Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2023

Wij willen dat elke jeugdige de kans krijgt zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige leefomgeving.

Wij willen dat jeugdigen zich maximaal ontplooien en zich ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen, die op volwaardige wijze deelnemen aan de samenleving. Jeugdigen worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en hierbij zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het uitvoeren van activiteiten. Verder wordt de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jeugdigen gestimuleerd. Hierbij is aandacht voor jeugdigen in kwetsbare situaties zoals jonge mantelzorgers, jeugdigen die opgroeien in armoede en jeugdigen in vechtscheidingssituaties. Wij willen de ouders zonodig bij deze verantwoordelijkheid ondersteunen. Tenslotte willen wij voorkomen dat jeugdigen afglijden en risicogedag en overlast in buurten en wijken veroorzaken.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten voor het stimuleren en ondersteunen van jeugdigen in hun ontwikkeling, het ondersteunen van hun ouders/opvoeders bij de ondersteuning van de jeugdigen, het bieden van lichte individuele ondersteuning en ambulant jongerenwerk.

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker jeugd van de afdeling samenleving, telefoonnummer 013 - 52 91 311.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van:

 • a.

  activiteiten gedurende het gehele kalenderjaar die actieve deelname in de vorm van lidmaatschap van jeugdigen tot 18 jaar op het gebied van scouting en organisatie van kindervakantiewerk in de gemeente Oisterwijk mogelijk maken

 • b.

  incidentele activiteiten en activiteiten gedurende het kalenderjaar ten behoeve van jeugdigen, waarbij de nadruk ligt op risicojongeren woonachtig in de gemeente Oisterwijk

 • c.

  activiteiten gericht op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien van jeugdigen in de gemeente Oisterwijk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 304.315 onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van activiteiten gedurende het kalenderjaar of als incidentele activiteit zoals bedoeld in artikel 3 onder b en c van deze regeling: € 278.315

 • 2.

  voor ledenafhankelijke subsidie zoals bedoeld in artikel 3 onder a van deze regeling: € 26.000

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1. De subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

  Activiteit

  Bedrag in € 

  Artikel 3 onder b: jongerenwerk

  Activiteiten gericht op informeel jongerenwerk een bedrag beschikbaar is van € 9.000.

  9.046

 • 2. De subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

  Ledenafhankelijk

  Bedrag in €

  Artikel 3 onder a: scouting/kindervakantiewerk

  Voor jeugdleden scouting een ledenafhankelijke subsidie van € 60,00 per lid (voor activiteiten, huisvesting en training kader)

  Voor deelnemers kindervakantiewerk een ledenafhankelijke subsidie van € 6,60 per deelnemer

  26.000

  Activiteit

  Bedrag in € 

  Artikel 3 onder b: jongerenwerk

  Activiteiten gericht op jongerenwerk, waarbij voor het formeel jongerenwerk een bedrag beschikbaar is van € 227.000.

  231.000

  Artikel 3 onder b: activiteiten jongeren azc

  Wekelijkse activiteiten voor jongeren die verblijven op het asielzoekerscentrum in de gemeente Oisterwijk.

  11.000

  Artikel 3 onder c: opvoedondersteuning

  Opvoedondersteuning en praktische hulp aan ouders en jeugdigen.

  27.269

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3. Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

   

  Aspect

  Maximaal aantal punten

  1

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

  40

  2

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

  30

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet uiterlijk worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2. Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening voor activiteiten waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening voor activiteiten dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • a.

  Voor scouting/kindervakantiewerk:

  • a.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

  • b.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

 • a.

  Voor jongerenwerk:

  • a.

   De activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en /of de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, en/ of de kracht van de samenleving wordt versterkt en /of de vraag naar specialistische zorg en/ of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd. In het geval van de laatstgenoemde betreft dit zo mogelijk een integrale benadering met zowel de ondersteuning uit de basisstructuur als de specialistische ondersteuning.

  • b.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven, zoveel mogelijk in co-creatie, waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

  • c.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met Loket Wegwijs en maken gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

  • d.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

  • e.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

  • f.

   voor het formeel jongerenwerk geldt voor de aanvrager:

   • a.

    de aanvrager biedt maatwerk bij het informeren, adviseren en ondersteunen van jongeren met betrekking tot opvoed- en opgroeivragen, dit kan in individueel of groepsverband. Hierbij sluit de aanvrager aan op Loket Wegwijs en de ontwikkeling hiervan.

   • b.

    de aanvrager biedt jongeren perspectief bij het ontwikkelen van hun talenten en zelfredzaamheid. De aanvrager gaat hierbij uit van het perspectief van de jongeren en wat zij (wel) kunnen.

   • c.

    de aanvrager gaat uit van de eigen kracht van jongeren. De aanvrager stimuleert de eigen ideeën en wensen van jongeren en ondersteunt hen bij het zelf uitvoeren van deze ideeën.

   • d.

    de aanvrager zet in op een inclusieve samenleving. Zij laten hun activiteiten aansluiten op de wensen van specifieke doelgroepen. Ook brengen zij verschillende groepen met elkaar in contact.

   • e.

    de aanvrager zet in op het verhogen van de veiligheid. Risicojongeren zijn in beeld en trends en ontwikkelingen in risicogedrag worden regelmatig met relevante partners gedeeld.

   • f.

    de aanvrager zet niet alleen in op (risico) jongeren die in beeld komen tijdens de activiteiten van de aanvrager, maar ook op andere (jongere) gezinsleden.

  • g.

   voor het informeel jongerenwerk geldt voor de aanvrager:

   • a.

    de aanvrager organiseert activiteiten voor jongeren in de kern Moergestel of Haaren

 • b.

  Voor activiteiten jongeren opvanglocatie:

  • a.

   de aanvrager organiseert activiteiten voor jongeren op de opvanglocatie voor vreemdelingen in Oisterwijk

 • c.

  Voor opvoedondersteuning:

  • a.

   De activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en /of de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, en/ of de kracht van de samenleving wordt versterkt en /of de vraag naar specialistische zorg en/ of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd. In het geval van de laatstgenoemde betreft dit zo mogelijk een integrale benadering met zowel de ondersteuning uit de basisstructuur als de specialistische ondersteuning.

  • b.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met het sociaal team en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

  • c.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

  • d.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder 1 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder 2 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidieontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022

Coen Boode

Secretaris

Hans Janssen

burgemeester