Regeling vervallen per 01-01-2024

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2023

We blijven koersen op een samenredzaam Oisterwijk, waarin iedereen mee kan doen, ook als dat niet vanzelf gaat. Activiteiten en diensten sluiten aan bij de talenten, behoeften en mogelijkheden van onze inwoners. We zetten in op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen, door te investeren in goede basisvoorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden in de wijk. Dit doen we via de 4 bouwstenen van onze koers: inclusief, duidelijk en begrijpelijk, dichtbij en integraal.

Inwoners, sleutelfiguren in de wijk, vrijwilligers en mantelzorgers vormen een belangrijke basis bij de ondersteuning van inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn in toenemende mate nodig om inwoners te ondersteunen en kwaliteit van leven te bieden. Dit geldt ook voor de partners in de basisstructuur. Wij vragen partners die actief zijn binnen de basisstructuur maximaal in de wijken aanwezig te zijn, samen te werken, te signaleren en flexibel te anticiperen op ontwikkelingen.

Op basis van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten die inwoners stimuleren om hun hulpvraag zelf op te pakken met ondersteuning uit de eigen omgeving.

Wij vragen nieuwe initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoonnummer 013 - 52 91 311.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar:

  Inclusief

 • 2. a. activiteiten gericht op integratie, participatie en educatie van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk en/of activiteiten gericht op het bevorderen, stimuleren en versterken van Oisterwijk als inclusieve (regenboog)gemeente. Het zichtbaar maken van positieve voorbeelden (rolmodellen) kunnen hier een onderdeel van zijn. Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten gedurende het kalenderjaar:

  • a.

   laagdrempelige sociale, culturele en sportieve activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en toeleiding naar vrijetijdsaanbieders voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychosociale of psychiatrische beperking in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   activiteiten gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers in de gemeente Oisterwijk

  • c.

   activiteiten gericht op het ondersteunen van kwetsbare ouderen in de gemeente Oisterwijk

  • d.

   activiteiten gericht op het werven en begeleiden van vrijwilligers en het ontwikkelen van ondersteuningsstructuren voor vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk

  • e.

   activiteiten in het kader van opbouwwerk en Buurt aan Z! en Buurt aan Z+! in de gemeente Oisterwijk

  • f.

   activiteiten op het gebied van kort- en langdurige vormen van hulp, informatie en advies op het gebied van relaties, voeding, wonen, werk, geld, onderwijs, anti-discriminatie, gezondheid en verslaving aan jeugdigen, volwassen, ouderen en gezinnen in de gemeente Oisterwijk. Het betreffen activiteiten in het kader van een wettelijke verplichting, ombudsfunctie of regionale afspraken.

  • g.

   activiteiten op het gebied van maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die in het kader van de taakstelling in de gemeente Oisterwijk wonen zijn of komen te wonen

  • h.

   activiteiten gericht op het bevorderen van EHBO en een dekkend AED netwerk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 912.928 onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze regeling: € 28.328

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling: € 884.600.

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1. Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

  Activiteit

  Maximaal bedrag in €

  Artikel 3, lid 1: inclusief

  • -

   Activiteiten gericht op integratie, participatie en educatie van vergunninghouders en/of activiteiten gericht op het bevorderen en versterken van Oisterwijk als inclusieve gemeente.

  28.328

 • 2. Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

  Activiteit

  Maximaal bedrag in €

  Artikel 3, lid 2, a t/m onder e: welzijnswerk

  Activiteiten gericht op het creëren van verbinding in de basisstructuur, wijkgericht werken, verhogen van draagkracht en verminderen van draaglast van mantelzorgers en het werven, ondersteunen en waarderen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Binnen het maximale bedrag van € 522.000 is ongeveer 10% bedoeld voor het organiseren van activiteiten in het kader van waardering van mantelzorgers, respijtzorg, waardering en opleiding van vrijwilligers en de activiteiten vallend onder Buurt aan Z en Z+ en activiteiten.

