Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regel subsidie preventiekosten na bedrijfsoverval gemeente Utrecht

Geldend van 27-09-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regel subsidie preventiekosten na bedrijfsoverval gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

 • Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die zijn overvallen en daarna geen (aanvullende) preventieve maatregelen treffen, een grotere kans hebben opnieuw overvallen te worden. De Gemeente Utrecht wil ondernemers helpen met het verkleinen van de kans om opnieuw slachtoffer te worden van een overval.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie preventiekosten na bedrijfsoverval gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Overval op geld- en waardetransport (code politie B74): Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), bijvoorbeeld met een mes of vuurwapen, wegnemen of afpersen van geld of goed, of de poging daartoe, gepleegd tegen personen die zich in een besloten pand of een professionele- en particuliere geld- en/of waardetransporten bevinden of op een gepland/georganiseerd (waarde-) transport. Van een gepland of georganiseerd waardetransport is sprake wanneer het vervoeren van geld of andere waardevolle goederen op straat plaatsvindt en in verband kan worden gebracht met de uitoefening van een beroep.

 • b.

  Overval op overige objecten (code politie B73): Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), bijvoorbeeld met een mes of vuurwapen, wegnemen of afpersen van geld of goed, of de poging daartoe, gepleegd tegen personen die zich in een besloten bedrijfsruimte bevinden.

 • c.

  Onder bedrijven is ook inbegrepen overvallen op beroepsmatig vervoer van geld, zoals geld- en waardetransporten, maaltijdbezorgers en personen met dagopbrengsten.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel bedrijven, die te maken hebben gehad met een overval en die beschermingsmaatregelen willen nemen ter voorkoming van een nieuwe overval, tegemoet te komen in de kosten.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 2. Het bedrijf of filiaal van de aanvrager, dat is overvallen, is gelegen in de gemeente Utrecht.

 • 3. Per overval kan één subsidieaanvraag worden ingediend.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 • 2. Het subsidieplafond voor het eerste jaar is € 20.000,00.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende maatregelen die genomen worden om een nieuwe overval te voorkomen komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Maatregelen met een preventieve werking in de fysieke ruimte.

 • Enkele voorbeelden: het laten uitvoeren van een veiligheidsscan, het plaatsen van een (afroom)kluis, het installeren van een alarmsysteem, het plaatsen van magneetsloten of andere deursystemen en het installeren van overvalknoppen.

 • 2.

  Maatregelen gericht op gedrag.

  Enkele voorbeelden: het organiseren van een overvaltraining voor het personeel of een secret scan.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

  • a.

   De overval heeft plaatsgevonden tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

  • b.

   Van de overval is aangifte bij de politie gedaan en heeft als feit “Overval op overige objecten” of “Overval op geld- en waardetransporten”.

  • c.

   De aanvraag moet voor 1 maart 2024 zijn ingediend.

  • d.

   De aanvraag wordt ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2. De subsidieaanvraag moet bestaan uit de volgende documenten:

  • a.

   Het online ingevulde aanvraagformulier.

  • b.

   Kopie van de aangifte bij de politie.

  • c.

   Kopie van de factuur/facturen van de subsidiabele maatregel(en).

 • 3. Aanvragers die voor het eerst subsidie aanvragen of waarvan gegevens zijn gewijzigd of die voor 2020 voor het laatst een subsidieaanvraag hebben ingediend sturen tevens mee:

  • a.

   Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • b.

   Een bankafschrift of bankpas waarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende (rechts)persoon te zien zijn.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen tot en met 1 maart 2024 worden ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De subsidie is 50% van de subsidiabele activiteiten met een maximum van € 1.500,00 per aanvraag.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken na ontvangst besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend en direct vastgesteld.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie preventiekosten na overval wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met

1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie preventiekosten na bedrijfsoverval gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 13 september 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen