10

Het nemen van een besluit op een verzoek op grond van het recht op inzage in eigen persoonsgegevens

Wet BRP

College

Medewerker

D.11

De benoeming van stembureauleden en het aanwijzen van stemlokaliteiten

KW en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten

College

Medewerker

D.12

Het verstrekken van inlichtingen over registratie als kiezer

Artt. D 1 en D 5 KW

College

Medewerker

D.13

Het (machtigen van ambtenaren tot het) in ontvangst nemen van kandidatenlijsten op de dag van kandidaatstelling

Art. H 1 KW

Burgemeester

Medewerker

D.14

Het aanwezig zijn bij het afleggen van de ondersteuningsverklaringen en hierop een aantekening plaatsen dat ondertekenaar in de gemeente als kiezer is geregistreerd

Art. H 4 KW

Burgemeester

Medewerker

D.15

Uitreiking nieuwe stempassen

Art. J 8 KW

Burgemeester

Medewerker

D.16

Afgifte dan wel weigering van afgifte van kiezerspassen en volmachtbewijzen om aan verkiezingen of referenda deel te kunnen nemen

Hfst. K en L KW

Burgemeester

Medewerker

D.17

Het in ontvangst nemen van processen verbaal van stembureaus

Artt. N 11 en N 12 KW

Burgemeester

Medewerker

D.18

De afhandeling van verzoeken tot registratie als kiezer door EU-onderdanen

Art. Y 32 KW

College

Medewerker

D.19

Het in en buiten rechte mogen optreden inzake geschillen aangaande de uitvoering van de Kieswet en de op deze wet betrekking hebbende regelgeving

KW en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten

Burgemeester

Medewerker

D.20

Het nemen van overige besluiten op grond van de Kieswet en het Kiesbesluit

KW en Kiesbesluit

College & burgemeester

Medewerker

D.21

Het openen van stukken

Art. 74, eerste lid, Gemw

Burgemeester

Medewerker

D.22

De legalisatie van een handtekening

---

Burgemeester

Medewerker

D.23

Het beheren van archiefbescheiden in het kader van de Archiefwet 1995 voor zover bescheiden die nog niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Aw 1995 en Archiefverordening

College

Medewerker

D.24

Het nemen van een besluit om een zaak, die aan de gemeente in bewaring is gegeven, te verkopen, om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen

Art. 5:6, derde lid, BW

College & burgemeester

Medewerker

D.25

Het nemen van een besluit tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod voor het gemeentehuis

---

College

Teammanager

RUIMTELIJKE, MAATSCHAPPELIJKE & ECONOMISCHE ONTWIKKELING

(geldend voor de teams Beheer & Uitvoering, Inrichting, Verkeer & Reiniging, Maatschappelijke & Economische Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht & Handhaving)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

R.01

Het nemen van een besluit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of daarop gebaseerde regelgeving

APV

College & burgemeester

Medewerker

R.02

Het nemen van een besluit tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel

Art. 18 WVW 1994

College

Medewerker

R.03

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een algemene of bijzondere invalidenparkeerplaats

Art. 15 e.v. WVW 1994, BABW en RVV 1990

College

Medewerker

R.04

Het nemen van een besluit tot het verlenen van een ontheffing van verkeersregels of -tekens

Art. 87 RVV1990

College

Medewerker

R.05

Het nemen van een verkeersbesluit, al dan niet op grond van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Artt. 15 en 18 WVW 1994 en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

College

Teammanager

R.06

Het aanstellen van een verkeersregelaar

Art. 56 BABW

Burgemeester

Medewerker

R.07

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een ontheffing voor hoge, lange of zware transporten

WVW 1994

College

Medewerker

R.08

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Art. 29 WVGS

College

Medewerker

R.09

Het nemen van een besluit op grond van de Parkeerverordening

Parkeerverordening

College

Medewerker

R.10

Het uitvoeren en het nemen van een besluit in het kader van de Wegsleepverordening of -regeling

Wegsleep-verordening en Wegsleepregeling

College

Medewerker

R.11

Het instemmen met of toezicht houden op de aanleg, het hebben en onderhouden van kabels of leidingen in openbare grond op verzoek van een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk

Art. 5.4 Tw en AVIO

College

Medewerker

R.12

Het nemen van een besluit op een verzoek van een beheerder van een openbaar netwerk voor het leggen, hebben of onderhouden van kabels of leidingen in gemeentegrond

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

R.13

Het uitvoeren van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

College

Medewerker

R.14

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een ontheffing van het verbod om as te verstrooien

Beheersverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten

College

Medewerker

R.15

Het uitvoeren van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffen-verordening

College

Medewerker

R.16

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een ontheffing van het verbod om van een andere inzameldienst dan de gemeentelijke inzameldienst gebruik te maken voor het inzamelen van bedrijfsafval of huishoudelijk afval

Afvalstoffen-verordening

College

Medewerker

R.17

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een inzameldienst voor kleding met kledingcontainers

Afvalstoffen-verordening

College

Medewerker

R.18

Het nemen van een (ontwerp) aanwijzingsbesluit ten behoeve van het plaatsen van een ondergrondse container voor de inzameling van huishoudelijk afval

Afvalstoffen-verordening

College

Teammanager

R.19

Het verlenen van toestemming tot de aanleg van dammen of duikers in gemeentegrond, mits advies is ingewonnen bij het betreffende waterschap

Ww en Wabo

College

Medewerker

R.20

Het nemen van een besluit op grond van de Wet op de lijkbezorging, met uitzondering van het opgraven van stoffelijke resten

Wlb

College & burgemeester

Medewerker

R.21

Het nemen van een besluit op een verzoek tot aanpassing van de openbare verlichting van avond- op nachtschakeling of andersom

Beleidsplan openbare verlichting

College

Medewerker

R.22

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een rioolaansluitvergunning

Aansluitverordening riolering

College

Medewerker

R.23

Het doen van een aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van de gemeente

Art. 171 Gemw

Burgemeester

Medewerker

R.24

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van de gemeente

Wabo

College

Teammanager

R.25

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning, mits de aanvraag niet ten behoeve is van de gemeente

Wabo

College

Medewerker

R.26

Het nemen van een besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning eerste fase naar aanleiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning tweede fase

Art. 2.5 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.27

Het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase

Art. 2.5 Wabo

College

Medewerker

R.28

Het doen van een mededeling, waarbij kenbaar wordt gemaakt dat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd

Art. 2.6, eerste lid, Wabo

College

Medewerker

R.29

Het nemen van een besluit tot het niet behandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, indien deze wordt aangevraagd voor een andere activiteit dan waarvoor de omgevingsvergunning aangevraagd moet worden

Art. 2.6, tweede lid, Wabo

College

Medewerker

R.30

Het nemen van een besluit, waarbij toestemming wordt verleend voor het overschrijven van een persoonsgebonden omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.25, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Art. 2.25, derde lid, Wabo

College

Medewerker

R.31

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen

Art. 2.27 Wabo

College

Medewerker

R.32

Het nemen van een besluit tot het actualiseren van een omgevingsvergunning

Art. 2.30 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.33

Het nemen van een besluit tot het wijzigen of geheel dan wel gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Par. 2.6 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.34

Het nemen van een besluit tot het aanhouden van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning en het doorbreken hiervan

Artt. 3.3, 3.4 en 3.5 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.35

Het nemen van een besluit tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning wegens het niet tegelijk aanvragen van een vergunning of wijziging krachtens artikel 6.2 Waterwet

Art. 3.18 Wabo

College

Medewerker

R.36

Het nemen van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning, indien de krachtens artikel 6.2 Waterwet verleende vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken

Art. 3.23 Wabo

College

Medewerker

R.37

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 5.17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Art. 5.17 Wabo, art. 125 Gemw en artt. 5:21 en 5:32 Awb

College

Medewerker

R.38

Het nemen van een besluit, waarbij wordt bepaald dat een beschikking, zoals bedoeld in artikel 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, direct in werking treedt

Art. 6.2 Wabo

College

Teammanager, bij een beschikking ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.39

Het nemen van overige beslissingen krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover niet opgenomen in dit register en niet zijnde een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

Wabo

College & burgemeester

Medewerker

R.40

Het uitbrengen van een advies, indien het bevoegd gezag van de gemeente is aangewezen als bestuursorgaan om advies uit te brengen