  518.000

  Artikel 3, lid 2, onder a, c en d: laagdrempelige ondersteuning voor kwetsbare inwoners

  Activiteiten gericht op het deel laten nemen van kwetsbare inwoners aan de maatschappij door de inzet van vrijwilligers en daarbij het principe van wederkerigheid toe te passen waarvoor een bedrag van € 90.000 beschikbaar is. Binnen het maximale bedrag is ongeveer 15% bedoeld voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het laten deelnemen van kwetsbare inwoners beschikbaar.

  101.000

  Artikel 3, lid 2, a: laagdrempelige activiteiten voor inwoners met een beperking

  • -

   Activiteiten gericht op werving en koppeling van inwoners met een beperking aan maatjes en de organisatie van activiteiten om er samen op uit te gaan

  • -

   Activiteiten gericht op mensen met een psychische beperking die inhouden: ten minste één vrij toegankelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek, door ervaringsdeskundigen, voor ondersteuning, advies of een luisterend oor voor inwoners met een psychische beperking in de wijk én het vinden en opleiden van ervaringsdeskundigen én het faciliteren van ervaringsdeskundigen in de basisstructuur,

  90.000

   

  Artikel 3, lid 2, onder g: ombudsactiviteiten en wettelijke taken

  • -

   Activiteiten gericht op het bieden van sociaal juridische hulp en advies aan individuele personen of groepen, waarvoor een bedrag van € 8.500 beschikbaar is

  • -

   Activiteiten gericht op het bieden van slachtofferhulp aan inwoners van de gemeente Oisterwijk, waarvoor een bedrag van € 19.000 beschikbaar is

  • -

   Activiteiten gericht op collectieve preventie GGZ, waarvoor een bedrag van € 12.000 beschikbaar is

  • -

   Activiteiten gericht op verslaving, waarvoor een bedrag van € 11.000 beschikbaar is

  • -

   Activiteiten gericht het voorkomen van discriminatie, waarvoor een bedrag van € 16.000 beschikbaar is

  66.500

  Artikel 3, lid 2, onder h: vluchtelingenwerk

  Activiteiten gericht op begeleiding van statushouders, waaronder:

  • -

   informatiepunt / spreekuur

  • -

   juridische begeleiding

  • -

   begeleiding bij gezinshereniging

  • -

   trajecten maatschappelijke begeleiding o.b.v. taakstelling

  101.000

  Artikel 3, lid 2, i: EHBO en AED

  Activiteiten gericht op het bevorderen van een actief burgerschap door:

  • -

   activiteiten gericht op eerste hulp bij ongevallen in alle basisscholen, activiteiten gericht op het borgen van het AED netwerk

  • -

  8.100

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3. Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

   

  Aspect

  Maximaal aantal punten

  1

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

  40

  2

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

  30

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet uiterlijk worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2. Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 2. Voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in dit artikel wordt door de aanvrager in het activiteitenplan beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

  • a.

   de activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd of waarin deze vraag integraal wordt benaderd vanuit zowel de ondersteuning in de basisstructuur als de specialistische ondersteuning. De leefwereld van de inwoner staat hierbij centraal.

  • b.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven -zoveel mogelijk in co-creatie- waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

  • c.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met Loket Wegwijs Oisterwijk en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

  • d.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

  • e.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

 • 3. voor de integratie, participatie en educatie van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de incidentele activiteiten:

  • a.

   de eigen kracht en het sociaal netwerk van vergunninghouders versterken

  • b.

   algemeen toegankelijk zijn en zich niet uitsluitend richten op vergunninghouders en

  • c.

   worden afgestemd met medewerkers van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

  • d.

   uitvoering geven aan het nog in ontwikkeling zijnde uitvoeringsplan integratie, participatie en educatie

 • 4. (Welzijnswerk) voor het wijkgericht werken geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   basis inzet met kerntaken:

   • 1.

    Aanwezig zijn in de wijk,

   • 2.

    actief contact leggen met inwoners, verbinden en toeleiden naar activiteiten in de wijk

   • 3.

