Regeling subsidie buurt- en wijkwerk gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling subsidie buurt- en wijkwerk gemeente Oisterwijk 2023

Wij willen dat inwoners van de gemeente Oisterwijk zelfstandig zijn, actief deel uitmaken van de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn. Wij gaan daarbij uit van eigen kracht van inwoners, hun netwerk en de omgeving. Waar nodig willen we activiteiten die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk stimuleren. Ook de actieve inwoners worden uitgenodigd om hier een rol in te spelen. Uitgangspunt is dat iedere inwoner een talent heeft en iets kan betekenen voor een ander.

Het fundament van het sociale domein wordt gevormd door een sterke sociale basisstructuur. De wijkcentra vormen de spil in de wijk of buurt waar kwetsbare en niet kwetsbare inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, cultuur, sport, educatie, zorg en welzijn. Ook kunnen de wijkcentra lichte ondersteuning faciliteren. Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van activiteiten voor het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang (de mate waarop mensen op elkaar betrokken zijn) in wijken en buurten.

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoonnummer 013 - 52 91 311.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie buurt- en wijkwerk gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten in het kalenderjaar:

activiteiten van wijkcentra, dorps-, wijk- of buurt(advies)ra(a)d(en) in de gemeente Oisterwijk gericht op het verhogen van leefbaarheid door het vergroten van sociale contacten in de kern(en), wijk(en) en buurt(en) in de gemeente Oisterwijk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 29.144

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

Activiteit

Maximaal bedrag in €

Artikel 3: Verhogen leefbaarheid in buurt en wijk

Activiteiten gericht op het verhogen van leefbaarheid door het vergroten van sociale contacten, waarvoor per aanvrager een maximale bijdrage van € 500 voor organisatiekosten geldt

29.144

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt als volgt:

  • a.

   wanneer het subsidieplafond niet is bereikt doordat er minder aanvragen voor verlening in aanmerking komen, het aangevraagde bedrag tot maximaal het bedrag genoemd in artikel 4

  • b.

   wanneer het subsidieplafond wordt overschreden doordat er méér aanvragen voor verlening in aanmerking komen: S = (A/B) * C, waarbij

   S = bedrag van het te verlenen subsidie

   A = bedrag als genoemd in artikel 4

   B = totaalbedrag van te verlenen subsidies van aanvragen die voor verlening in aanmerking komen

   C = bedrag van het aangevraagd subsidie

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 2. voor activiteiten van wijkcentra geldt dat de aanvrager:

  • a.

   een van de hierna te noemen accommodaties beheert: Ontmoetingscentrum de Coppele, Wijkcentrum de Waterhoef, Wijkorganisatie Pannenschuur, Trefcentrum de Bunders, Ontmoetingscentrum Den Domp en voor de organisatie en uitvoering van zijn activiteiten gebruik maakt van deze accommodaties

  • b.

   subsidie wordt verleend voor het totaal van de in de jaarplanning van de aanvrager opgenomen activiteiten gericht op het verhogen van de leefbaarheid door het vergroten van sociale contacten, tot maximaal het in deze regeling genoemde bedrag

 • 3. voor activiteiten van een dorps-, wijk- of buurt(advies)ra(a)d(en) geldt dat de aanvrager:

  • a.

   een dorps-, wijk- of buurt(advies)raad is en een convenant is overeengekomen met het gemeentebestuur van Oisterwijk

  • b.

   voor het bekend maken van zijn activiteiten gebruik maakt van lokale communicatiekanalen

  • c.

   voor het uitvoeren van zijn activiteiten gebruik maakt van één van de hierna te noemen accommodaties: Ontmoetingscentrum de Coppele, Wijkcentrum de Waterhoef, Wijkorganisatie Pannenschuur, Trefcentrum de Bunders, Ontmoetingscentrum Den Domp of Cultureel centrum den Boogaard.

 • 4. Bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en inwonerinitiatieven waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

 • 5. De activiteiten van de aanvrager zijn algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden.

 • 6. De aanvrager onderzoekt stelselmatig de behoeften die bij de bewoners leven. Indien de aanvrager alleen maar faciliteert, zijn de kosten van de activiteiten die daarmee verband houden niet subsidiabel.

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3. Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie buurt- en wijkwerk gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie buurt- en wijkwerk gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022

Coen Boode

secretaris

Hans Janssen

burgemeester