Besluit van het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022)

Geldend van 27-09-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022)

Het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben besloten het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, en

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij hebben toegestaan ondermandaat, -volmacht en -machtiging te verlenen aan haar voorzitter, een concernmanager, een teammanager of medewerker van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel en het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Besluit van het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  AB: algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  AMT: Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  Arbowet: Arbeidsomstandighedenwet;

 • d.

  AVG: Algemene verordening gegevensbescherming;

 • e.

  AW: Ambtenarenwet 2017;

 • f.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  bestuursorgaan: orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 van de Awb;

 • h.

  BW: Burgerlijk Wetboek;

 • i.

  Cao SGO: collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

 • j.

  concernmanager: (interim) leidinggevende van een teammanager;

 • k.

  DB: dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • l.

  Gemw: Gemeentewet;

 • m.

  machtiging: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • n.

  mandaat: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • o.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij of een daarmee gelijk te stellen persoon (inhuur) niet zijnde een directeur, concernmanager of teammanager;

 • p.

  medewerker HR: een medewerker van het team Staf en Ondersteuning, onderdeel HR;

 • q.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • r.

  ondermandaat, -volmacht of -machtiging: bevoegdheid om – indien toegestaan – een bevoegdheid verkregen door middel van een mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan een ander;

 • s.

  ondermandaatregister: het register als bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

 • t.

  Regeling: Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • u.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • v.

  teammanager: (interim) leidinggevende van een team;

 • w.

  volmacht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • x.

  voorzitter: voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • y.

  Wazo: Wet arbeid en zorg;

 • z.

  Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • aa.

  Who: Wet hergebruik van overheidsinformatie;

 • bb.

  Woo: Wet open overheid.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder ondermandaat tevens ondervolmacht en -machtiging te worden verstaan.

 • 2. Ondermandaat wordt verleend conform het ondermandaatregister.

 • 3. Ondermandaat verleent aan een teammanager of medewerker, dient geacht eveneens te zijn verleend aan diens leidinggevende.

 • 4. Voor zover door het AMT aan ondermandaat voorwaarden zijn verbonden, staat dit in het ondermandaatregister vermeld.

 • 5. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen MijnGemeenteDichtbij van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 6. Hetgeen bepaald in de artikelen 3 en 4 van het ‘Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022’ over de onderwerpen uitzonderingen mandaat, reikwijdte mandaat en ondertekening dient in dit besluit als herhaald en ingelast te worden beschouwd, waarbij onder ‘mandaat’ gelezen moet worden ‘ondermandaat’.

Artikel 3. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022.

 • 2. Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 3. Het ‘Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019’ wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten op 19 september 2022.

Het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

D. van Eeten

Bijlage – Ondermandaatregister

Personeel

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

P.01

Openstellen vacature

 

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.02

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.03

Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. uitnodigingen, afwijzingsbrieven)

 

DB

Medewerker HR

P.04

Verlenen van voorschotten op salaris of andere toelagen dan wel uitkeringen

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.05

Uitvoeren van loonbeslag

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.06

Afgifte werkgeversverklaring

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.07

Het op verzoek van de werknemer invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van hypothecaire geldleningen

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.08

Verwerken ziek- en betermeldingen

 

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.09

Voeren van (overige) correspondentie inzake het personeel, niet zijnde een besluit omtrent het aangaan, wijzigen of opzeggen van een arbeidsovereenkomst dan wel een schorsing

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.10

Verzoeken om vrijstelling

Art. 1:3, leden 1 en 5, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van het AMT

P.11

Toepassen hardheidsclausule

Art. 1.7 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van het AMT

P.12

Besluit tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Artt. 2.1 Cao SGO, 33b, lid 1 onder d, en 33d, lid 1, Wgr en Titel 10, Boek 7, BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.13

Besluit inzake aangaan, wijzigen of beëindigen van een oproepovereenkomst

Artt. 2.4 Cao SGO en 7:628a, lid 9, BW

DB en voorzitter

Teammanager

P.14

Maken van schriftelijke afspraken inzake payrollwerknemer

Art. 2.6 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager

P.15

Besluit inzake werknemer in doelgroep banenafspraak

Art. 2.7 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager

P.16

Besluit inzake het aangaan, wijzigen of beëindigen van een werkervaringsovereenkomst