    (vroegtijdig)signaleren van (psychische)problemen of kwetsbaarheden en vervolgens op die signalen inspelen

   • 4.

    ondersteuningsvragen oppakken, zowel individueel als collectief

   • 5.

    samenwerken met Partners en inwoners in de wijk

  • b.

   specialistische inzet: diensten invliegen die specialisme vereisen, maar niet structureel aanwezig zijn, zoals:

   • 1.

    Informele Zorg

   • 2.

    Steunpunt Mantelzorg

   • 3.

    Mantelzorg compliment

   • 4.

    Thuisadministratie

   • 5.

    Klus en Dienst

   • 6.

    Buurt aan Z en Buurt aan Z+

   • 7.

    Buurtbemiddeling

 • 5. (Welzijnswerk) voor het creëren van verbinding in de basisstructuur voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het ondersteunen van het “Platform kwetsbare inwoners” en werkgroepen die daar onder vallen

  • b.

   het verbinden van partners binnen de basisstructuur waarbij specifiek wordt bedoeld: het verbinden van partners op het gebied van Welzijn en het medische domein

  • c.

   het toepassen van opgebouwde expertise bij het uitvoeren van het uitvoeringplan preventie eenzaamheid

  • d.

   het uitvoeren van het signaalpunt eenzaamheid

  • e.

   ondersteunen van inwoners bij het onderhouden van hun thuisadministratie en hulp bij een juist en optimaal gebruik van wet- en regelgeving

  • f.

   ondersteunen van besturen en vrijwilligers van wijkcentra en wijkadviesraden

  • g.

   expertise m.b.t. basisstructuur inbrengen bij Loket Wegwijs Oisterwijk en verbinding leggen die bijdragen aan hulp en ondersteuning zoeken en vinden in de basisstructuur

  • h.

   het ondersteunen van de V.H.V.O en HaarenEEn

 • 6. (Welzijnswerk) voor het verhogen van de draagkracht en het verminderen van de draaglast van mantelzorgers in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het bieden van (individueel of collectief) maatwerk in de begeleiding van mantelzorgers in hun zoektocht naar ondersteuning

  • b.

   het uitvoeren van het gemeentelijke waarderingsbeleid voor mantelzorgers d.m.v. het verstrekken van het Mantelzorgcompliment en het organiseren van de Dag van de Mantelzorger

  • c.

   de coördinatie van de dagopvang bij het Gerard Horvershuis, Inlooppunt Oisterwijk en Dagje Thuis

 • 7. (Welzijnswerk) voor het werven, ondersteunen en waarderen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   Het Informeren, bemiddelen en (ver)binden van vrijwilligers en organisaties, het faciliteren in de zoektocht van vrijwilligers en organisaties en borging in het werven en behouden van vrijwilligers

  • b.

   Opleiden en trainen van vrijwilligers ten behoeve van het behouden van vrijwilligers, het bewaken van de kwaliteit van het opleiden van de vrijwilligers en het inspelen op de behoeften van vraag- en aanbodkant

  • c.

   Gemeente breed waarderen van vrijwilligers ten behoeve van continuïteit, profilering en promotie van het vrijwilligerswerk

  • d.

   Informeren, ondersteunen en faciliteren van vrijwilligersorganisaties

 • 8. (laagdrempelige inwonersondersteuning) voor het organiseren van laagdrempelige inwonersondersteuning geldt voor de aanvrager dat in het plan van aanpak wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de volgende opgaven:

  • a.

   inwoners die hulp nodig hebben ondersteunen bij het (her)nemen van eigen regie over hun leven en weer deel laten nemen aan de maatschappij

  • b.

   inwoners ondersteunen met de eerste praktische hulp totdat zij passende zorg en/of ondersteuning uit het informele en/of professionele netwerk krijgen

  • c.

   inwoners helpen bij het vinden van passende zorg en/of ondersteuning. Daarbij wordt aangesloten bij de informele en professionele zorgstructuren in de gemeente.