Art. 6.1 Bor

College

Teammanager

R.41

Het nemen van een besluit op grond van het Besluit omgevingsrecht, met uitzondering van hoofdstuk 7, en de Regeling omgevingsrecht

Bor en Mor

College

Teammanager

R.42

Het nemen van een selectiebesluit in het kader van archeologie

---

College

Teammanager

R.43

Het uitvoeren van het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening

Bouwbesluit 2012 en bouwverordening

College

Medewerker

R.44

Het nemen van een besluit naar aanleiding van een melding op grond van het Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012

College

Medewerker

R.45

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een medewerker als (plaatsvervangend) secretaris van de welstandscommissie

Reglement van orde van de welstandscommissie en Reglement van orde van de stadsbouwmeester

College

Teammanager

R.46

Het nemen van het besluit tot het aanwijzen van een ambtelijk secretaris of ambtelijk adviseur van de monumentencommissie

Verordening op de monumenten-commissie en Reglement monumenten-commissie

College

Teammanager

R.47

Het nemen van een besluit tot het jaarlijks vaststellen van het bouwkostenoverzicht van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel

Legesverordening

College

Medewerker

R.48

Het ten aanzien van bepaalde categorieën van besluiten beoordelen of bij de voorbereiding daarvan een milieueffectrapportage moet worden gemaakt

Art. 7.2 Wm en Besluit MER

College

Teammanager

R.49

Het nemen van een besluit in het kader van het Besluit milieueffectrapportage

Besluit MER

College

Teammanager

R.50

Het instemmen met een melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Art. 8.40 Wm

College

Medewerker

R.51

Het nemen van een besluit tot maatwerkvoorschriften als bedoeld in een algemene maatregel van bestuur

Art. 8.42 Wm

College

Teammanager

R.52

Het nemen van een besluit op een verzoek voor het uitvoeren van een alternatieve maatregel op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Art. 1.8 Barim

College

Medewerker

R.53

Het nemen van een besluit dat, binnen een te stellen termijn, de resultaten van een akoestisch onderzoek wordt overgelegd

Art. 1.11, vijfde lid, Barim

College

Medewerker

R.54

Het doen van een melding aan Gedeputeerde Staten van een sanering of een ernstige bodemverontreiniging

Wbb

College

Medewerker

R.55

Het nemen van een besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarde geluid

Wgh

College

Medewerker

R.56

Het nemen van een besluit naar aanleiding van een melding op grond van het Vuurwerkbesluit

VWB

College

Medewerker

R.57

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een vergunning op grond van de Alcoholwet

Art. 3 Alcoholwet

Burgemeester

Medewerker

R.58

Het nemen van een besluit op een verzoek van een houder tot het intrekken van een vergunning op grond van de Alcoholwet

Art. 3 Alcoholwet

Burgemeester

Medewerker

R.59

Het opvragen van politiegegevens en justitiële informatie naar aanleiding van een vergunningaanvraag op grond van de Alcoholwet

Art. 8 Alcoholwet, BJG en Bpg

Burgemeester

Medewerker

R.60

Het nemen van een besluit tot het verstrekken van een gewijzigde vergunning op grond van de Alcoholwet

Art. 30 Alcoholwet

Burgemeester

Medewerker

R.61

Het bevestigen van de ontvangst van en het nemen van een besluit op een aanvraag tot wijziging van een aanhangsel bij een vergunning op grond van de Alcoholwet

Art. 30a, vierde en vijfde lid, Alcoholwet

Burgemeester

Medewerker

R.62

Het nemen van een besluit tot het intrekken van een vergunning op grond van de Alcoholwet

Art. 31 Alcoholwet

Burgemeester

Medewerker

R.63

Het nemen van een besluit op een verzoek om ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 3 Alcoholwet voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard

Art. 35 Alcoholwet

Burgemeester

Medewerker

R.64

Het verstrekken van een opdracht aan een derde voor het doen van een (integrale) milieucontrole bij een of meer bedrijven of voor het uitbrengen van advies, inclusief opstellen voorschriften, omtrent een vergunningaanvraag

