Regeling vervallen per 18-07-2023

Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling

Geldend van 22-09-2022 t/m 17-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn en het meerjarig plan van aanpak - feestelijke vuurwerkvrije jaarwisseling en het amendement Makkelijk Doen.

Overwegende:

Dat een feestelijke jaarwisseling, zonder overlast, schade, incidenten en (vuurwerk)slachtoffers wenselijk is;

dat wij bij voorkeur zien dat inwoners, ondernemers en/of lokale verenigingen zelf hun eigen feestelijke jaarwisseling organiseren. Immers zij weten als geen ander waaraan behoefte is;

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   Jaarwisseling: de periode van 31 december tot en met 1 januari van het daarop volgende jaar.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is:

Het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op het organiseren van feestelijke, aansprekende en verbindende activiteiten tijdens de jaarwisseling

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Voor de jaarwisseling 2022-2023 wordt een bedrag van €75.000 beschikbaar gesteld.

 • 2. Het college stelt het subsidieplafond jaarlijks opnieuw vast.

Artikel 4 Criteria

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een initiatief dat:

  • a.

   past binnen de doelstelling van deze regeling en plaatsvindt tijdens de jaarwisseling;

  • b.

   past binnen de visie zoals omschreven in het meerjarig plan van aanpak – feestelijke vuurwerkvrije jaarwisseling met het amendement Makkelijk doen van de gemeente Apeldoorn;

  • c.

   geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk kent;

  • d.

   aannemelijk maatschappelijk draagvlak heeft.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1. Het college kan op aanvraag aan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon subsidie verstrekken voor een initiatief t/m € 10.000,00 per aanvraag.

 • 2. De aanvraag wordt uiterlijk 1 december ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 4. Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door de tijd van binnenkomst.

 • 5. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een plan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat:

  • a.

   een beschrijving en begroting van het initiatief. De begroting bevat tevens een opgave van de bijdragen van derden en de eigen investering, zowel financieel als eigen inzet;

  • b.

   welke doelgroep en welk doel bereikt gaat worden;

  • c.

   in welke mate het initiatief maatschappelijk gedragen wordt.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Alle kosten die redelijkerwijs direct zijn toe te rekenen aan een initiatief als bedoeld in artikel 5 zijn subsidiabel.

 • 2. Niet subsidiabel zijn de kosten voor drinken, tenzij wordt onderbouwd dat deze kosten nodig zijn om uitsluiting te voorkomen en/of het doel van het initiatief te bereiken.

Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger draagt tijdig zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van het initiatief.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  De aanvraag niet voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling;

 • b.

  Het vermoeden bestaat dat het initiatief zal leiden tot schade of overlast;

 • c.

  De kosten voor het initiatief bovenmatig zijn en niet in verhouding staan tot het doel van het initiatief.

Artikel 9 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Artikel 10 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en kan worden aangehaald als “Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling”.

Ondertekening

Apeldoorn, 13 september 2022

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

De secretaris,

De burgemeester,