Reglement burgerlijke stand 2022

Geldend van 24-09-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

In zijn vergadering van 20 september 2022, met reg.nr. 14145085,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:16, 1:16a en 1:16c Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen het:

Reglement burgerlijke stand 2022

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch;

 • b.

  huwelijk: een voltrekking van een huwelijk, een partnerschapsregistratie of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 1:16 BW;

 • d.

  trouwambtenaar: een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 1:16 BW, die is belast met het verrichten van bepaalde taken als bedoeld in artikel 1:16a, tweede lid BW;

 • e.

  trouwambtenaar voor één dag: degene die voor een enkel huwelijk is aangewezen als trouwambtenaar;

 • f.

  gemeentehuis: een gebouw en de daaraan verbonden omsloten (buiten)ruimten, dat bij besluit van het college van burgemeester en wethouders als zodanig is aangewezen;

 • g.

  trouwlocatie: een locatie die is aangewezen als gemeentehuis;

 • h.

  vaste trouwlocatie: een trouwlocatie die voor onbepaalde tijd is aangewezen;

 • i.

  eenmalige trouwlocatie: een trouwlocatie die voor een enkel huwelijk is aangewezen.

 • j.

  eenvoudig huwelijk: een huwelijk zonder enig ceremonieel, zoals omschreven in artikel 12 van dit reglement;

 • k.

  kosteloos huwelijk: een huwelijk als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand.

HOOFDSTUK II: AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND

Artikel 2. Aanwijzen van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de trouwambtenaar

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt aangewezen voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is in dienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • 2.

  De trouwambtenaar wordt aangewezen voor een in het aanwijzingsbesluit vermelde periode.

 • 3.

  Raadsleden, wethouders en de burgemeester van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen voor een in het aanwijzingsbesluit vermelde periode worden aangewezen als trouwambtenaar. Deze periode eindigt uiterlijk vier maanden na beëindiging van onderscheidenlijk het raadlidmaatschap, wethouderschap en burgemeesterschap.

 • 4.

  Na aanwijzing vindt beëdiging plaats bij de rechtbank Oost-Brabant. Pas na beëdiging kunnen de werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand of trouwambtenaar aanvangen.

Artikel 3. Aanwijzen van de trouwambtenaar voor één dag

 • 1.

  Op verzoek van een bruidspaar of aanstaande partners kan een derde worden aangewezen als trouwambtenaar voor één dag, behalve als sprake is van een eenvoudig huwelijk of kosteloos huwelijk.

 • 2.

  Het verzoek wordt uiterlijk drie maanden voor het huwelijk ingediend. Als het college overgaat tot aanwijzing, vindt beëdiging plaats bij de rechtbank Oost-Brabant. Pas na beëdiging kunnen de werkzaamheden als trouwambtenaar voor één dag aanvangen.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 wordt het verzoek uiterlijk zes weken voor het huwelijk ingediend, als de derde al in een andere gemeente is aangewezen als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de aanwijzing en beëdiging nog niet is verlopen. De verzoekers leggen stukken over waaruit dit blijkt.

 • 4.

  Bij een huwelijk dat wordt voltrokken ten overstaan van een trouwambtenaar voor één dag is te allen tijde een ervaren (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Hertogenbosch aanwezig.

Artikel 4. Vergoedingen

 • 1.

  De vergoeding aan de ambtenaar burgerlijke stand in de zin van artikel 2 lid 1 van dit reglement vindt plaats op basis van een arbeidsovereenkomst.

 • 2.

  De trouwambtenaar in de zin van artikel 2 lid 2 van dit reglement ontvangt een vergoeding conform de rechtspositieregeling voor de bezoldigd buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de arbeidsvoorwaardenregeling BABS.

 • 3.

  Een raadslid, wethouder of burgemeester die is aangewezen als trouwambtenaar heeft geen recht op een vergoeding van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 4.

  Een trouwambtenaar voor één dag heeft geen recht op een vergoeding van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Artikel 5. Leiding van de dienst burgerlijke stand

Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening is belast met de leiding van de dienst als bedoeld in artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand en draagt zorg voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en trouwambtenaren.