  • d.

   signaleren en melden van hiaten: afstemming zoeken met de gemeente en betrokken (hulpverlenings)organisaties, wanneer er een gat in de ondersteuning van inwoners dreigt te vallen

  • e.

   inzetten van vrijwilligers bij inwoners voor het bieden van eenvoudige en praktische ondersteuning

  • f.

   uitgangspunt is dat inwoners die ondersteuning ontvangen, zelf een maatschappelijke tegenprestatie leveren

  • g.

   voor het activiteitenbudget geldt dat activiteiten worden georganiseerd op grond van co-financiering en middels laagdrempelige inwonersondersteuning. De activiteiten die georganiseerd worden moeten aan de volgende resultaten bijdragen:

   • a.

    bevorderen van integratie van vrouwen

   • b.

    bevorderen van deelname aan de samenleving van mensen die in armoede leven.

   • c.

    andere activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan het laten participeren van de doelgroep genoemd onder a t/m f aan de samenleving.

 • 9. (Laagdrempelige activiteiten) voor het organiseren van het maatjesproject wordt in het activiteitenplan beschreven hoe de rol van coördinator / begeleider verkleind kan worden en de activiteit gedragen kan worden door vrijwilligers (in een afbouwperiode van max. 3 jaar). :

 • 10. voor de activiteiten gericht op het bieden van sociaal juridische hulp en advies geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   een persoonlijk juridisch advies geven ten aanzien van wonen en buren, werk en inkomen, familie en relatie, politie en justitie, aankopen en garantie, schulden en incasso

  • b.

   digitale ondersteuning bieden door middel van voorbeeldbrieven en tips

 • 11. (slachtofferhulp) voor activiteiten gericht op slachtofferhulp geldt voor de aanvrager dat de

  • activiteiten inhouden:

  • a.

   hulp bieden aan slachtoffers van een misdrijf, een verkeersongeval of een ramp

  • b.

   deze hulp kan bestaan uit emotionele ondersteuning, begeleiding in een strafproces en opstellen van een schadevergoeding

 • 12. (anti discriminatie) voor activiteiten gericht op het voorkomen van discriminatie geldt voor de aanvrager dat zij gelijke behandeling bevordert en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt, door:

  • a.

   advies en ondersteuning te bieden bij klachten en meldingen van discriminatie

  • b.

   registratie en monitoring van klachten en meldingen

  • c.

   onderzoek, analyse, rapportage en advisering

  • d.

   voorlichting en training te bieden indien hierom gevraagd wordt

 • 14. (Vluchtelingenwerk) voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk, geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het uitvoeren van het informatiepunt / spreekuur

  • b.

   het bieden van juridische begeleiding

  • c.

   het begeleiden van inwoners bij gezinshereniging

  • d.

   het uitvoeren van trajecten maatschappelijke begeleiding o.b.v. taakstelling

 • 15. voor activiteiten gericht op meer en actief burgerschap geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden het stimuleren van informele zorgverlening en burenhulp binnen de gemeente Oisterwijk op basis van het delen van positieve voorbeelden uit de lokale samenleving

 • 16. voor activiteiten gericht op het borgen van het AED (Automatische Externe Defibrillator) netwerk, geldt voor de aanvrager:

  • a.

   dat zij zorg draagt voor een dekkend netwerk van AED’s die op bereikbare plaatsen hangen en die zijn aangesloten op een alarmeringssysteem

  • b.

   dat zij tijdig onderhoud pleegt aan de AED’s

  • c.

   dat zij zorg draagt voor werving en training van vrijwilligers

 • 19. voor activiteiten gericht op EHBO, geldt voor de aanvrager:

  • a.

   dat zij bevoegd is voor het geven en E.H.B.O. lessen bij kinderen;

  • b.

   dat zij aangesloten zijn bij een landelijke organisatie die gecertificeerd is op het gebied van Eerste Hulp

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder a wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2. Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder b wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3. De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022.

Coen Boode

secretaris

Hans Janssen

burgemeester