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel -beheerder is

R.65

Het verstrekken van een opdracht aan een derde voor het doen van bodemonderzoek, mits voor dat onderzoek middelen beschikbaar zijn, hetzij door een gemeentelijke bijdrage dan wel door een toegezegde vergoeding van een derde

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel -beheerder is, bij een gemeentelijke bijdrage of medewerker, zonder budget, bij vergoeding door een derde

R.66

Het nemen van een besluit tot het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom of (preventieve) last onder bestuursdwang wegens overtreding van een wettelijk voorschrift uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening of de Erfgoedverordening

Art. 125 Gemw en artt. 5:21 en 5:32 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.67

Het nemen van een besluit ten aanzien van de kosten van het toepassen van bestuursdwang

Art. 5:25 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.68

Het nemen van een besluit tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening of de Erfgoedverordening

Art. 5:31 Awb

College & burgemeester

Medewerker

R.69

Het nemen van een besluit tot het opschorten van de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang

Art. 5:32a Awb

College & burgemeester

Medewerker

R.70

Het nemen van een besluit, op verzoek van de overtreder, tot het:

opheffen van de opgelegde last, opschorten van de looptijd ervan voor een bepaalde termijn of het verminderen van de dwangsom ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen, of

intrekken van een opgelegde last onder dwangsom, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat een dwangsom is verbeurd of, indien de overtreding ten aanzien waarvan de last is opgelegd, is beëindigd

Art. 5:34 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.71

Het nemen van een besluit tot het:

invorderen van een verbeurde dwangsom, of

opschorten van de invordering van een verbeurde dwangsom of het uitstellen van betaling, indien sprake is van bezwaar of (hoger) beroep

Art. 5:37 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.72

Het nemen van een besluit tot het afwijzen van een verzoek tot handhaving, indien is gebleken dat:

er geen sprake is van een overtreding van enig wettelijk voorschrift, of

bij een overtreding van enig wettelijk voorschrift, er sprake is van concreet zicht op legalisatie

Art. 125 Gemw en artt. 5:21 en 5:32 Awb

College & burgemeester

Medewerker

R.73

Het doen van aangifte bij de politie van overtreding van een bepaling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening of de Erfgoedverordening

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

R.74

Het voeren van overleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening

Art. 3.1.1 Bro

College

Medewerker

R.75

Het nemen van een besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in planschade

Artt. 6.1 en 6.4 Wro en lokale regeling(en) inzake planschade

College

Teammanager

R.76

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een adviseur bij een verzoek om tegemoetkoming in planschade

Art. 6.1.3.2 Bro en lokale regeling(en) inzake planschade

College

Medewerker

R.77

Het waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen

Bro

College

Medewerker

R.78

Het nemen van en besluit op grond van de Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

College & burgemeester

Medewerker

R.79

Het nemen van een besluit op grond van de Wet luchtvaart

WLV

Burgemeester

Medewerker

R.80

Het nemen van een besluit op grond van de Zondagswet

Zondagswet

Burgemeester

Medewerker

R.81

Het nemen van een besluit op grond van de Winkeltijdenwet of -verordening

Winkeltijdenwet en Winkeltijden-verordening

College

Medewerker

R.82

Het nemen van een besluit op grond van de Leegstandswet

Leegstandswet

College

Medewerker

R.83

Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een pachtovereenkomst

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en art. 7:311 e.v. BW

College & burgemeester

Medewerker

R.84

Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst betreffende de (ver)huur van visrecht

Visserijwet 1963

College

Medewerker

R.85

Het nemen van een besluit op grond van de Marktverordening of daarop gebaseerde regelgeving

Marktverordening en daarop gebaseerde regelgeving

College

Medewerker

R.86

Het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot:

 • de overdracht van een reststrook door middel van koop of huur;

 • bruikleen van alle soorten gronden.

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.87

Het vestigen van een recht van opstal of erfdienstbaarheid (dan wel ander recht) ten behoeve van voorzieningen van algemeen maatschappelijk nut, zoals een rioolleiding, IBA, abri e.d.

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.88

Het nemen van een besluit tot het verstrekken en vaststellen van een subsidie in het kader van duurzaamheidsprojecten van derden, mits deze binnen de betreffende begrotingspost blijft en de kosten per project de € 2.500,- niet overschrijden

Titel 4.2 Awb

College

Medewerker

R.89

Het nemen van een besluit op een aanvraag op grond van de :

Verordening Duurzaam Thuis Wonen Lening,

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Ondernemers, Verenigingen en VVE´s, of

Verordening Starterslening

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW, Verordening Duurzaam Thuis Wonen Lening, Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Ondernemers, Verenigingen en VVE´s en Verordening starterslening

College & burgemeester

Medewerker

R.90

In de hoedanigheid van penvoerder van het programma “Kloppend Hart van het Groene Woud” het:

inrichten van de programmaorganisatie,

samenstellen van het programmateam,

opstellen en afhandelen van de verantwoordingsrapportages,

besteden van het programma-werkbudget, of

instemmen met een verzoek om, in het kader van het programma, af te wijken van aanbestedingsbeleid

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.91

Het regelen van de uitfinanciering van subsidies uit de regeling landschappen van allure

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.92

Het uitvoeren van de Hypotheekregeling ambtenaren

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Hypotheekregeling ambtenaren

College & burgemeester

Medewerker

R.93

Het aankopen of verkopen van percelen tot een bedrag van € 15.000,-

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

R.94

Het, mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatiebegroting:

aankopen van een onroerende zaak in kader van actieve verwerving,

in eigendom of erfpacht uitgeven van bouwrijpe grond en het uitvoeren van het selectieproces inzake grondbeleid,

(ver)huren, (ver)pachten, in beheer of gebruik geven dan wel in gebruik nemen van een onroerende zaak, of

sluiten van een intentie- of exploitatieovereenkomst inzake grondbeleid

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

R.95

Het aangaan, wijzigen, waaronder het doorvoeren van jaarlijkse indexeringen, en beëindigen van een overeenkomst inzake de (structurele) verhuur van een gemeentelijk object

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

R.96

Het nemen van een besluit tot het toekennen of intrekken van een huisnummer of straatnaam

Verordening naamgeving en nummering

College

Medewerker

R.97

Elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten;

Integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten

Artt. 6 Bmw, en 3:11 Awb

College

Medewerker

R.98

Beschikbaar stellen van informatie voor het elektronisch formulier in het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Art. 14.2, derde lid Ob

College

Medewerker

R.99

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het uitvoeren van een werk, niet zijnde een bouwwerk, of werkzaamheid

Artt. 5.1, eerste lid en onder a, en 22.1, eerste lid en onder a Ow

College

Medewerker

R.100

Intrekken omgevingsvergunning

Artt. 5.39, en 5.40, en 5.41 Ow

College

Teammanager, bij een beschikking ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.101

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument

Artt. 5.1, eerste lid onder a Ow, en 12 Erfgoedverordening(in samenhang met artt. 22.8 Ow, en 2.1.a Ob)

College

Medewerker

R.102

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Artt. 5.1, eerste lid en onder a Ow, en 4.35, tweede lid IwOw, en 16 Erfgoedverordening (in samenhang met art. 22.8 Ow, en 2.1a Ob)

College

Medewerker

R.103

Omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit

Art. 5.1, eerste lid onder b Ow

College

Medewerker

R.104

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het bouwen van een bouwwerk en het in stand houden en gebruiken van het te bouwen bouwwerk, in overeenstemming met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen

Artt. 5.1, eerste lid onder a Ow, en 22.26, en 2.29 t/m 22.31, en 22.35 tijdelijk deel omgevingsplan, zoals opgenomen in art. 7.1 IbOw, en paragraaf 2.2 Voorbereidingsbesluit bodemkwaliteit

College

Medewerker

R.105

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken van een uitweg naar de weg of het verandering brengen in een bestaande uitweg naar de weg

Artt. 5.1, eerste lid en onder a Ow, en 2:12 APV (in samenhang met art. 22.8 Ow, en 2.1a Ob)

College

Medewerker

R.106

Verlengen beslistermijn bij toepassing van afdeling 3.4 van de Awb

Art. 16.66, derde lid Ow

College

Medewerker

R.107

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Artt. 16.64, eerste en tweede lid Ow, en 4:14 Awb

College

Medewerker

R.108

Invulling geven aan:

