Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022)

Geldend van 27-09-2022 t/m 19-09-2023

Intitulé

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022)

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij beschikken over eigen bevoegdheden;

 • het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en daarbij horende uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het:

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  AB: algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  AMT: algemeen management team van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  Arbowet: Arbeidsomstandighedenwet;

 • d.

  AVG: Algemene verordening gegevensbescherming;

 • e.

  AW: Ambtenarenwet 2017;

 • f.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  bestuursorgaan: orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, van de Awb;

 • h.

  BW: Burgerlijk Wetboek;

 • i.

  Cao SGO: collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

 • j.

  concernmanager: leidinggevende van een teammanager;

 • k.

  DB: dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • l.

  Gemw: Gemeentewet;

 • m.

  machtiging: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • n.

  mandaat: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • o.

  mandaat-, volmacht- of machtigingontvanger: degene aan wie het bevoegde bestuursorgaan een bevoegdheid door middel van mandaat, volmacht of machtiging heeft toegekend;

 • p.

  mandaatregister: het register als bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

 • q.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij of een daarmee gelijk te stellen persoon (inhuur) niet zijnde een directeur, concernmanager of teammanager;

 • r.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • s.

  ondermandaat, -volmacht of -machtiging: bevoegdheid om – indien toegestaan – een bevoegdheid verkregen door middel van een mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan een ander;

 • t.

  Regeling: Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • u.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • v.

  teammanager: leidinggevende van een team;

 • w.

  volmacht: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • x.

  voorzitter: voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • y.

  Wazo: Wet arbeid en zorg;

 • z.

  Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • aa.

  Who: Wet hergebruik van overheidsoverheidsinformatie;

 • bb.

  Woo: Wet open overheid.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan het AMT wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de bevoegdheden van het AB, het DB en de voorzitter voor zover deze zijn opgenomen in het mandaatregister.

 • 2. Voor zover aan mandaat, volmacht of machtiging door het bestuursorgaan voorwaarden zijn verbonden, staat dit in het mandaatregister vermeld.

 • 3. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat tevens volmacht en machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Uitzonderingen mandaat

Aan het AB, het DB of de voorzitter blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheden met betrekking tot:

 • a.

  besluiten waarover het bestuursorgaan vooraf bij de mandaatontvanger te kennen heeft gegeven daarover zelf te willen beslissen;

 • b.

  het ondertekenen van correspondentie, waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van MijnGemeenteDichtbij, gewenst is;

 • c.

  besluiten waarvan de uitvoering niet voorzienbare (financiële) consequenties heeft;

 • d.

  besluiten waarvan bekend is dat deze bestuurlijk gevoelig liggen.

Artikel 4. Reikwijdte mandaat en ondertekening

 • 1. Daar waar een bevoegdheid door middel van mandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

 • 2. Bij het verlenen van de bevoegdheid tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid verleend tot ondertekening, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 3. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “Met vriendelijke groet,”

  “namens het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,”, “namens het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,” of “namens de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,”

  gevolgd door de naam van het team, indien van toepassing, alsmede de naam en de functie van de mandaatontvanger.

Artikel 5. Ondermandaat

 • 1. Het AMT kan bij schriftelijk besluit ondermandaat verlenen aan haar voorzitter, een concernmanager, een teammanager of een medewerker wat betreft de bevoegdheden, zoals opgenomen in het mandaatregister. In het besluit regelt het AMT tevens de vervanging.

 • 2. Verleend ondermandaat wordt geacht eveneens te zijn verleend aan iemands leidinggevende.

 • 3. In aanvulling op de voorwaarden van het bestuursorgaan kunnen door het AMT bij het verlenen van ondermandaat nadere voorwaarden worden bepaald.

 • 4. Over ondermandaat wordt een register bijgehouden. Voor zover er (nadere) voorwaarden gelden, zijn deze in het register opgenomen.

 • 5. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen MijnGemeenteDichtbij van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 6. De bepalingen in dit besluit over mandaat, zoals bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4, zijn van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 6. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022.

 • 2. Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 3. Het “Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019” wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten op 17 mei 2022.

