Regeling Stimulering Basisvaardigheden gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Stimulering Basisvaardigheden gemeente Oisterwijk 2023

Doel van deze subsidieregeling

Middels de Regeling Subsidie Stimulering Basisvaardigheden wil de gemeente Oisterwijk kansengelijkheid bevorderen en voorkomen dat (onderwijs)achterstanden ontstaan en dat al opgelopen achterstand daar waar mogelijk vermindert. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jeugdigen opgroeien in een taalrijke omgeving en dat voor volwassenen de mogelijkheid bestaat om taal-, reken-, en digitale vaardigheden te versterken.

Inhoud van deze subsidieregeling

Op basis van actuele vraag en behoefte kan subsidie worden aangevraagd gericht op:

1. Een basisvoorziening in de vorm van een taalnetwerk en het Taalhuis gemeente Oisterwijk;

2. Ondersteuning van taalvaardigheid op scholen in Oisterwijk;

3. Ondersteuning van basisvaardigheden in de vakantieschool.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Wet Primair Onderwijs, de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, het koersdocument ‘Elk kind op 1 voor iedereen’ Lokaal Educatieve Agenda 2021-2024 gemeente Oisterwijk en de ‘Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk!;

besluit vast te stellen de:

Regeling Subsidie Stimulering Basisvaardigheden Gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1. WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon;

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 2. WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2. Activiteiten

 • 1. Voor de navolgende incidentele activiteiten kan subsidie worden verleend:

  • a.

   Projecten gericht op het versterken van taal-, reken-, en digitale vaardigheden voor jongeren;

 • 2. Voor de navolgende activiteiten kan voor het gehele kalenderjaar subsidie worden verleend:

  • a.

   het versterken van taal-, reken-, en digitale vaardigheden voor jongeren;

  • b.

   het versterken van taal-, reken-, en digitale vaardigheden voor volwassen zowel gericht op NT1 als NT2

Artikel 3. Subsidieplafond

Voor de subsidie is een plafond vastgesteld van € 67.000.

Artikel 4. Opbouw van het subsidieplafond

Activiteit

Artikel 2, lid 1, a:

Bedragen

Voor incidentele projecten gericht op het versterken van taal-, reken-, en digitale vaardigheden voor jongeren en jeugdigen tot 18 jaar.

€ 12.000,-

Artikel 2, lid 1, b:

voor het uitvoeren van activiteiten door middel van een Taalhuis gericht op het vergroten van de basisvaardigheden taal-, reken- en werken met de computer van inwoners met een Nederlandse en/of niet-Nederlandse achtergrond. (inclusief een activiteitenbudget van € 2.500)

€ 55.000,-

Artikel 5. Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt;

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 2 in samenhang gelezen met artikel 4, lid 1, van deze regeling, is bereikt;

 • 3. Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 2 in samenhang gelezen met artikel 4, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

   

  Aspect

  Maximaal aantal punten

  1

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

  40

  2

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

  30

Artikel 6. Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 7. Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 6 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3. DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 8. Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 2, onder 1 van deze regeling moet uiterlijk worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • 2. Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 2 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 6, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies;

 • 2. Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 8 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een subsidieaanvraag, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening;

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten;

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag betrekking heeft.

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 2 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden;

 • 4. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie;

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten;

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 11. Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de regelingen en criteria zoals vastgelegd in de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE), de Wet kinderopvang, de Wet op primair onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht.

Voorts gelden de volgende specifieke criteria:

 • 1.

  De aanvrager is lid van het Taalnetwerk Midden Brabant.

 • 2.

  voor taalactiviteiten voor inwoners geldt voor de aanvrager (Taalhuis):

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager door middel van een Taalhuis worden mede afgestemd met de voor de regio Midden-Brabant vastgestelde regionale aanpak educatie/basisvaardigheden 2021-2024, het regionaal taalakkoord, de actielijn van “Tel mee met taal”, regionaal en lokaal participatie- en inburgeringsbeleid en het bibliotheekwerk;

  • b.

   de aanvrager richt zijn (taal-)activiteiten op deelnemers (NT1 en/of NT2) die de Nederlandse taal beheersen op het referentieniveau 2F of lager en ondersteunt deelnemers op een adequaat niveau;

  • c.

   de aanvrager zorgt er voor dat activiteiten bekend zijn bij de partners in het sociaal domein, algemeen toegankelijk zijn en laagdrempelig via meerdere kanalen worden aangeboden;

Artikel 12. Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 8 lid 1 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend;

 • 2. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 8 lid 2 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 13. Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening;

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt;

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen;

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 14. Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd;

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft;

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 15. Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 16. Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met €5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van €5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag en een financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening waaruit direct de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten kan worden herleid.

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 17. Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 18. Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld;

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 19. Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang een subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd indien:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld;

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten;

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen.

HOOFDSTUK 5. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 20. Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 21. Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing;

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022

Coen Boode

Secretaris

Hans Janssen

burgemeester