HOOFDSTUK III: LOCATIES

Artikel 6. Locaties voor werkzaamheden van het bureau burgerlijke stand

 • 1.

  In het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch worden alle wettelijke taken genoemd in artikel 1:16a BW verricht.

 • 2.

  In Perron-3 te Rosmalen worden de wettelijke taken verricht die verband houden met:

  • a.

   het opmaken van akten van geboorte en erkenning, behalve wanneer de regels van het internationaal privaatrecht moeten worden toegepast op grond van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek; en

  • b.

   het doen van aangifte van overlijden; en

  • c.

   de afgifte van uittreksels of afschriften van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Een huwelijk wordt voltrokken op een vaste trouwlocatie of een eenmalige trouwlocatie.

 • 4.

  Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit burgerlijke stand kan het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening beslissen dat de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun ambtsbezigheden elders uitvoeren. Hij wijst hiertoe, al dan niet tijdelijk, locaties binnen de gemeente aan.

Artikel 7. Aanwijzen van vaste trouwlocaties

 • 1.

  Het college wijst vaste trouwlocaties aan. Welke vaste trouwlocaties zijn aangewezen, blijkt uit het geldende aanwijzingsbesluit van het college. De vaste trouwlocaties worden tevens gepubliceerd op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 2.

  Een locatie die binnen een kalenderjaar ten minste vijf maal als eenmalige trouwlocatie is aangewezen, kan desgewenst worden aangewezen als vaste trouwlocatie, mits de locatie garant staat voor een stijlvolle huwelijksvoltrekking en een architectonische meerwaarde heeft.

 • 3.

  Het college kan besluiten de aanwijzing van een vaste trouwlocatie in te trekken als de locatie niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor trouwlocaties in de zin van artikel 9, of als de locatie niet voldoet enig ander wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan voorts besluiten de aanwijzing van een vaste trouwlocatie in te trekken als er gedurende een kalenderjaar minder dan vijf huwelijken hebben plaatsgevonden.

Artikel 8. Aanwijzen van eenmalige trouwlocaties

 • 1.

  Op verzoek van een bruidspaar of aanstaande partners kan het college een locatie aanwijzen als eenmalige trouwlocatie.

 • 2.

  Het verzoek wordt uiterlijk drie maanden voor het huwelijk ingediend.

Artikel 9. Voorwaarden voor trouwlocaties

 • 1.

  Een locatie wordt alleen aangewezen als trouwlocatie als de locatie naar het oordeel van het college aan alle hierna volgende voorwaarden voldoet.

  • a.

   De locatie is niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden.

  • b.

   De locatie laat geen onduidelijkheid bestaan over het onderscheid tussen kerk en staat.

  • c.

   De locatie is voor de duur van de voltrekking van het huwelijk op eenvoudige wijze openbaar toegankelijk, waaronder begrepen voor mensen met een beperking.

  • d.

   De locatie voldoet aan bouwtechnische veiligheidseisen, zoals onder meer gesteld door de brandweer, mede gelet op het aantal gasten dat bij het huwelijk aanwezig kan zijn.

  • e.

   Het perceel heeft een functie die past bij het voorgenomen huwelijk en er is in de omgeving van de locatie voldoende parkeergelegenheid.

  • f.

   De locatie wordt voor de duur van de voltrekking van het huwelijk kosteloos ter beschikking gesteld aan de gemeente.

  • g.

   De locatie beschikt over de nodige voorzieningen en wordt naar behoren ingericht, waaronder mede wordt verstaan:

   • i.

    dat er voldoende tafels en stoelen aanwezig zijn,

   • ii.

    dat de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken voldoende verlicht en, als het gaat om een binnenruimte, verwarmd is,

   • iii.

    dat de locatie beschikt over voldoende en degelijke sanitaire voorzieningen,

   • iv.

    dat er een aparte ruimte aanwezig is waar de ambtenaar zich kan verkleden.

  • h.

   De eigenaar/beheerder van de locatie heeft de “Overeenkomst Trouwlocatie” ondertekend.

 • 2.

  Als het voornemen bestaat om het huwelijk te organiseren in een omsloten buitenruimte, dan moet in het daaraan verbonden gebouw tevens een binnenruimte beschikbaar zijn die aan de voorwaarden voldoet, zodat zo nodig naar die binnenruimte kan worden uitgeweken.

