Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2023

We blijven koersen op een samenredzaam Oisterwijk, waarin iedereen mee kan doen, ook als dat niet vanzelf gaat. Activiteiten en diensten sluiten aan bij de talenten, behoeften en mogelijkheden van onze inwoners. We zetten in op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen, door te investeren in goede basisvoorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden in de wijk. Dit doen we via de 4 bouwstenen van onze koers: inclusief, duidelijk en begrijpelijk, dichtbij en integraal.

Uitgangspunt is dat iedere inwoner een talent heeft en iets zou kunnen betekenen voor een ander.

Het fundament van het sociale domein wordt gevormd door een sterke sociale basisstructuur. Inwoners, sleutelfiguren in de wijk, vrijwilligers en mantelzorgers vormen een belangrijke basis bij de ondersteuning van burgers. De samenhang en samenwerking met inwoners uit de wijk, vrijwilligers(organisaties), mantelzorg(organisaties), het welzijnswerk en het Loket Wegwijs Oisterwijk is hierbij essentieel.

De gemeente investeert in de sociale basisstructuur door het organiseren, aanjagen en stimuleren van goede, preventieve activiteiten en initiatieven. Inwoners zijn daarbij onmisbaar en krijgen ruimte om goede ideeën en initiatieven aan te jagen.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van activiteiten om inwoners mee te kunnen laten doen aan de samenleving, eenzaamheid te voorkomen en/of te verminderen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar:

  • a.

   activiteiten die zich richten op het stimuleren van deelname van kwetsbare inwoners in onze samenleving. Bij deze activiteiten is er oog voor specifieke doelgroepen zoals beschreven in het Koersdocument ‘naar een Samenredzaam Oisterwijk en/of de woonzorgvisie’.

  • b.

   activiteiten gericht op het initiëren van maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid vergroten en waarbij de samenwerking met minimaal één andere organisatie wordt aangegaan.

 • 2. Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten in het kalenderjaar:

  • a.

   activiteiten gericht op het faciliteren van inwoners in de gemeente om mee te kunnen (blijven) doen en om kwetsbare ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren

  • b.

   activiteiten gericht op het faciliteren van inwoners met dementie en hun netwerk om mee te kunnen blijven doen

  • c.

   activiteiten gericht op het bieden van laagdrempelige bewegingsactiviteiten voor kwetsbare inwoners

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor de subsidie is een plafond vastgesteld van € 262.688, onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze regeling: € 30.188, en;

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling: € 232.500

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1. De subsidie voor incidentele activiteiten in het kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

  Activiteit

  Maximaal bedrag in €

  Voor activiteiten genoemd in artikel 3 lid 1, waarbij per aanvrager éénmaal per kalenderjaar 50% van de subsidiabele organisatiekosten toegekend kan worden met een maximum van € 1.400.

  30.188

 • 2. Subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

  Activiteit

  Maximaal bedrag in €

  Artikel 3, lid 2, onder a: faciliteren van inwoners

  • -

   activiteiten gericht op het faciliteren van inwoners in de gemeente om mee te kunnen (blijven) doen en om kwetsbare ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren. Deze activiteiten vergroten (de mogelijkheid tot) sociale contacten en (vrijwillige) hulpnetwerken voor kwetsbare ouderen en hun netwerk.

  • -

   Activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers die organisaties en partijen aan elkaar te verbinden in onze basisstructuur, inwoners te stimuleren en activiteiten zichtbaar maken in onze digitale sociale kaart.

  122.000

  Artikel 3, lid 2, onder b: faciliteren van inwoners met dementie

  • -

   Voor activiteiten gericht op het mogelijk maken van meedoen in onze samenleving voor inwoners met dementie en hun netwerk. Het kan hierbij gaan om activiteiten die bijdragen aan het ontmoeten van lotgenoten en vergroten van de kennis over de ziekte dementie of activiteiten die meedoen voor mensen met dementie mogelijk maken.

  32.500

  Artikel 3, lid 2, onder c: laagdrempelige beweegactiviteiten voor kwetsbare inwoners

  • -

   Voor het wijkgebonden organiseren van activiteiten gericht op het meer bewegen voor ouderen en valpreventie

  • -

   Voor een ontmoetings- en beweegprogramma voor in de gemeente wonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die weinig mobiel zijn en behoefte hebben aan contacten danwel beweging, gedurende 40 weken per jaar

  78.000

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt vier keer per jaar (periode 1-1 tot en met 31-3, 1-4 tot en met 30-6, 1-7 tot en met 30-9 en 1-10 tot en met 31-12) in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3. Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

   

  Aspect

  Maximaal aantal punten

  1

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

  40

  2

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

  30

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet uiterlijk worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2. Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie. Indien de aanvrager alleen maar faciliteert zijn de kosten van de activiteiten die daarmee verband houden niet subsidiabel.

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

 • 7. De aanvrager maakt voor de uitvoering van zijn activiteiten bij voorkeur gebruik van een aangewezen accommodatie, waaronder wordt verstaan: Ontmoetingscentrum de Coppele, Wijkcentrum de Waterhoef, Wijkorganisatie Pannenschuur, Trefcentrum de Bunders, Cultureel centrum Den Boogaard/Tiliander, Inlooppunt Oisterwijk en het Gerard Horvershuis

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 1.

  Voor de uitvoering van de activiteiten wordt door de aanvrager in het activiteitenplan beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

  • a.

   de activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd of waarin deze vraag integraal wordt benaderd vanuit zowel de ondersteuning in de basisstructuur als de specialistische ondersteuning. De leefwereld van de inwoner staat hierbij centraal.

  • b.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven -zoveel mogelijk in co-creatie- waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

  • c.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met Loket Wegwijs Oisterwijk en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

  • d.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen of een signaal af te geven.

  • e.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden waaronder de digitale sociale kaart www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.haarenEEN.nl

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 lid 1 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken na het verstrijken van de betreffende periode zoals genoemd in artikel 6 lid 2.

 • 2. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 lid 2 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidieontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000 getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000 getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000 getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2022 en van toepassing.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022.

Coen Boode

secretaris

Hans Janssen

burgemeester