 • Maatwerkvoorschriften en gelijkwaardige maatregelen

 • Specifieke zorgplicht voor bouwwerkinstallaties

Gemeenschappelijk en gezamenlijk gebruik van ruimten

Hoofdstuk 2 t/m 7 Bbl

College

Medewerker

R.109

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak

Artt. 5.1, eerste lid en onder a Ow, en 4:15 APV

College

Medewerker

R.110

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het vellen of doen vellen van een monumentale boom

Artt. 5.1, eerste lid en onder a Ow, en 2, tweede lid Bomenverordening

College

Medewerker

R.111

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het vellen of doen vellen van een houtopstand

Artt. 5.1, eerste lid en onder a Ow, en 4 Bomenverordening

College

Medewerker

R.112

Handhavende bevoegdheden, waaronder het

 • Opleggen van een last onder bestuursdwang alsmede het toepassen van bestuursdwang

 • Opleggen van een last onder dwangsom

Opleggen van een bestuurlijke boete voor zover benoemd in bijzondere wetten en regelingen

Art. 125 Gemw, en Hoofdstuk 18 Ow

College & Burgemeester

Teammanager

R.113

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten aan het Kadaster

Art. 1.4, aanhef en onder a Ob

College

Medewerker

R.114

Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit:

 • Waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan; of

 • Die in strijd is met het omgevingsplan.

(buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Art. 5.1, eerste lid en onder a Ow

College

Medewerker

R.115

Toezenden ontwerpbesluiten, afschriften, beschikkingen en stukken

Artt. 2.2 Ow, en 10.22a Ob

College

Medewerker

R.116

Versturen ontvangstbevestiging aanvraag en mededeling doen over bevoegd gezag, procedure, beslistermijn en rechtsmiddelen

Art. 16.54, derde en vierde lid Ow

College

Medewerker

R.117

Ambtshalve verlenen van een omgevingsvergunning ter vervanging van eerder verleende vergunningen (revisievergunning)

Art. 5.43 Ow

College

Medewerker

R.118

Het nemen van een besluit, waarbij toestemming wordt verleend voor het overschrijven van een persoonsgebonden omgevingsvergunning.

Art. 5.37, derde lid Ow

College

Medewerker

R.119

Het nemen van een besluit tot het actualiseren van een omgevingsvergunning

Art. 5.38 Ow

College

Teammanager, bij een beschikking ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.120

Het nemen van een besluit tot het wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning

Artt. 5.39, onder a, en 5.41, en 5.42, tweede lid Ow

College

Teammanager, bij een beschikking ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.121

Het nemen van een besluit tot het aanhouden van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Art. 16.59 Ow

College

Teammanager, bij een beschikking ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.122

Het nemen van een besluit tot het  intrekken van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of wateractiviteit waarvoor met toepassing van artikel 16.7, eerste lid, aanhef en onder b gecoördineerd omgevingsvergunning(en) zijn verleend.

Art. 5.40, tweede lid en onder e Ow

College

Medewerker

R.123

Het nemen van een besluit, waarbij wordt bepaald dat een beschikking direct in werking treedt.

Artt. 16.78, derde lid, en 16.79, vierde lid Ow

College

Teammanager, bij een beschikking ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.124

Het aanvragen van een (bindend) advies als bedoeld in de Omgevingswet

Art. 16.15 Ow en lokale regelingen hiertoe

College

Medewerker

R.125

Het nemen van een besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in nadeelcompensatie

Titel 4.5 Awb, en Afdeling 15.1 Ow, en lokale regeling(en) inzake nadeelcompensatie

College

Teammanager

R.126

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een adviseur/adviescommissie bij een verzoek om nadeelcompensatie

Titel 4.5 Awb, en Afdeling 15.1 Ow, en lokale regeling(en) inzake nadeelcompensatie

College

Medewerker

SOCIAAL

(geldend voor de teams Administratie Sociaal, Jeugd, Participatie, Sociale Beleidsontwikkeling en Zorg)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

S.01

Het elektronisch ondertekenen van beschikkingen gericht op een rechtsgevolg via geautomatiseerde werkprocessen

