Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2023

Wij willen dat er in de kernen Oisterwijk en Moergestel een (semi) professionele accommodatie is die mogelijkheid biedt tot (betaalbare) sociale en culturele ontmoeting, -uitwisseling, en -deelname. Daarmee willen wij de culturele levendigheid en daarmee de leefbaarheid van de woonkernen Oisterwijk en Moergestel versterken.

In 2015 is een transitie ingezet met betrekking tot de toekomst van de cultuurcentra Tiliander en den Boogaard. Deze transitie is verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan en in een verbouwing van de begane grond van cultuurcentrum Tiliander. Doel van de ingezette transitie is een verbreding van de sociaal-culturele en maatschappelijke functie alsmede de doorontwikkeling van de cultuurcentra tot culturele motor van de gemeente Oisterwijk.

Tevens willen we de cultuurparticipatie onder inwoners en bezoekers van de gemeente Oisterwijk, onder meer door middel van het aanbieden van betaalbaar dans- en muziekonderwijs, bevorderen.

Op grond van deze regeling worden daarom middelen beschikbaar gesteld om de cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard te exploiteren.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor activiteiten gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de volgende activiteiten gedurende het gehele kalenderjaar:

 • 1.

  het faciliteren en coördineren van een betaalbaar aanbod van dans- en muziekonderwijs in samenwerking met verschillende partijen in de gemeente Oisterwijk

 • 2.

  de doorontwikkeling van de organisatie van een verhuur- en theaterorganisatie tot een culturele motor in de gemeente Oisterwijk

 • 3.

  het doorvoeren van een pakket van verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering, zoals aangegeven in het onderzoeksrapport “Transitieplan Cultuurcentra Oisterwijk”, van februari 2015

 • 4.

  verhuren van (vergader)zalen en ruimten aan vaste- regelmatige en incidentele huurders in de culturele centra Tiliander en den Boogaard in de gemeente Oisterwijk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 1.046.223.

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

Activiteit

Maximaal bedrag in €

aanbod dans- en muziekonderwijs

136.223

overige activiteiten

910.000

Artikel 6 Waar wordt een aanvraag om subsidieverlening aan getoetst?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling is bereikt.

 • 3. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

   

  Aspect

  Maximaal aantal punten

  1

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het subsidie

  60

  2

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten voldoen aan de gestelde criteria voor subsidieverlening

  40

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2. Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • b.

   De doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een sluitende begroting te worden overgelegd, waarin de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   De begroting van en dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten in het subsidiejaar met daarin opgenomen een financiële toelichting en kostenverdeling over de productgroepen: verhuur aan sociaal maatschappelijke organisaties, cultuureducatie, professionele podiumkunsten, horeca en commerciële verhuur.

  • b.

   Een meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2021-2022-2023

  • c.

   Een meerjaren onderhouds- en investeringsplan voor de jaren 2021-2022-2023

  • d.

   Bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   horeca

  • b.

   commerciële verhuur van ruimten

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 6. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.

 • 7. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 1.

  de aanvrager is belast met de uitvoering van activiteiten in en exploitatie van de culturele centra Tiliander en den Boogaard in de gemeente Oisterwijk

 • 2.

  voor de doorontwikkeling van subsidieontvanger van een verhuur- en theaterorganisatie tot een culturele motor geldt voor de aanvrager:

  • a.

   Er vindt een verschuiving plaats van een aanbiedende, faciliterende organisatie naar een onderscheidende, initiërende, verbindende en ondernemende organisatie. De cultuurcentra ontwikkelen zich tot ‘cultuurhuizen nieuwe stijl’. Dit betekent dat ze zich meer gaan richten op activiteiten voor en door inwoners van de gemeente.

  • b.

   Om aansluiting te houden bij de marktontwikkelingen en/of demografische ontwikkelingen en om de culturele functie voor de toekomst te borgen wordt met name geïnvesteerd in jong publiek. De relatief grote en groeiende markt voor senioren biedt kansen voor ontwikkeling van nieuwe producten. Niet top-down, maar bottom-up.

  • c.

   Samen met de Bibliotheek, de VVV, de verenigingen, particuliere initiatieven, beeldend kunstenaars en musici werken aan festivals, ‘culturele zondagen’, themaprogrammering, coproducties en debatten, kortom: culturele levendigheid.