Art. 2.8 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager

P.17

Besluit inzake stageverzoeken en aangaan of beëindigen stageovereenkomst

Art. 2.9 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager of concernmanager

P.18

Besluit inzake einde arbeidsovereenkomst wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Artt. 2.10 Cao SGO en 7:672, lid 3, BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.19

Besluit inzake overeenkomen salaris

Art. 3.3 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.20

Besluit inzake salarisverhoging of verlaging salarisschaal

Artt. 3.4 en 3.5 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.21

Besluit inzake toekennen toelagen

Artt. 3.8 t/m 3.16 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.22

Besluit inzake vaststellen regeling voor de toekenning van een inconveniëntentoelage

Art. 3.14 Cao SGO

DB

AMT

P.23

Besluit inzake vaststellen regeling voor de eenmalige toekenning van een bedrag aan een (groep) werknemer(s) voor uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

Art. 3.18 Cao SGO

DB

AMT

P.24

Besluit inzake overwerkvergoeding

Art. 3.19, lid 9, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.25

Besluit inzake vaststellen regeling reis- en verblijfkostenvergoeding

Art. 3.21 Cao SGO

DB

AMT

P.26

Besluit inzake vaststellen regeling voor reiskostenvergoeding woon-werk

Art. 3.22, lid 1, Cao SGO

DB

AMT

P.27

Besluit inzake kilometervergoeding

Art. 3.22, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.28

Maken van afspraken over thuiswerken

Art. 3.22a, lid 2, Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.29

Besluit inzake thuiswerkvergoeding

Art. 3.22a, lid 4, Cao SGO

DB

AMT

P.30

Besluit inzake vaststellen aanvullende regels voor de uitvoering van de thuiswerkvergoeding

Art. 3.22a, lid 6, Cao SGO

DB

AMT

P.31

Toevoegen bronnen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.2, lid 5, Cao SGO

DB

Voorzitter van het AMT

P.32

Toevoegen doelen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.3, lid 2, Cao SGO

DB

Voorzitter van het AMT

P.33

Aanwijzen uiterste datum kenbaar maken keuze

Art. 4.4, lid 2, Cao SGO

DB

Voorzitter van het AMT

P.34

Besluit inzake verhalen van verschuldigde loonheffing of eventuele boetes

Art. 4.6, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.35

Besluit inzake tijdelijke uitbreiding arbeidsduur

Art. 5.1, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.36

Het vooraf melden van een uitbreiding van de arbeidsduur aan de ondernemingsraad

Art. 5.1, lid 4, Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.37

Besluit inzake vaststellen werktijdenregeling

Art. 5.2 Cao SGO

DB

AMT

P.38

Maken van afspraken en voeren van overleggen over werktijden met de werknemer

Art. 5.4, leden 1 t/m 9, Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.39

Besluit inzake vaststellen van de werktijden van de werknemer

Art. 5.4, lid 10, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.40

De werknemer incidenteel verzoeken om te werken buiten de vastgelegde werktijden, maar binnen het dagvenster, vanwege bedrijfs- of dienstbelangen

Art. 5.4, lid 11, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.41

Jaarlijks bespreken van de afspraken over de werktijden met ondernemingsraad

Art. 5.4, lid 12, Cao SGO

DB

Voorzitter van het AMT

P.42

Besluit inzake voorstel ondernemingsraad over veranderen werktijden

Art. 5.4, lid 12, Cao SGO

DB

AMT

P.43

Stellen aanvullende regels inzake de standaardregeling voor de werktijden

Art. 5.4, lid 13, Cao SGO

DB

AMT

P.44

Vaststellen werktijden van de werknemer in een rooster

Art. 5.5, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.45

Stellen aanvullende regels inzake de bijzondere regeling voor de werktijden

Art. 5.5, lid 7, Cao SGO

DB

AMT

P.46

Besluit inzake verzoek om wettelijke vakantie-uren in te zetten voor langere vakantieperiode en verlengen termijn als bedoeld in artikel 6.1, lid 2, Cao SGO

Art. 6.1, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.47

Besluit inzake verzoek om verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren

