Nadere regel subsidie Politiekeurmerk Veilig Wonen voor eigenaren gemeente Utrecht

Geldend van 27-09-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie Politiekeurmerk Veilig Wonen voor eigenaren gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • het belangrijk is eigenaren van een woning te stimuleren tot het nemen van maatregelen om hun woning beter te beschermen tegen inbraken;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Politiekeurmerk Veilig Wonen voor eigenaren gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Appartement: een individuele woning in een groter gebouw met gemeenschappelijke delen.

 • b.

  Eigenaar: een natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft en deze ook permanent bewoont.

 • c.

  Erkend PKVW-bedrijf: een conform de “Regeling PKVW voor bedrijven” van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) aangesloten bedrijf.

 • d.

  Huis: een gebouw dat slechts één individuele woning bevat.

 • e.

  Voorzieningen: bouwkundige maatregelen die noodzakelijk zijn om het “Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw” te verkrijgen.

 • f.

  Woning: een in één of meer panden gelegen verblijfsobject dat voor woondoeleinden bestemd is, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel eigenaren voorzieningen aan te laten brengen aan hun woning waarmee de kans op inbraken wordt gereduceerd.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon.

 • 2. De aanvrager is eigenaar van de gecertificeerde woning en staat ingeschreven op het adres van de gecertificeerde woning.

 • 3. De gecertificeerde woning staat in de gemeente Utrecht.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  De kosten voor de uitgifte van het PKVW-certificaat of de PKVW-verklaring;

 • 2.

  De kosten voor het beoordelen c.q. inspecteren van de woning;

 • 3.

  De minimale kosten van de getroffen voorzieningen die noodzakelijk zijn om het PKVW-certificaat of de PKVW-verklaring te verkrijgen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend met DigiD via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

  • a.

   Het online ingevulde aanvraagformulier;

  • b.

   Een kopie van het PKVW-certificaat of de PKVW-verklaring;

  • c.

   Een kopie van het inspectierapport. In dit rapport moeten in ieder geval de minimale kosten staan van de voorzieningen die noodzakelijk getroffen moeten worden om het PKVW-certificaat of de PKVW-verklaring te kunnen verkrijgen. Bij andere en/of duurdere voorzieningen moet vermeld staan dat het een alternatief betreft.

  • d.

   Een kopie van alle facturen en/of kassabonnen die verband houden met de subsidiabele activiteiten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend met DigiD via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2. De aanvragen moeten binnen 3 maanden na afgifte van het PKVW-certificaat of de PKVW-verklaring worden ingediend.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De subsidie is 40% van de kosten van de subsidiabele activiteiten, met een maximum van:

 • 1.

  € 1.000,00 voor een huis gebouwd voor het jaar 2000.

 • 2.

  € 700,00 voor een appartement gebouwd voor het jaar 2000.

 • 3.

  € 400,00 voor een huis gebouwd vanaf het jaar 2000.

 • 4.

  € 250,00 voor een appartement gebouwd vanaf het jaar 2000.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1. De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken na ontvangst besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • 2. De subsidie wordt verleend en direct vastgesteld.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie Politiekeurmerk Veilig Wonen voor eigenaren wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Intrekking

De Beleidsregel subsidieverstrekking Politiekeurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Utrecht gemeente Utrecht wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie Politiekeurmerk Veilig Wonen voor eigenaren gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 13 september 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen