Regeling subsidie Loket Wegwijs Oisterwijk 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling subsidie Loket Wegwijs Oisterwijk 2023

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg, begeleiding en voor de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij willen maatschappelijke uitsluiting van kwetsbare groepen voorkomen en sociale/ maatschappelijke participatie bevorderen. Daar waar inwoners er zelfstandig niet uitkomen en een extra zetje in de rug nodig hebben, moet (vrij toegankelijke) ondersteuning beschikbaar en vindbaar zijn. Ondersteuningsvragen worden integraal benaderd, dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit één gezin, één plan van aanpak. Ook wordt waar nodig, domein overstijgend gehandeld.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van maatschappelijke dienstverlening met als doel de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van gemeente Oisterwijk te behouden, te versterken of te herstellen. En te voorkomen dat mensen in een later stadium zwaardere zorg of begeleiding nodig hebben. Alsmede het bieden van maatschappelijke dienstverlening ten behoeve van Oisterwijkers (volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar) met specifieke problematiek die (tijdelijk) regieverlies ervaren of dreigen de regie te verliezen en onvoldoende zelfredzaam zijn om de problemen zelf of met behulp van een sociaal netwerk op te lossen.

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoonnummer 013 - 52 91 311.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie Loket Wegwijs Oisterwijk 2023.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2. In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten gedurende het kalenderjaar:

 • 1.

  Activiteiten gericht op de uitvoering van de dienstverlening van Loket Wegwijs Oisterwijk. Een heldere plek waar inwoners terecht kunnen met een eerst hulpvraag. Dit gebeurt door middel van triage, activerende gespreksvoering en warme doorverwijzing.

  En activiteiten gericht op maatschappelijke dienstverlening, gericht op preventie en collectieve inzet voor inwoners van 0 tot 100. Inclusief het aanbod van schakelfunctionarissen in het BO en VO.

 • 2.

  Activiteiten gericht op het verbinden van het medische domein: POH- jeugd

  Aanvullend aanbod binnen de huisartsenpraktijk voor vraagverheldering en kortdurende begeleiding van jeugdigen met (lichte) psychische problematiek en zo nodig verwijzen.

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 1.353.367onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  Voor het uitvoeren van de dienstverlening in Loket Wegwijs Oisterwijk en voor het uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze regeling: € 1.305.867

 • 2.

  Voor het uitvoeren van de expertise POH-jeugd zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze regeling: € 47.500

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

1. Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 • Activiteit

  Bedragen in €

  Artikel 3, lid 1: Loket Wegwijs Oisterwijk en Maatschappelijke dienstverlening

  1.305.867

  Artikel 3, lid : POH-Jeugd

  47.500

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1. Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2. Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3. Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4. Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

  Aspect

  Maximaal aantal punten

  1

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

  40

  2

  De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

  30

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2. Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2. Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4. De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5. De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.

 • 6. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1. Voor de activiteiten gericht op maatschappelijke dienstverlening (zoals bedoeld onder artikel 3, lid 1) geldt voor de aanvrager dat zij de volgende activiteiten in samenhang uitvoert;

  • a.

   activiteiten bieden gericht op de uitvoering van de dienstverlening van Loket Wegwijs Oisterwijk. Een heldere plek waar inwoners terecht kunnen met een eerst hulpvraag. Dit gebeurt door middel van triage, activerende gespreksvoering en warme doorverwijzing. Hierbij wordt een afschalingspercentage van ten minste 30% behaald van hulpvragen die worden opgelost in de basisstructuur. Deze inzet van ong. 40% van de ingezette uren wordt aangestuurd onder regie van gemeente Oisterwijk.

  • b.

   activiteiten ontwikkelen ten behoeve van de werkwijze vroeg erop af bij schulden in Loket Wegwijs Oisterwijk waarvoor de inzet van professionals in Loket Wegwijs Oisterwijk met de expertise Schuldhulpverlening wordt gewaarborgd in team Entree.

  • c.

   activiteiten bieden met als doel de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Oisterwijk te behouden, te versterken of te herstellen. En om te voorkomen dat mensen in een later stadium zwaardere zorg of begeleiding nodig hebben.

  • d.

   collectieve activiteiten bieden die vrij toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Oisterwijk, dus zonder doorverwijzing en/of vraagverheldering. Het aanbod wordt uitgevoerd door vrijwilligers, professionals of een combinatie van beide. Deze activiteiten faciliteren de inzet van de sterke basisstructuur. Of het collectiveren van professionele ondersteuning waarbij inwoners met individuele problematiek in groepstrajecten onder begeleiding van een professional verder worden geholpen.

  • e.

   activiteiten uitvoert op voorschool, basisonderwijs en voortgezet onderwijs; waarbij zij de schakel zijn als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom (voor)school. Specifiek voor kwetsbare kinderen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie. Deze inzet van ong. 24% van de ingezette uren wordt afgestemd en gespecificeerd in de LEA.

  • f.

   complexe jeugdzaken worden behandeld door een professional met een specifieke deskundigheid jeugdzorg, SKJ-geregistreerd.

  • g.

   inzet van een gedragswetenschapper waarbij de werkzaamheden bestaan uit consultatie, taxatie van de situatie en advisering aan de drie teams van Loket Wegwijs Oisterwijk zodat de teamleden onderbouwd hun hulpverleningstrajecten kunnen uitvoeren.

 • 2. Voor de activiteiten gericht op de verbinding van het medisch domein (zoals bedoeld onder artikel 3, lid 2 geldt voor de aanvrager dat zij;

  • a.

   activiteiten uitvoert als aanvullend aanbod binnen de huisartsenpraktijk voor vraagverheldering en kortdurende begeleiding van jeugdigen met (lichte) psychische problematiek en zo nodig verwijzen.

  • b.

   samenwerkt met BGGZ, SGGZ, jeugdhulp en huisartsen hierover adviseren

  • c.

   contacten intensiveert met het sociaal domein om integraal te werken (op- en af te schalen)

  • d.

   zich houdt aan de functie-eisen van de zorgverzekeraar in het profiel.

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4. Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1. De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3. Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1. Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2. Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie toegang sociaal domein en lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2022 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervalt op 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie Loket Wegwijs Oisterwijk gemeente Oisterwijk 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 13 september 2022

Coen Boode

secretaris

Hans Janssen

burgemeester