---

College & burgemeester

Teammanager

S.02

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een individuele voorziening jeugdhulp, inclusief:

besluit persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura,

besluit omvang en duur PGB, of

toekenning PGB

Artt. 2.3 en 8.1.1 Jw en Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.03

Het nemen van een besluit tot het toekennen van vervoer van de jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden

Art. 2.3 Jw

College

Teammanager

S.04

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening inzake tijdelijke ontlasting van ouders met mantelzorgtaken, inclusief besluit persoonsgebonden budget of zorg in natura

Art. 2.3, derde lid, Jw

College

Teammanager

S.05

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een persoonsgebonden budget inzake een door de (huis)arts toegewezen voorziening voor jeugdhulp

Artt. 2.6, eerste lid onder f, en 8.1.1 Jw en Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.06

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een persoonsgebonden budget inzake een door de gecertificeerde instelling toegewezen voorziening jeugdhulp

Artt. 3.5, eerste lid, en 8.1.1 Jw

College

Teammanager

S.07

Het herzien dan wel intrekken van een besluit tot het toekennen van een individuele voorziening of persoonsgebonden budget (PGB) en het terugvorderen van het PGB of de geldwaarde van een zorg in natura-voorziening

Art. 8.1.4 Jw en Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.08

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de rechtmatige besteding van een persoonsgebonden budget

---

College

Medewerker

S.09

Het uitvoeren van de Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer

College

Medewerker

S.10

Het nemen van een besluit op een aanvraag om vergoeding of verzorging van leerlingenvervoer

Art. 4 WPO, art. 4 WEC, art. 4 WVO en Verordening leerlingenvervoer

College

Teammanager

S.11

Het voeren van de procedure, inclusief gunnen, voor het schoolvervoer met de verschillende ondernemers, mits de gunning blijft binnen het in de begroting voor het betreffende jaar opgenomen bedrag

Art. 160, eerste lid onder d, Gemw

College

Teammanager

S.12

Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en gedelegeerde regelgeving

Wmo 2015

College

Medewerker

S.13

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en gedelegeerde regelgeving

Wmo 2015

College

Teammanager

S.14

Het inkopen van voorzieningen (lease of in eigendom) voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Wmo 2015

College & burgemeester

Teammanager

S.15

Het aangaan of opzeggen van bruikleenovereenkomsten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Wmo 2015

College & burgemeester

Teammanager

S.16

Het uitvoeren van de Participatiewet en gedelegeerde regelgeving

Pw

College

Medewerker

S.17

Het nemen van een besluit in het kader van de Participatiewet en gedelegeerde regelgeving

Pw

College

Teammanager

S.18

Het aangaan van een overeenkomst in het kader van de Participatiewet

Pw

College

Teammanager

S.19

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de besteding en het bepalen van inkomen/vermogen in kader van verstrekte bijzondere bijstand

Pw

College

Medewerker

S.20

Het verstrekken van een wettelijk voorschot op een aanvraag levensonderhoud

Art. 52 Pw

College

Teammanager

S.21

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Teammanager

S.22

Het inkopen van trajecten en het ondertekenen van plannen van aanpak in het kader van integrale schuldhulpverlening

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College & burgemeester

Teammanager

S.23

Het uitvoeren van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet IOAW

College

Medewerker

S.24

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet IOAW

College

Teammanager

S.25

Het uitvoeren van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet IOAZ

College

Medewerker

S.26

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet IOAZ

College

Teammanager

S.27

Het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Bbz 2004

College

Medewerker

S.28

Het nemen van een besluit in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Bbz 2004

College

Teammanager

S.29

Het afleggen van verantwoording aan derden in het kader van sociale zekerheidswetten

---

College

Teammanager

S.30

Het inkopen van trajecten voor re-integratie dan wel het aangaan van een financieel plan voor gesubsidieerde arbeid

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

S.31

Het uitvoeren en het nemen van een besluit in het kader van de Wet sociale werkvoorziening

WSW

College

Teammanager

S.32

Het uitvoeren van de Wet kinderopvang

Wko

College

Medewerker

S.33

Het handhaven van de Wet kinderopvang

Wko

College

Teammanager

S.34

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet kinderopvang

Wko

College

Teammanager

S.35

Het bijhouden van het register kinderopvang

Wko

College

Medewerker

S.36

Het uitvoeren van de Leerplichtwet 1969

LPW

College

Medewerker

S.37

Het uitvoeren van de Wet educatie en beroepsonderwijs

WEB

College

Teammanager

S.38

Bestemmen gelden Legaat van Cooth ten behoeve van leerplichtige personen, personen die gedurende het schooljaar uit het leerproces vallen en de opvang van niet-aanspreekbare kinderen

---

College

Teammanager

S.39

Het nemen van een besluit ten aanzien van het Welzijnsfonds

Par. 7.5 Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.40

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart

BABW

College

Teammanager

S.41

Het nemen van een besluit in het kader van het Noodfonds

---

College

Teammanager

S.42

Het uitvoeren en het nemen van een besluit in het kader van de Wet inburgering 2021

Wet inburgering 2021

College

Teammanager

S.43

Het nemen van een besluit op grond van de Regeling Opvang Asielzoekers

ROA 

College

Teammanager

S.44

Het uitvoeren van het Regionaal meld- en coördinatiepunt met betrekking tot vaststelling effectrapportage en streefcijfers

---

College

Teammanager

S.45

Het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid

Wpg

College & burgemeester

Teammanager

S.46

Het verhuren van sportaccommodaties

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

S.47

Het nemen van een besluit op verzoeken om voorschotten

---

College

Teammanager

S.48

Het doen van aanvragen om advies van derden

---

College

Teammanager

S.49

Het doen van bestellingen en aanbestedingen, inclusief gunnen, waarvoor in de begroting bedragen zijn opgenomen,

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW 

College & burgemeester

Teammanager

S.50

Het gezamenlijk met een applicatiebeheerder ondertekenen van collectieve (elektronische) betaalopdrachten voor de kassier

---

College & burgemeester

Teammanager

S.51

Het nemen van een besluit over uitgaven in het kader van de Gelden pilots Sociaal Domein

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

S.52

Het nemen van een besluit op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen

Art. 2.21 Wet hersteloperatie toeslagen

College

Medewerker

WIJKMAKELAAR

(geldend voor alle wijkmakelaars)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

W.01

Het nemen van een besluit over uitgaven in het kader van het budget Wijkinitiatieven

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Wijkmakelaar

* Zie lijst met afkortingen voor de betekenis van gebruikte afkortingen.

Lijst met afkortingen:

APV: Algemene Plaatselijke Verordening

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

AVOI: Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Aw 1995: Archiefwet 1995

Awb: Algemene wet bestuursrecht

BABW: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Barim: Activiteitenbesluit milieubeheer

Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Bbl: Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit MER: Besluit milieueffectrapportage

BJG: Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Bmw: Bekendmakingswet

Bon 2002: Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Bor: Besluit omgevingsrecht

Bpg: Besluit politiegegevens

Bro: Besluit ruimtelijke ordening

BvvN: Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

BW: Burgerlijk Wetboek

Gemw: Gemeentewet

IbOw: Invoeringsbesluit Omgevingswet

IwOw: Invoeringswet Omgevingswet

Jw: Jeugdwet

KW: Kieswet

LPW: Leerplichtwet 1969

Mor: Regeling omgevingsrecht

Ob: Omgevingsbesluit

Ow: Omgevingswet

Ppw: Paspoortwet

Pw: Participatiewet

ROA: Regeling opvang asielzoekers

RR: Reglement rijbewijzen

RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

rvvn: Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

RWN: Rijkswet op het Nederlanderschap

Tw: Telecommunicatiewet

VWB: Vuurwerkbesluit

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb: Wet bodembescherming

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs

WEC: Wet op de expertisecentra

Wet BAG: Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wet BRP: Wet basisregistratie personen

Wet IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wgh: Wet geluidhinder

Wko: Wet kinderopvang

Wkpboz: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wlb: Wet op de lijkbezorging

WLV: Wet luchtvaart

Wm: Wet milieubeheer

Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Woo: Wet open overheid

Wpg: Wet publieke gezondheid

WPO: Wet op het primair onderwijs

Wro: Wet ruimtelijke ordening

WSW: Wet sociale werkvoorziening

WVGS: Wet vervoer gevaarlijke stoffen

WVO: Wet op het voortgezet onderwijs

WVW 1994: Wegenverkeerswet 1994

Ww: Waterwet