 • 3.

  voor het doorvoeren van een pakket van verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering, zoals aangegeven in het onderzoeksrapport “Transitieplan Cultuurcentra Oisterwijk” geldt voor de aanvrager:

  • a.

   dat een productbegroting wordt opgesteld ten behoeve van een betere sturing op het budgetbeheer

  • b.

   dat wordt gestreefd naar een rendementsverbetering van de horeca

  • c.

   dat wordt gestreefd naar een betere zaalbezetting

  • d.

   dat wordt gestreefd naar kostenbesparing door onder andere de inhuur ambulant personeel en de inzet van meer vrijwilligers

  • e.

   doelgroepenbeleid / marketing

  • f.

   dat de aanvrager zich ontwikkelt van faciliterend naar initiërend

 • 4.

  voor het aanbieden van een betaalbaar aanbod van dans- en muziekonderwijs in samenwerking met verschillende partijen, gelden de criteria als opgenomen in bijlage 1 van deze regeling

  • a.

   over de bedragen bij verhuur van (vergader)zalen en ruimten aan vaste- regelmatige en incidentele huurders, wordt bij de aanvraag tot subsidievaststelling verantwoording afgelegd (bijlage 2);

 • 5.

  de aanvrager verhuurt tegen een maatschappelijk tarief incidenteel of op regelmatige basis ruimten aan:

  • a.

   organisaties die door de gemeente Oisterwijk worden gesubsidieerd

  • b.

   aan in de gemeente gevestigde scholen

 • 6.

  de aanvrager bepaalt zelf welke tarieven ze voor andere incidentele of regelmatige huurders-zonder-winstoogmerk en voor commerciële verhuringen hanteert

 • 7.

  voor vaste huurders geldt een huurtarief op basis van het lopende huurcontract

 • 8.

  voor de aanvrager gelden verder de prestatiecriteria en de gegevens voor monitoring zoals opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 4 van deze regeling. Bij de verantwoording voor de subsidievaststelling dienen de gegevens van bijlage 2 en 4 ingevuld en toegevoegd te worden.

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4. Indien een subsidie-ontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidie-bedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3. Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022

Coen Boode

Secretaris

Hans Janssen

burgemeester

BIJLAGE 1 Bijlage als genoemd in artikel 12, lid 4 van deze regeling

Aanbieden van een betaalbaar aanbod van dans- en muziekonderwijs in samenwerking met verschillende partijen waaronder zzp-docenten.

 • 1.

  Exploitatie Tiliander-den Boogaard stelt muziek- en danslokalen ter beschikking aan door gemeente en muziekverenigingen geselecteerde muziek- en dansdocenten. Deze lokalen dienen uitsluitend voor muziek- en dansonderwijs gebruikt te worden.

 • 2.

  Exploitatie Tiliander-Den Boogaard stelt door middel van leaseovereenkomsten de basis-muziekuitrusting van de muzieklokalen ter beschikking aan de lessees. Het bedrag en het leaseplan dient in overleg met de gemeente te worden vastgesteld.

 • 3.

  Exploitatie Tiliander-Den Boogaard B.V. coördineert en vermarkt het dans- en muziekonderwijsaanbod op actieve wijze. De activiteiten van particuliere aanbieders worden gebundeld, gezamenlijke promotie en marketing worden opgezet en de lesfaciliteiten worden tegen betaalbare prijzen ter beschikking gesteld van de aanbieders.

 • 4.

  Exploitatie Tiliander-Den Boogaard B.V.-nieuwe-stijl ontpopt zich tot een makelaar van vraag en aanbod op het gebied van kunstonderwijs, onder meer door het beheer en de coördinatie van de website voor aanmeldingen muziekonderwijs. Onder beheer en coördinatie wordt eveneens verstaan:

  • a.

   Opstellen van de planning voor gebruik van de muzieklokalen en het optimaal benutten deze lokalen.

  • b.

   Beheren/wijzigen van de website muziekonderwijs (aanmelden) welke onderdeel is van de website van de Tiliander/ Boogaard (http://www.tiliander.com/muziek-en-dans.htm) en doorsturen van de aanmeldingen naar de betreffende docenten.

  • c.

   Afsluiten van overeenkomsten met ZZP-ers die gebruik maken van een muzieklokaal teneinde muziekonderwijs te kunnen verzorgen (incl. verklaring van goed gedrag en diploma [bijv. conservatoriumopleiding] en gebruik van lease-spullen) voor de duur van minimaal 1 (cursus)jaar.

  • d.

   Verzorgen van regulier onderhoud aan de muzieklokalen, zoals vermeld staat op de demarcatielijst behorende bij het huurcontract (o.a. schilderen van de lokalen).

  • e.

   Opstellen en afsluiten van een jaarlijks leaseplan voor de basis-muziekuitrusting van de muzieklokalen. Exploitatie Tiliander-Den Boogaard houdt tevens toezicht op de door de docenten gebruikte materialen.

  • f.

   Schoonmaak en regulier onderhoud van de muzieklokalen.

  • g.