Art. 6.5, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen, bij afwijzen verzoek, en medewerker HR, bij toewijzen verzoek

P.48

Besluit inzake kort- of langdurend zorgverlof

Artt. 6.7 en 6.8 Cao SGO en 5:2 Wazo

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.49

Besluit inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof

Art. 6.9 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.50

Besluit inzake ouderschapsverlof

Artt. 6.10 Cao SGO en 6:6 Wazo

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.51

Besluit inzake verhalen verschuldigd werkgeversdeel van de premies

Art. 6.11, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.52

Besluit inzake adoptie- en pleegzorgverlof

Art. 6.12 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.53

Besluit inzake verlenen verlof voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

Art. 6.13 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.54

Besluit inzake vaststellen regeling voor lokale vormen van verlof

Art. 6.14 Cao SGO

DB

AMT

P.55

Besluit inzake onbetaald verlof

Artt. 6.15 en 12.5 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.56

Besluit inzake samenloop onbetaald verlof met arbeidsongeschiktheid

Art. 6.17, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.57

Stellen van aanvullende regels inzake politiek verlof

Art. 6.18, lid 2, Cao SGO

DB

AMT

P.58

Besluit inzake verlof voormalige verlofspaarmogelijkheid

Art. 6.19 Cao SGO (bijlage 5B Cao SGO)

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.59

Vaststellen aanvullende regels inzake recht op doorbetalen van salaris en salaristoelage(n) tijdens arbeidsongeschiktheid

Art. 7.1, lid 6, Cao SGO

DB

AMT

P.60

Besluit inzake doorbetalen volledig salaris en salaristoelage(n)

Art. 7.1, lid 7, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.61

Opdracht geven tot geneeskundig onderzoek

Art. 7.4, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.62

Besluit inzake vrijstellen werknemer van werkzaamheden

Art. 7.4, leden 2 en 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.63

Bespreken functioneren werknemer

Art. 8.1 Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.64

Besluit inzake volgen van opleiding

Artt. 8.2 en 8.3 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.65

Begeleiden en ondersteunen werknemer om inzetbaarheid en mobiliteit te verbeteren en te ontwikkelen

Art. 8.5, lid 1, Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.66

Opstellen opleidingsplan

Art. 8.5, lid 2, Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.67

Besluit inzake loopbaanadvies en aanwijzen deskundige

Art. 8.6 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.68

Besluit inzake persoonlijk ontwikkelingsplan

Art. 8.7, leden 1 t/m 5, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.69

Maken afspraken inzake aanpassing individueel takenpakket

Art. 8.7, lid 6, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.70

Vaststellen regeling met aanvullende afspraken over het Van werk naar werk-traject

Art. 9.1, lid 2, Cao SGO

DB

AMT

P.71

Besluit inzake een Van werk naar werk-traject

Artt. 9.2 t/m 9.4 en 9.8 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.72

Bepalen datum waarop werknemer boventallig wordt

Art. 9.5 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.73

Onderzoeken wensen en ontwikkelingsmogelijkheden (Van werk naar werk-onderzoek) en inschakelen gecertificeerd loonbaanadviseur

Art. 9.6 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.74

Opstellen en aangaan Van werk naar werk-contract

Art. 9.7, leden 1 t/m 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.75

Besluit inzake betalen kosten Van werk naar werk-traject boven de € 7.500,00

Art. 9.7, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.76

Evalueren van de uitvoering van het Van werk naar werk-contract en maken verslag

Art. 9.8 Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.77

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject

Art. 9.10, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.78

Besluit inzake verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3 onder e, BW

Art. 9.10, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.79

Besluit inzake overnemen advies van gecertificeerde loopbaanadviseur

Art. 9.11, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.80

Besluit inzake vervolg Van werk naar werk-traject

Art. 9.12, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.81

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om na 24 maanden het Van werk naar werk-traject niet te verlengen

Art. 9.12, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.82

Besluit inzake voorstel tot eenmalig verlengen Van werk naar werk-traject

Art. 9.13, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.83

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om aan het einde van de periode van verlenging het Van werk naar werk-traject niet voort te zetten

Art. 9.13, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.84

Bespreken niet nakomen Van werk naar werk-contract en maken afspraken over verbetering

