Mandaatbesluit schuldhulpverlening gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 28-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Mandaatbesluit schuldhulpverlening gemeente Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, hierna te noemen “het college”;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs) en de Faillissementswet (Fw);

overwegende dat PLANgroep de gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoert op grond van een gesloten overeenkomst;

Besluit:

Vast te stellen het Mandaatbesluit schuldhulpverlening gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

beleidsregels:

de door het college vastgestelde beleidsregels die de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en de voorwaarden voor voortzetting van schuldhulpverlening regelen;

overeenkomst:

de door de gemeente met PLANgroep afgesloten overeenkomst tot uitvoering van schuldhulpverlening (waaronder budgetbeheer);

gemandateerde:

directeur van PLANgroep;

mandaat:

de bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan besluiten te nemen;

ondermandaat:

de bevoegdheid van de gemandateerde om mandaat te verlenen aan een ander binnen zijn organisatie;

beslissingsmandaat:

de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan een besluit te nemen en te ondertekenen.

Artikel 2

Het college verleent mandaat aan de directeur van PLANgroep als uitvoerder van schuldhulpverlening. Het mandaat betreft de hierna genoemde bevoegdheden, alsmede de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken. Het betreft bevoegdheden voortvloeiend uit de Wgs en het Bgs:

 • 1.

  om te beslissen op een verzoek van een burger van de gemeente tot toelating tot de schuldhulpverlening (artikel 3 Wgs);

 • 2.

  om te beslissen op een verzoek van een burger van een gemeente tot het aanvragen van een afkoelingsperiode (artikel 5 Wgs);

 • 3.

  om namens het college een verzoekschrift tot toepassing van een afkoelingsperiode te richten aan de daartoe bevoegde rechtbank (artikel 5 lid 1 Wgs) en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het verzoek;

 • 4.

  om namens het college een verzoekschrift tot tussentijdse beëindiging van de afkoelingsperiode te richten aan de daartoe bevoegde rechtbank (artikel 8 Bgs) en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarin op het verzoek wordt beslist;

 • 5.

  om door middel van het aanbod van een of meer diensten invulling te geven aan een verzoek om schuldhulpverlening van de betreffende burger;

 • 6.

  om aan de betreffende burger verplichtingen die samenhangen met de goede uitvoering van de aangeboden schuldhulpverlening op te leggen;

 • 7.

  om een verzoek van een burger voor een specifieke dienst te weigeren;

 • 8.

  om de schuldhulpverlening aan de burger te beëindigen indien deze niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden en/of de verplichtingen die voortvloeien uit de gemeentelijke beleidsregels;

 • 9.

  om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de schuldhulpverlening van de betrokken burger;

alsmede de bevoegdheden voortvloeiend uit de Fw:

 • 10.

  het afgeven van een verklaring ex artikel 285f Fw, ten behoeve van de aanvraag voor de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen;

 • 11.

  het treffen van een buitengerechtelijke schuldregeling zoals vermeld in artikel 288, lid 2, onder b Fw.

Artikel 3

Ingeval van uitoefening van een beslissingsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

“Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, namens deze,” gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde dan wel ondergemandateerde, zijn handtekening en naam.

Artikel 4

Gemandateerde is bevoegd om aan functionarissen binnen zijn organisatie voor de genoemde bevoegdheden ondermandaat te verlenen.

Artikel 5

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 6

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit handelt de gemandateerde in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, beleidsregels en de overeenkomst.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit schuldhulpverlening gemeente Land van Cuijk 2”.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 13 september 2022,

Johan Postma

Wim Hillenaar

Gemeentesecretaris

Wnd. Burgemeester

/ Algemeen directeur