Uitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 23-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2022

Intitulé

Uitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

Gelet op

 • -

  artikel 2 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne waarin de opdracht voor de burgemeester voor zorg voor de opvang van ontheemden is neergelegd

  en

 • -

  artikel 6 lid 3 van de regeling opvang ontheemden Oekraïne waarin de burgemeester passende maatregelen moet nemen en deze vastleggen in een huishoudelijke reglement

  en

 • -

  dat deze uitvoeringsrichtlijn een aanvulling is op het huishoudelijk reglement.

BESLUIT

vast te stellen de Uitvoeringsrichtlijn financiële maatregel Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 1 Opleggen van een maatregel

 • 1. De burgemeester legt overeenkomstig deze richtlijn een maatregel op indien de ontheemde naar het oordeel van de burgemeester:

  • a.

   zich niet houdt aan de voorwaarden van het huishoudelijk reglement;

  • b.

   een eerste schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing heeft ontvangen;

  • c.

   na de eerste schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing geen verandering in gedrag vertoont.

 • 2. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging.

Artikel 2 Berekeningsgrondslag

Een maatregel wordt toegepast op het leefgeldcomponent zoals dat is toegekend voor het gehele huishouden.

Artikel 3 Het besluit tot opleggen van een maatregel

In het besluit tot het opleggen van een maatregel wordt in ieder geval vermeld:

 • a.

  de reden van de maatregel;

 • b.

  de duur van de maatregel;

 • c.

  het bedrag of percentage waarmee het leefgeld wordt verlaagd of geweigerd;

 • d.

  indien van toepassing de reden om af te wijken van de standaardmaatregel.

Artikel 4 Horen van belanghebbende

 • 1. Voordat een maatregel wordt opgelegd wordt een belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

 • 2. Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als:

  • a.

   de vereiste spoed zich daartegen verzet;

  • b.

   belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;

  • c.

   de burgemeester het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbarheid, of

  • d.

   belanghebbende aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken.

Artikel 5 Ingangsdatum en tijdvak van een maatregel

 • 1. De maatregel wordt opgelegd met ingang van de eerstvolgende kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de ontheemde is bekendgemaakt.

 • 2. De maatregel kan met terugwerkende kracht worden opgelegd indien de uitbetaling van het leefgeld over de achterliggende periode is geblokkeerd.

Artikel 6 Hoogte en duur van de maatregel

 • 1. De maatregel wordt vastgesteld op:

  • a.

   een verlaging of weigering van 20% van het leefgeld gedurende één maand indien er op basis van het huishoudelijk reglement een gele kaart is uitgedeeld.

  • b.

   een verlaging of weigering van 35% van het leefgeld gedurende één maand indien er op basis van het huishoudelijk reglement een oranje kaart is uitgedeeld.

  • c.

   een verlaging of weigering van 50% van het leefgeld gedurende één maand indien er op basis van het huishoudelijk reglement een rode kaart is uitgedeeld.

 • 2. Bij elke nieuwe overtreding van de huisregels, waarschuwing of gele, oranje of rode kaart, wordt de duur van de maatregel als bedoeld in artikel 6 lid 1 verdubbeld.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsrichtlijn treedt in werking op 1 september 2022.

Ondertekening

Ondertekend, 31 augustus 2022

J. ten Kate

Burgemeester gemeente Staphorst