Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)

Geldend van 23-09-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)

De burgemeester van de gemeente Albrandswaard:

overwegende dat:

 • artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Albrandswaard bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt;

 • het door de politie ontwikkelde Digitaal Opkopers Register is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd;

 • dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • indien een handelaar een gestolen goed registreert, het systeem hiervan melding maakt waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en handel in goederen afkomstig van een misdrijf op effectieve wijze kan worden tegengegaan;

gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Algemene Maatregel van Bestuur van 6 januari 1992, ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, alsmede op het bepaalde in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Albrandswaard;

B E S L U I T :

 • 1.

  als gewaarmerkt register in de zin van bovengenoemde artikelen aan te wijzen het Digitaal Opkopers Register;

 • 2.

  dat de registratie in het Digitaal Opkopers Register verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 3.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan om een papieren registratie bij te houden;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Ondertekening

Albrandswaard, 14 december 2021

De burgemeester van Albrandswaard

Drs. Jolanda de Witte