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

H.J. Looijen

de secretaris,

L.H. Derksen

De voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,

H.J. Looijen

Aldus besloten op 14 juni 2022.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

H.J. Looijen

de secretaris,

L.H. Derksen

Bijlage - Mandaatregister

Personeel

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

P.01

Openstellen vacature

DB

P.02

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

DB en voorzitter

P.03

Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. uitnodigingen, afwijzingsbrieven)

DB

P.04

Verlenen van voorschotten op salaris of andere toelagen dan wel uitkeringen

DB en voorzitter

P.05

Uitvoeren van loonbeslag

DB en voorzitter

P.06

Afgifte werkgeversverklaring

DB en voorzitter

P.07

Het op verzoek van de werknemer invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van hypothecaire geldleningen

DB en voorzitter

P.08

Verwerken ziek- en betermeldingen

DB

P.09

Voeren van (overige) correspondentie inzake het personeel, niet zijnde een besluit omtrent het aangaan, wijzigen of opzeggen van een arbeidsovereenkomst dan wel een schorsing

DB en voorzitter

P.10

Verzoeken om vrijstelling

Art. 1:3, leden 1 en 5, Cao SGO

DB en voorzitter

P.11

Toepassen hardheidsclausule

Art. 1.7 Cao SGO

DB en voorzitter

P.12

Besluit tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Artt. 2.1 Cao SGO, 33b, lid 1 onder d, en 33d, lid 1, Wgr en Titel 10, Boek 7, BW

DB en voorzitter

P.13

Besluit inzake aangaan, wijzigen of beëindigen van een oproepovereenkomst

Artt. 2.4 Cao SGO en 7:628a, lid 9, BW

DB en voorzitter

P.14

Maken van schriftelijke afspraken inzake payrollwerknemer

Art. 2.6 Cao SGO

DB en voorzitter

P.15

Besluit inzake werknemer in doelgroep banenafspraak

Art. 2.7 Cao SGO

DB en voorzitter

P.16

Besluit inzake het aangaan, wijzigen of beëindigen van een werkervaringsovereenkomst

Art. 2.8 Cao SGO

DB en voorzitter

P.17

Besluit inzake stageverzoeken en aangaan of beëindigen stageovereenkomst

Art. 2.9 Cao SGO

DB en voorzitter

P.18

Besluit inzake einde arbeidsovereenkomst wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Artt. 2.10 Cao SGO en 7:672, lid 3, BW

DB en voorzitter

P.19

Besluit inzake overeenkomen salaris

Art. 3.3 Cao SGO

DB en voorzitter

P.20

Besluit inzake salarisverhoging of verlaging salarisschaal

Artt. 3.4 en 3.5 Cao SGO

DB en voorzitter

P.21

Besluit inzake toekennen toelagen

Artt. 3.8 t/m 3.16 Cao SGO

DB en voorzitter

P.22

Besluit inzake vaststellen regeling voor de toekenning van een inconveniëntentoelage

Art. 3.14 Cao SGO

DB

P.23

Besluit inzake vaststellen regeling voor de eenmalige toekenning van een bedrag aan een (groep) werknemer(s) voor uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

Art. 3.18 Cao SGO

DB

P.24

Besluit inzake overwerkvergoeding

Art. 3.19, lid 9, Cao SGO

DB en voorzitter

P.25

Besluit inzake vaststellen regeling voor reis- en verblijfkostenvergoeding

Art. 3.21 Cao SGO

DB

P.26

Besluit inzake vaststellen regeling voor reiskostenvergoeding woon-werk

Art. 3.22, lid 1, Cao SGO

DB

P.27

Besluit inzake kilometervergoeding

Art. 3.22, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.28

Maken van afspraken over thuiswerken

Art. 3.22a, lid 2, Cao SGO

DB

P.29

Besluit inzake thuiswerkvergoeding

Art. 3.22a, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

P.30

Besluit inzake vaststellen aanvullende regels voor de uitvoering van de thuiswerkvergoeding

Art. 3.22a, lid 6, Cao SGO

DB

P.31

Toevoegen bronnen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.2, lid 5, Cao SGO

