Regeling Subsidie Onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Subsidie Onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2023

Doel van deze subsidieregeling

Middels de subsidie onderwijsstimulering wil de gemeente Oisterwijk kansengelijkheid bevorderen en voorkomen dat (onderwijs)achterstanden ontstaan en dat al opgelopen achterstand daar waar mogelijk vermindert.

Inhoud van deze subsidieregeling

Op basis van actuele vraag en behoefte kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in en om de school (in de buurt gebeurt het) gericht op:

 • 1.

  een dekkend aanbod van voorschoolse educatie;

 • 2.

  vroegschools aanbod aansluitend op de inzet van het onderwijs;

 • 3.

  Het stimuleren van taalonderwijs aan kinderen op de opvanglocatie;

 • 4.

  De coördinatie van samenwerking van het sociaal domein van de gemeente Oisterwijk met het onderwijsveld.

In de buurt gebeurt het

Zowel de gemeente Oisterwijk als onze onderwijsinstellingen krijgen middelen om zogenaamd ‘onderwijsachterstandenbeleid’ vorm te geven. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig. Met de scholen, tussen scholen onderling, maar ook met kinderopvang en zorg- en welzijnsinstellingen. De gemeente Oisterwijk kiest er daarom voor om een belangrijk (regionaal) onderwijsprogramma ‘in de buurt gebeurt het’ aan te laten sluiten op deze subsidieregeling. Subsidieaanvragen kunnen daarom op buurt niveau worden aangevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Wet Primair Onderwijs, de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020 en het koersdocument ‘Elk kind op 1 voor iedereen’ Lokaal Educatieve Agenda 2021-2024 gemeente Oisterwijk;

besluit vast te stellen de:

Regeling Subsidie Onderwijsstimulering Gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1. WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon;

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 2. WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2. Activiteiten

 • 1. Voor de navolgende incidentele activiteiten kan subsidie worden verleend:

  • a)

   het realiseren van een toereikend aanbod voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die niet naar een voorschoolse voorziening gaan in de gemeente Oisterwijk;

 • 2. Voor de navolgende activiteiten kan voor het gehele kalenderjaar subsidie worden verleend:

  • a)

   voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen in de gemeente Oisterwijk;

  • b)

   vroegschoolse educatie aan doelgroepkinderen in de gemeente Oisterwijk;

  • c)

   taalstimulering in het primair onderwijs aan kinderen op de opvanglocatie in de gemeente Oisterwijk;

  • d)

   schakelklassen in het primair- en voortgezet onderwijs;

  • e)

   het regisseren en faciliteren van samenwerking van het sociaal domein van de gemeente Oisterwijk met het onderwijsveld.

Artikel 3. Subsidieplafond

Voor de subsidie is een plafond vastgesteld van € 710.616. Dit is als volgt onderverdeeld:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 2 onder 1 van deze regeling: € 85.000;

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling: € 625.616.

Artikel 4. Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt;

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 2 in samenhang gelezen met artikel 4, lid 1, van deze regeling, is bereikt;

 • 3. Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 2 in samenhang gelezen met artikel 4, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

   

  Aspect

  Maximaal aantal punten

  1

  2

  De mate waarin de uit te voeren taken behoren tot de wettelijke opdracht van de gemeente inzake gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

  40

  30

  3

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken.

  30

Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 6. Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 5 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3. DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING

Artikel 7. Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 2, onder 1 van deze regeling moet uiterlijk worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • 2. Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 2 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 6, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8. Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies;

 • 2. Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 8 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een subsidieaanvraag, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening;

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten;

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag betrekking heeft.

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 2 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden;

 • 4. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie;

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten;

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 10. Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de regelingen en criteria zoals vastgelegd in de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE), de Wet kinderopvang, de Wet op primair onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht.

Voorts gelden de volgende specifieke criteria:

 • 1.

  In alle gevallen geldt voor elke aanvrager in relatie tot activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 2,5 – 12 jaar:

  • a.

