Kwijtscheldingsreglement Velsen 2016

Geldend van 14-06-2016 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsreglement Velsen 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen;

Overwegend dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen; gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, de belastingverordeningen van de gemeente Velsen, de Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Gemeentewet;

Besluit;

vast te stellen het volgende:

Kwijtscheldingsreglement Velsen 2016.

Geautomatiseerde toets

De kwijtscheldingsverzoeken worden in 1ste instantie geautomatiseerd getoetst. Er vindt een gegevensuitwisseling plaats tussen het UWV, de Belastingdienst en de RDW.

De gemeente Velsen maakt zoveel mogelijk van deze gelegenheid gebruik, dit bespaart de gemeente en de burgers tijd en administratieve last.

Als uit de geautomatiseerde toets blijkt dat de burger voldoet aan de gehanteerde normen en drempels, wordt “automatisch” kwijtschelding verleend zonder dat hier een handmatige beoordeling aan ten grondslag ligt.

Kwijtschelding voor ondernemers

De gemeente Velsen maakt gebruik van de mogelijkheid kwijtschelding te verlenen aan ondernemers. Dit in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De kwijtschelding wordt verleend voor het privé gedeelte (belastingen die geen relatie hebben met de door de belastingschuldige gedreven onderneming) van de aanslag gemeentelijke belasting.

In de belastingverordening is opgenomen voor welke belastingen er kwijtschelding kan worden verleend.

Kwijtscheldingsnorm AOW-ers (>65 jaar)

De gemeente Velsen maakt gebruik, op grond van artikel 255, lid 4 van de Gemeentewet, afwijkende regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan en het vermogen in aanmerking wordt genomen. Dit leidt ertoe dat er in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Dit om te voorkomen dat belastingschuldigen met een AOW-uitkering het recht op kwijtschelding van gemeentelijke belasting verliezen. Door deze verruimingsmogelijkheid is de kwijtscheldingsnorm voor een AOW-gerechtigde verhoogd. Als gevolg hiervan is de vrijstellingsnorm financiële middelen ook verruimd naar een hoger bedrag dan in de situatie van een bijstandsgerechtigde op grond van de Participatiewet. De normbedragen worden elk jaar per 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld.

Kwijtschelding bij kinderopvang

De gemeente Velsen houdt rekening, bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen voor de kwijtschelding, met de netto-kosten van kinderopvang. De netto-kosten worden aangemerkt als uitgaven als bedoeld in artikel 15 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Voor de berekening van de kosten van kinderopvang wordt gerekend met de maximum-uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang. De maximale uurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd

Velsen, 14 juni 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

De secretaris, De burgemeester,

K. Radstake F.C. Dales