Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 Sittard – Geleen

Geldend van 22-09-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 Sittard – Geleen

Bij besluit van 21 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard - Geleen,

gelet op:

  • Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

  • Artikel 5:11 t/m 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

het volgende vastgesteld:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 Sittard – Geleen

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouder:

Aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 : de medewerkers met de functie van sociaal rechercheur van VIDAR èn de medewerker met de functie van toezichthouder Wmo / sociaal rechercheur van team Zorg. Deze medewerkers zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 Sittard - Geleen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad en treedt in werking per 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 21 december 2021,

Burgemeester en wethouders van gemeente Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen,

burgemeester

J.A.M. Heesen,

gemeentesecretaris