DB

P.32

Toevoegen doelen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.3, lid 2, Cao SGO

DB

P.33

Aanwijzen uiterste datum kenbaar maken keuze

Art. 4.4, lid 2, Cao SGO

DB

P.34

Besluit inzake verhalen van verschuldigde loonheffing of eventuele boetes

Art. 4.6, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.35

Besluit inzake tijdelijke uitbreiding arbeidsduur

Art. 5.1, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.36

Het vooraf melden van een uitbreiding van de arbeidsduur aan de ondernemingsraad

Art. 5.1, lid 4, Cao SGO

DB

P.37

Besluit inzake vaststellen werktijdenregeling

Art. 5.2 Cao SGO

DB

P.38

Maken van afspraken en voeren van overleggen over werktijden met de werknemer

Art. 5.4, leden 1 t/m 9, Cao SGO

DB

P.39

Besluit inzake vaststellen van de werktijden van de werknemer

Art. 5.4, lid 10, Cao SGO

DB en voorzitter

P.40

De werknemer incidenteel verzoeken om te werken buiten de vastgelegde werktijden, maar binnen het dagvenster, vanwege bedrijfs- of dienstbelangen

Art. 5.4, lid 11, Cao SGO

DB en voorzitter

P.41

Jaarlijks bespreken van de afspraken over de werktijden met ondernemingsraad

Art. 5.4, lid 12, Cao SGO

DB

P.42

Besluit inzake voorstel ondernemingsraad over veranderen werktijden

Art. 5.4, lid 12, Cao SGO

DB

P.43

Stellen aanvullende regels inzake de standaardregeling voor de werktijden

Art. 5.4, lid 13, Cao SGO

DB

P.44

Vaststellen werktijden van de werknemer in een rooster

Art. 5.5, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.45

Stellen aanvullende regels inzake de bijzondere regeling voor de werktijden

Art. 5.5, lid 7, Cao SGO

DB

P.46

Besluit inzake verzoek om wettelijke vakantie-uren in te zetten voor langere vakantieperiode en verlengen termijn als bedoeld in artikel 6.1, lid 2, Cao SGO

Art. 6.1, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.47

Besluit inzake verzoek om verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren

Art. 6.5, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.48

Besluit inzake kort- of langdurend zorgverlof

Artt. 6.7 en 6.8 Cao SGO en 5:2 Wazo

DB en voorzitter

P.49

Besluit inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof

Art. 6.9 Cao SGO

DB en voorzitter

P.50

Besluit inzake ouderschapsverlof

Artt. 6.10 Cao SGO en 6:6 Wazo

DB en voorzitter

P.51

Besluit inzake verhalen verschuldigd werkgeversdeel van de premies

Art. 6.11, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.52

Besluit inzake adoptie- en pleegzorgverlof

Art. 6.12 Cao SGO

DB en voorzitter

P.53

Besluit inzake verlenen verlof voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

Art. 6.13 Cao SGO

DB en voorzitter

P.54

Besluit inzake vaststellen regeling voor lokale vormen van verlof

Art. 6.14 Cao SGO

DB

P.55

Besluit inzake onbetaald verlof

Artt. 6.15 en 12.5 Cao SGO

DB en voorzitter

P.56

Besluit inzake samenloop onbetaald verlof met arbeidsongeschiktheid

Art. 6.17, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.57

Stellen van aanvullende regels inzake politiek verlof

Art. 6.18, lid 2, Cao SGO

DB

P.58

Besluit inzake verlof voormalige verlofspaarmogelijkheid

Art. 6.19 Cao SGO (bijlage 5B Cao SGO)

DB en voorzitter

P.59

Vaststellen aanvullende regels inzake recht op doorbetalen van salaris en salaristoelage(n) tijdens arbeidsongeschiktheid

Art. 7.1, lid 6, Cao SGO

DB

P.60

Besluit inzake doorbetalen volledig salaris en salaristoelage(n)