Art. 9.14, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.85

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject en starten ontslagprocedure

Art. 9.14, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.86

Besluit inzake aanvullende uitkering

Artt. 10.1 t/m 10.4 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.87

Besluit inzake na-wettelijke uitkering

Artt. 10.5 t/m 10.10 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.88

Besluit inzake reparatie-uitkering

Artt. 10.11 t/m 10.19 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.89

Besluit inzake overlijdensuitkering

Artt. 10.20 Cao SGO en 7:674 BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.90

Besluit inzake bijzondere uitkering

Artt. 10.21 t/m 10.23 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.91

Besluit inzake treffen passende regeling bij verstoorde arbeidsverhouding

Art. 10.24 Cao SGO

DB

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.92

Besluit inzake dragen uniform of dienstkleding

Art. 11.1 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.93

Besluit inzake infectieziekten

Art. 11.2 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.94

Besluit inzake verlenen toestemming voor gebruik motorrijtuig

Art. 11.3 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.95

Besluit inzake schorsing als ordemaatregel

Art. 11.4 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.96

Besluit inzake werkzaamheden bij buitengewone omstandigheden

Art. 11.6 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.97

Besluit inzake verlenen vakbondsverlof

Art. 12.4 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.98

Verstrekken overzicht van het totaal aantal werknemers op 1 juli van het lopende kalanderjaar

Art. 12.7, lid 4, Cao SGO

DB

Medewerker HR

P.99

Besluit inzake overige bepalingen (overgangsbepaling en -artikel of garantie-uitkering)

Bijlage 5C Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.100

Besluit inzake de gemeentelijke levensloopregeling

Bijlage 6A Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.101

Beslissen dan wel stellen/geven (nadere) voorschriften inzake uitkeringsregeling ontslag

Bijlage 6D Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.102

Besluit inzake verzoek om aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd

Art. 2 Wet flexibel werken

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.103

Besluiten inzake vergoedingen

Artt. 7:611, 7:632, lid 1 onder a, 7:661 en 7:677 BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.104

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid

Artt. 7:629, 7:660a, 7:669, 7:670 en 7:671a BW en 7.5 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.105

Besluit inzake behouden loon

Art. 7:629 BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.106

Besluit inzake verminderen loon in verband met uitkering dan wel inkomsten genoten in of buiten dienstbetrekking

Art. 7:629, lid 5, BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.107

Besluit inzake opschorten loon

Art. 7:629, leden 6 en 7, BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.108

Aangaan schriftelijke overeenkomst inzake vakantie en verlof

Artt. 7:635, lid 5, 7:637, lid 2, &:638, lid 8, en 7:641, lid 4, BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.109

Besluit inzake vaststellen van vakantie, wijzigen vastgesteld tijdvak van vakantie en verlenen van resterende aanspraak op vakantie

Art. 7:638 BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.110

Uitreiken verklaring, waaruit blijkt over welk tijdvak de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft

Art. 7:641, lid 2, BW

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.111

Besluit inzake geldboete

Art. 7:650 BW

DB en voorzitter

Voorzitter van het AMT

P.112

Besluiten inzake verplichtingen DB en verstrekken gegevens aan re- integratiebedrijf

Art. 7:658a BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.113

Besluit inzake passende arbeid

Artt. 7:658a en 7:629 BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P114

Besluit inzake geven voorschriften

Art. 7:660 BW

DB en voorzitter

AMT

P.115

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens redelijke grond, waarbij herplaatsing niet mogelijk is of in de rede ligt

Art. 7:669 BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.116

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie

Art. 7:669, leden 1 en 3 onder a, BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.117

Besluit inzake opzegging overeenkomst door werknemer

Artt. 7:670b en 7:672 BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.118

Besluit inzake (tussentijds) eindigen arbeidsovereenkomst of urenuitbreiding voor bepaalde tijd

Artt. 7:667, lid 1, 7:668, lid 4 onder b, en 7:668a BW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.119

Aangaan schriftelijke overeenkomst met deskundig persoon als bedoeld in artikel 14, lid 1, van de Arbowet