   Er dient een goede afstemming plaats te vinden met de ontwikkelingen rond Tiliander en Den Boogaard en de hierbij behorende afspraken.

BIJLAGE 2 Bijlage als genoemd in artikel 12, lid 4 en 8 van deze regeling

Verhuren van (vergader)zalen en ruimten aan vaste- regelmatige en incidentele huurders

Omschrijving zaal: Tiliander

Maatschappelijk tarief per dagdeel in € prijspeil 2022

Tilianderzaal

 

Pleinzaal

 

Foyer

 

Harmoniezaal

 

Aulazaal

 

Muzieklokalen

 

Grand Café

 

Omschrijving zaal: den Boogaard

Maatschappelijk tarief per dagdeel in € prijspeil 2022

Rabotheaterzaal

 

Panoramazaal

 

Kleine bovenzaal

 

Foyer

 

Grand Café

 

De volgende huurders hebben een vast huurcontract met Tiliander-Den Boogaard:

Tiliander

Den Boogaard

Bibliotheek Midden-Brabant

Bibliotheek Midden-Brabant

VVV

Rabobank

Coda dancewear

 

LOVO

 

VSO Oisterwijk

 

Muziekverengingen/ dans- en muziekaanbieders

(docenten- dans- en muziekscholen

 

BIJLAGE 3 Bijlage als genoemd in artikel 12, lid 8 van deze regeling

Prestatiecriteria

Omschrijving

Indicatoren

Doorontwikkeling van Exploitatie Tiliander-Den Boogaard B.V. van een verhuur-/ theaterorganisatie tot een culturele motor.

Aantal ontwikkelde activiteiten

 • 1.

  voor en door inwoners van de gemeente

 • 2.

  met specifieke aandacht voor de doelgroepen jongeren en senioren

 • 3.

  in samenwerking met andere partijen om de culturele levendigheid in de gemeente te stimuleren.

Doorvoeren van het pakket verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering, zoals aangegeven in het onderzoeksrapport ‘Transitieplan Cultuurcentra Oisterwijk’ (2015).

 • 1.

  ontwikkelen productbegroting

 • 2.

  doorontwikkelen ondernemingsplan met expliciete aandacht voor:

  • a.

   betere sturing/budgetbeheer

  • b.

   rendementsverbetering horeca

  • c.

   betere zaalbezetting

  • d.

   kostenbesparing inhuur ambulant personeel/meer vrijwilligers

  • e.

   doelgroepenbeleid/marketing

  • f.

   van faciliterend naar initiërend

Aanbieden van een betaalbaar aanbod van dans- en muziekonderwijs in samenwerking met verschillende partijen waaronder zzp-docenten.

 • 1.

  Jaarlijks evaluatiegesprek omtrent coördinatie, beheer en makelaarschap kunstonderwijs met aanbieders en gemeente

 • 2.

  Aantal zzp-docenten, lessen en cursisten

 • 3.

  Bezettingsgraad (%) muziek- en danslokalen

Verhuren van (vergader)zalen en repetitieruimten.

 • 1.

  Aantal dagdelen maatschappelijke en commerciële verhuringen per zaal

 • 2.

  Bezettingsgraad zalen (%)

Monitoring reguliere activiteiten.

 • Aantal activiteiten en bezoekers conform bijlage 4: Monitoring

BIJLAGE 4 Bijlage als genoemd in artikel 12, lid 8 van deze regeling

Monitoring

Beschrijving activiteit

Tiliander

Den Boogaard

Totaal

Aantal activiteiten:

 
 
 
 • 1.

  Vaste huurders / organisaties

 
 
 
 • 2.

  Incidentele maatschappelijke activiteiten

 
 
 
 • 3.

  Commerciële activiteiten

 
 
 
 • 4.

  Theatervoorstellingen: professioneel

 
 
 
 • 5.

  Theatervoorstellingen: amateurs

 
 
 

Totaal

 
 
 

Aantal bezoekers van activiteiten:

 
 
 
 • 1.

  Bibliotheek

 
 
 
 • 2.

  VVV

 
 
 
 • 3.

  Vaste huurders / organisaties

 
 
 
 • 4.

  Incidentele maatschappelijke activiteiten

 
 
 
 • 5.

  Commerciële activiteiten

 
 
 
 • 6.

  Theatervoorstellingen: professioneel

 
 
 
 • 7.

  Theatervoorstellingen: amateurs

 
 
 

Totaal

 
 
 

Gemiddeld aantal bezoekers per activiteit:

 
 
 
 • 1.

  Incidentele maatschappelijke activiteiten

 
 
 
 • 2.

  Commerciële activiteiten

 
 
 
 • 3.

  Theatervoorstellingen: professioneel

 
 
 
 • 4.

  Theatervoorstellingen: amateurs