Art. 7.1, lid 7, Cao SGO

DB en voorzitter

P.61

Opdracht geven tot geneeskundig onderzoek

Art. 7.4, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.62

Besluit inzake vrijstellen werknemer van werkzaamheden

Art. 7.4, leden 2 en 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.63

Bespreken functioneren werknemer

Art. 8.1 Cao SGO

DB

P.64

Besluit inzake volgen van opleiding

Artt. 8.2 en 8.3 Cao SGO

DB en voorzitter

P.65

Begeleiden en ondersteunen werknemer om inzetbaarheid en mobiliteit te verbeteren en te ontwikkelen

Art. 8.5, lid 1, Cao SGO

DB

P.66

Opstellen opleidingsplan

Art. 8.5, lid 2, Cao SGO

DB

P.67

Besluit inzake loopbaanadvies en aanwijzen deskundige

Art. 8.6 Cao SGO

DB en voorzitter

P.68

Besluit inzake persoonlijk ontwikkelingsplan

Art. 8.7, leden 1 t/m 5, Cao SGO

DB en voorzitter

P.69

Maken afspraken inzake aanpassing individueel takenpakket

Art. 8.7, lid 6, Cao SGO

DB en voorzitter

P.70

Vaststellen regeling met aanvullende afspraken over het Van werk naar werk-traject

Art. 9.1, lid 2, Cao SGO

DB

P.71

Besluit inzake een Van werk naar werk-traject

Artt. 9.2 t/m 9.4 en 9.8 Cao SGO

DB en voorzitter

P.72

Bepalen datum waarop werknemer boventallig wordt

Art. 9.5 Cao SGO

DB

P.73

Onderzoeken wensen en ontwikkelingsmogelijkheden (Van werk naar werk-onderzoek) en inschakelen gecertificeerd loonbaanadviseur

Art. 9.6 Cao SGO

DB en voorzitter

P.74

Opstellen en aangaan Van werk naar werk-contract

Art. 9.7, leden 1 t/m 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.75

Besluit inzake betalen kosten Van werk naar werk-traject boven de € 7.500,00

Art. 9.7, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

P.76

Evalueren van de uitvoering van het Van werk naar werk-contract en maken verslag

Art. 9.8 Cao SGO

DB

P.77

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject

Art. 9.10, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.78

Besluit inzake verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3 onder e, BW

Art. 9.10, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.79

Besluit inzake overnemen advies van gecertificeerde loopbaanadviseur

Art. 9.11, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

P.80

Besluit inzake vervolg Van werk naar werk-traject

Art. 9.12, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.81

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om na 24 maanden het Van werk naar werk-traject niet te verlengen

Art. 9.12, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.82

Besluit inzake voorstel tot eenmalig verlengen Van werk naar werk-traject

Art. 9.13, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.83

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om aan het einde van de periode van verlenging het Van werk naar werk-traject niet voort te zetten

Art. 9.13, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.84

Bespreken niet nakomen Van werk naar werk-contract en maken afspraken over verbetering

Art. 9.14, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.85

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject en starten ontslagprocedure

Art. 9.14, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.86

Besluit inzake aanvullende uitkering

Artt. 10.1 t/m 10.4 Cao SGO

DB en voorzitter

P.87

Besluit inzake na-wettelijke uitkering

Artt. 10.5 t/m 10.10 Cao SGO

DB en voorzitter

P.88

Besluit inzake reparatie-uitkering

Artt. 10.11 t/m 10.19 Cao SGO

DB en voorzitter

P.89

Besluit inzake overlijdensuitkering

Artt. 10.20 Cao SGO en 7:674 BW

DB en voorzitter

P.90

Besluit inzake bijzondere uitkering

Artt. 10.21 t/m 10.23 Cao SGO

DB en voorzitter

P.91

Besluit inzake treffen passende regeling bij verstoorde arbeidsverhouding

Art. 10.24 Cao SGO

DB en voorzitter

P.92

Besluit inzake dragen uniform of dienstkleding

Art. 11.1 Cao SGO

DB en voorzitter

P.93

Besluit inzake infectieziekten

Art. 11.2 Cao SGO

DB en voorzitter

P.94

Besluit inzake verlenen toestemming voor gebruik motorrijtuig

Art. 11.3 Cao SGO

DB en voorzitter

P.95

Besluit inzake schorsing als ordemaatregel

Art. 11.4 Cao SGO

DB en voorzitter

P.96

Besluit inzake werkzaamheden bij buitengewone omstandigheden

Art. 11.6 Cao SGO

DB en voorzitter

P.97

Besluit inzake verlenen vakbondsverlof

Art. 12.4 Cao SGO

DB en voorzitter

P.98

Verstrekken overzicht van het totaal aantal werknemers op 1 juli van het lopende kalanderjaar