Artikel 10. Gebruik van een trouwlocatie

 • 1.

  De wijze van gebruik van een trouwlocatie wordt voor de duur van het huwelijk bepaald door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van een trouwlocatie, noch voor schade of letsel aan derden of aan de trouwlocatie.

 • 3.

  Als een trouwlocatie op de dag van het huwelijk niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 9 kan de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten om het huwelijk niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schadevergoeding of andere kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

HOOFDSTUK IV: OPENINGSTIJDEN

Artikel 11. Openingstijden

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is op het Stadskantoor en Perron-3 geopend op de dagen en uren waarop het Stadskantoor onderscheidenlijk Perron-3 is geopend voor het publiek. Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening kan besluiten om van deze openingstijden af te wijken.

 • 2.

  Onverminderd de bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit burgerlijke stand en dit reglement kan een huwelijk plaatsvinden op iedere dag van de week, mits:

  • a.

   het huwelijk aanvangt op een tijdstip tussen 9:00 uur en 20:00 uur;

  • b.

   de voorgenomen trouwlocatie op het gewenste tijdstip geopend, openbaar toegankelijk en beschikbaar is;

  • c.

   een ambtenaar van de burgerlijke stand of trouwambtenaar op het gewenste tijdstip beschikbaar is voor het huwelijk, dan wel voor het begeleiden van de trouwambtenaar voor één dag.

 • 3.

  Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening kan beslissen dat een huwelijk niet op een gevraagd tijdstip kan plaatsvinden indien andere belangen, waaronder begrepen het belang van de gemeentelijke organisatie, voorrang genieten.

HOOFDSTUK V: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12. Kosteloos huwelijk

 • 1.

  Gelet op artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand wordt tenminste tweemaal per week een tijdstip geboden voor een kosteloos huwelijk.

 • 2.

  Een dergelijk kosteloos huwelijk vindt plaats zonder enig ceremonieel en wordt beperkt tot de wettelijke formaliteiten. Er wordt geen toespraak gehouden en het huwelijk duurt ongeveer tien minuten.

 • 3.

  Een kosteloos huwelijk vindt plaats in het Stadskantoor. Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening bepaalt de dagen en uren die daarvoor bestemd zijn.

 • 4.

  Bij een kosteloos huwelijk zijn maximaal zeven personen aanwezig: het paar, maximaal vier getuigen en eventueel één fotograaf. In bijzondere omstandigheden kan het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening het maximum aantal personen aanpassen.

Artikel 13. Eenvoudig huwelijk

 • 1.

  Het is mogelijk om een huwelijk zonder enig ceremonieel te doen plaatsvinden. Een dergelijk eenvoudig huwelijk wordt beperkt tot de wettelijke formaliteiten. Er wordt geen toespraak gehouden en de voltrekking van het huwelijk duurt ongeveer tien minuten.

 • 2.

  Een eenvoudig huwelijk kan enkel plaatsvinden als tenminste één van de aanstaande echtgenoten of partners in de gemeente ’s-Hertogenbosch woonachtig is op het moment van de melding van het voorgenomen huwelijk. Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening kan in individuele gevallen besluiten om van dit vereiste af te wijken, indien anderszins aantoonbaar blijkt dat één van de aanstaande echtgenoten of partners binding heeft met de gemeente 's-Hertogenbosch.

 • 3.

  Een eenvoudig huwelijk vindt plaats in het Stadskantoor. Het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening bepaalt de dagen en uren die daarvoor bestemd zijn.

 • 4.

  Bij een eenvoudig huwelijk zijn maximaal zeven personen aanwezig: het paar, maximaal vier getuigen en eventueel één fotograaf. In bijzondere omstandigheden kan het hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening het maximum aantal personen aanpassen.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: “Reglement burgerlijke stand”.

 • 2.

  Bij dit reglement hoort de “Toelichting bij het reglement burgerlijke stand”.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 4.

  Het “Reglement burgerlijke stand gemeente ’s-Hertogenbosch” van 10 januari 2012 vervalt met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement.

Ondertekening

De secretaris,

drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

drs. J.M.L.N. Mikkers