Art. 14, lid 4, Arbowet

DB en voorzitter

Voorzitter van het AMT

P.120

Besluit inzake medische keuringen

Art. 4 Wet op de medische keuringen

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.121

Registratie en openbaarmaking van nevenwerkzaamheden

Artt. 5, lid 1 onder b en c, en 8, leden 1 en 2 onder a, AW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.122

Aanwijzen ambtenaar inzake financiële belangen

Artt. 5, lid 1 onder d, en 8, lid 1 onder d, AW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.123

Verlenen toestemming voor middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van openbare diensten

Art. 8, lid 1 onder b, AW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.124

Verlenen toestemming voor aannemen of vragen om giften, vergoedingen, beloningen en beloften van een derde, indien de ambtenaar als ambtenaar met deze derde betrekkingen onderhoudt

Art. 8, lid 1 onder e, AW

DB en voorzitter

Teammanager bij medewerker, concernmanager bij teammanager of voorzitter van het AMT in de overige gevallen

P.125

Wijzigingen Personeelshandboek MijnGemeenteDichtbij

Personeelshandboek MijnGemeenteDichtbij

DB

AMT

Bestuurlijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

B.01

Uitoefenen doorzend- en terugzendplicht

Art. 2:3 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.02

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (“Afdeling 3.4 Awb”)

AArtt. 3:10 t/m 3:18 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.03

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.04

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.05

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.06

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Artt. 4:7 en 4:8 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.07

Besluit om de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze achterwege te laten

Artt. 4:11 en 4:12 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.08

Mededeling inzake verlengen termijn

Artt. 4:14 en 4:15 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.09

Beslissen op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.10

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.11

Uitgeven legitimatiebewijs toezichthouder

Art. 5:12 Awb

DB

Teammanager*

B.12

Toezenden stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.13

Beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep

Art. 7:1a Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.14

Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar dan wel het verder uitstellen daarvan

Art. 7:10 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.15

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om publieke informatie

Art. 4.1 Woo

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.16

Doorzending verzoeken om publieke informatie

Art. 4.2 Woo

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.17

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruik

Art. 3 Who

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.18

Doorzending verzoeken om hergebruik

Art. 4 Who

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.19

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de AVG

AAVG

AB, DB en voorzitter

Medewerker

Civielrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

C.01

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen van eigendommen van MijnGemeenteDichtbij en/of letsel van personeel

DB en voorzitter

Medewerker

C.02

Het afhandelen van een aansprakelijkstelling gericht aan MijnGemeenteDichtbij voor zover de schade niet gedekt wordt door een verzekeraar

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

DB en voorzitter

Teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel –beheerder is, bij erkennen aansprakelijkheid, of medewerker, zonder budget, bij afwijzen aansprakelijkheid*

C.03

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken, onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Aanbestedingswet

DB

Voorzitter van het AMT, concernmanager, teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel –beheerder is

C.04

Aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

DB en voorzitter

Voorzitter van het AMT, concernmanager, teammanager of medewerker, mits de functionaris budgethouder dan wel -beheerder is

C.05

Het aangaan, wijzigen dan wel beëindigen van verwerkersovereenkomsten

AAVG

DB en voorzitter

Concernmanager of teammanager*

C.06

Aangaan of opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparatuur noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamheden

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

DB en voorzitter

Medewerker

C.07

Aangaan van geheimhoudingsovereenkomsten

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

DB en voorzitter

Medewerker, teammanager, concernmanager en voorzitter van het AMT

Divers

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

D.01

Besluit tot het maken van bezwaar, instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen dan wel instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

D.02

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke geschillen

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.03

Ondertekenen en indienen van stukken ten behoeve van hoor- of rechtszittingen, zoals notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift dan wel overige (proces)stukken

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.04

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken, voor zover over een e-herkenningsmiddel wordt beschikt en het middel daarin voorziet

DB en voorzitter

Medewerker met e-herkenning

D.05

Aannemen documenten of zaken (o.a. poststukken, faxberichten, e-mails, aangetekende stukken, deurwaardersexploten en pakketten), inclusief aftekenen pakbonnen

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.06

Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, met uitzondering van die inzake klachten als bedoeld in de Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.07

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.08

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

AB, DB en voorzitter

Medewerker