Art. 12.7, lid 4, Cao SGO

DB

P.99

Besluit inzake overige bepalingen (overgangsbepaling en -artikel of garantie-uitkering)

Bijlage 5C Cao SGO

DB en voorzitter

P.100

Besluit inzake de gemeentelijke levensloopregeling

Bijlage 6A Cao SGO

DB en voorzitter

P.101

Beslissen dan wel stellen/geven (nadere) voorschriften inzake uitkeringsregeling ontslag

Bijlage 6D Cao SGO

DB

P.102

Besluit inzake verzoek om aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd

Art. 2 Wet flexibel werken

DB en voorzitter

P.103

Besluiten inzake vergoedingen

Artt. 7:611, 7:632, lid 1 onder a, 7:661 en 7:677 BW

DB en voorzitter

P.104

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid

Artt. 7:629, 7:660a, 7:669, 7:670 en 7:671a BW en 7.5 Cao SGO

DB en voorzitter

P.105

Besluit inzake behouden loon

Art. 7:629 BW

DB en voorzitter

P.106

Besluit inzake verminderen loon in verband met uitkering dan wel inkomsten genoten in of buiten dienstbetrekking

Art. 7:629, lid 5, BW

DB en voorzitter

P.107

Besluit inzake opschorten loon

Art. 7:629, leden 6 en 7, BW

DB en voorzitter

P.108

Aangaan schriftelijke overeenkomst inzake vakantie en verlof

Artt. 7:635, lid 5, 7:637, lid 2, &:638, lid 8, en 7:641, lid 4, BW

DB en voorzitter

P.109

Besluit inzake vaststellen van vakantie, wijzigen vastgesteld tijdvak van vakantie en verlenen van resterende aanspraak op vakantie

Art. 7:638 BW

DB en voorzitter

P.110

Uitreiken verklaring, waaruit blijkt over welk tijdvak de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft

Art. 7:641, lid 2, BW

DB en voorzitter

P.111

Besluit inzake geldboete

Art. 7:650 BW

DB en voorzitter

P.112

Besluiten inzake verplichtingen DB en verstrekken gegevens aan re- integratiebedrijf

Art. 7:658a BW

DB en voorzitter

P.113

Besluit inzake passende arbeid

Artt. 7:658a en 7:629 BW

DB en voorzitter

P.114

Besluit inzake geven voorschriften

Art. 7:660 BW

DB en voorzitter

P.115

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens redelijke grond, waarbij herplaatsing niet mogelijk is of in de rede ligt

Art. 7:669 BW

DB en voorzitter

P.116

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie

Art. 7:669, leden 1 en 3 onder a, BW

DB en voorzitter

P.117

Besluit inzake opzegging overeenkomst door werknemer

Artt. 7:670b en 7:672 BW

DB en voorzitter

P.118

Besluit inzake (tussentijds) eindigen arbeidsovereenkomst of urenuitbreiding voor bepaalde tijd

Artt. 7:667, lid 1, 7:668, lid 4 onder b, en 7:668a BW

DB en voorzitter

P.119

Aangaan schriftelijke overeenkomst met deskundig persoon als bedoeld in artikel 14, lid 1, van de Arbowet

Art. 14, lid 4, Arbowet

DB en voorzitter

P.120

Besluit inzake medische keuringen

Art. 4 Wet op de medische keuringen

DB en voorzitter

P.121

Registratie en openbaarmaking van nevenwerkzaamheden

Artt. 5, lid 1 onder b en c, en 8, leden 1 en 2 onder a, AW

DB en voorzitter

P.122

Aanwijzen ambtenaar inzake financiële belangen

Artt. 5, lid 1 onder d, en 8, lid 1 onder d, AW

DB en voorzitter

P.123

Verlenen toestemming voor middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van openbare diensten