   De aanvraag is aanwijsbaar akkoord bevonden door alle samenwerkingspartners in de buurt. Onder buurt verstaan we hier de verdeling van Oisterwijk in buurten in het kader van het onderwijsprogramma ‘in de buurt gebeurt het’.

 • 2.

  voor de vroegschoolse educatie in de vroegschool aan doelgroepkinderen geldt voor de aanvrager:

  • a.

   het Uitvoeringsplan voor en vroegschoolse educatie gemeente Oisterwijk 2020 – 2023 1ste wijziging;

  • b.

   het Uitvoeringsplan voor en vroegschoolse educatie 2020- 2023, definitie doelgroepkind;

  • c.

   de aanvrager stelt het activiteitenplan en begroting samen op met de organisatie(s) die is (of zijn) belast met de uitvoering van de voorschoolse educatie;

 • 3.

  de aanvrager is lid van het Taalnetwerk Midden Brabant.

 • 4.

  voor taalstimulatie in onderwijs aan kinderen op de opvanglocatie AZC te Oisterwijk geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager houdt op de opvanglocatie een voorziening in stand voor basisonderwijs voor daarvoor in aanmerking komende leerlingen van de opvanglocatie voor vreemdelingen te Oisterwijk.

 • 5.

  voor de vakantieschool geldt voor de aanvrager:

  • a.

   Voor het uitvoeren van een vakantieschool met als doel extra onderwijsondersteuning. Het gaat meestal om taal, maar ook rekenen kan aan de orde komen. De zomerschool kan een middel zijn om hiaten weg te werken en/of om het taalniveau op peil te houden tijdens de vakanties. Doelgroepen zijn: leerlingen in de basisschoolleeftijd met een onderwijsachterstand of het risico daarop en leerlingen in het voortgezet onderwijs (gericht op het tegengaan van dreigend zittenblijven);

  • b.

   Organisatie van een vakantieschool wordt bovenschools georganiseerd voor alle leerlingen in Oisterwijk behorende bij de doelgroep. Onderwijs en gemeente trekken hierin gezamenlijk op, op basis van cofinanciering.

  • c.

   de aanvrager beschikt over een pedagogische achtergrond en organiseert in alle schoolvakanties educatie en onderwijs gerelateerde activiteiten voor jongeren die de basisschool bezoeken waardoor de ontwikkelingskansen van deze jongeren worden vergroot;

  • d.

   de aanvrager werkt bij de uitvoering van elk van de activiteiten samen met basisscholen waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente in het kader van het onderwijsprogramma ‘in de buurt gebeurt het’.

 • 6.

  voor het coördineren en faciliteren van Leefstijl & Onderwijs activiteiten:

  • a.

   de aanvrager bevordert de inhoudelijke samenwerking en afstemming van activiteiten tussen de partners in het sociaal domein met het onderwijs. Dat wordt vormgegeven door aan te sluiten op de buurtindeling van het onderwijsprogramma ‘in de buurt gebeurt het’;

  • b.

   de aanvrager zorgt in samenwerking met de partners voor de uitvoering en evaluatie van de beleidsthema’s genoemd in de Lokaal educatieve agenda, waaronder mede zijn begrepen de organisatie van themabijeenkomsten en het jaarlijks evalueren van de Lokaal Educatieve Agenda;

  • c.

   de aanvrager neemt deel aan de vergaderingen van het Advies overleg en het Bestuurlijk overleg lokaal educatieve agenda gemeente Oisterwijk.

Artikel 11. Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 8 lid 1 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend;

 • 2. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 8 lid 2 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 12. Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening;

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt;

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen;

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 13. Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd;

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 2, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft;

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 14. Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 15. Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met €5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van €5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag en een financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening waaruit direct de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten kan worden herleid.

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 16. Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 17. Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld;

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 18. Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang een subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd indien:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden;

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd indien:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld;

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten;

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen.

HOOFDSTUK 5. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 19. Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 20. Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing;

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022

Coen Boode

Secretaris

Hans Janssen

burgemeester