Art. 8, lid 1 onder b, AW

DB en voorzitter

P.124

Verlenen toestemming voor aannemen of vragen om giften, vergoedingen, beloningen en beloften van een derde, indien de ambtenaar als ambtenaar met deze derde betrekkingen onderhoudt

Art. 8, lid 1 onder e, AW

DB en voorzitter

P.125

Wijzigingen Personeelshandboek MijnGemeenteDichtbij

Personeelshandboek MijnGemeenteDichtbij

DB

Bestuurlijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

B.01

Uitoefenen doorzend- en terugzendplicht

Art. 2:3 Awb

AB, DB en voorzitter

B.02

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (“Afdeling 3.4 Awb”)

Artt. 3:10 t/m 3:18 Awb

AB, DB en voorzitter

B.03

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

B.04

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

B.05

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Awb

AB, DB en voorzitter

B.06

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Artt. 4:7 en 4:8 Awb

AB, DB en voorzitter

B.07

Besluit om de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze achterwege te laten

Artt. 4:11 en 4:12 Awb

AB, DB en voorzitter

B.08

Mededeling inzake verlengen termijn

Artt. 4:14 en 4:15 Awb

AB, DB en voorzitter

B.09

Beslissen op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Awb

AB, DB en voorzitter

B.10

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Awb

AB, DB en voorzitter

B.11

Uitgeven legitimatiebewijs toezichthouder

Art. 5:12 Awb

DB

B.12

Toezenden stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

AB, DB en voorzitter

B.13

Beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep

Art. 7:1a Awb

AB, DB en voorzitter

B.14

Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar dan wel het verder uitstellen daarvan

Art. 7:10 Awb

AB, DB en voorzitter

B.15

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om publieke informatie

Art. 4.1 Woo

AB, DB en voorzitter

B.16

Doorzending verzoeken om publieke informatie

Art. 4.2 Woo

AB, DB en voorzitter

B.17

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruik

Art. 3 Who

AB, DB en voorzitter

B.18

Doorzending verzoeken om hergebruik

Art. 4 Who

AB, DB en voorzitter

B.19

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de AVG

AVG

AB, DB en voorzitter

Civielrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

C.01

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen van eigendommen van MijnGemeenteDichtbij en/of letsel van personeel

DB en voorzitter

C.02

Het afhandelen van een aansprakelijkstelling gericht aan MijnGemeenteDichtbij voor zover de schade niet gedekt wordt door een verzekeraar

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

DB en voorzitter

C.03

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken, onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Aanbestedingswet

DB

C.04

Aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

DB en voorzitter

C.05

Het aangaan, wijzigen dan wel beëindigen van verwerkersovereenkomsten

AVG

DB en voorzitter

C.06

Aangaan of opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparatuur noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamheden

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

DB en voorzitter

C.07

Aangaan van geheimhoudingsovereenkomsten

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

DB en voorzitter

Divers

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

D.01

Besluit tot het maken van bezwaar, instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen dan wel instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij

AB, DB en voorzitter

D.02

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke geschillen

AB, DB en voorzitter

D.03

Ondertekenen en indienen van stukken ten behoeve van hoor- of rechtszittingen, zoals notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift dan wel overige (proces)stukken

AB, DB en voorzitter

D.04

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken, voor zover over een e-herkenningsmiddel wordt beschikt en het middel daarin voorziet

DB en voorzitter

D.05

Aannemen documenten of zaken (o.a. poststukken, faxberichten, e-mails, aangetekende stukken, deurwaardersexploten en pakketten), inclusief aftekenen pakbonnen

AB, DB en voorzitter

D.06

Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, met uitzondering van die inzake klachten als bedoeld in de Awb

AB, DB en voorzitter

D.07

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

AB, DB en voorzitter

D.08

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

AB, DB en voorzitter