Nadere regels subsidie innovatiefonds sociaal domein 2022

Geldend van 22-09-2022 t/m 19-07-2023

Intitulé

Nadere regels subsidie innovatiefonds sociaal domein 2022

Nijverdal, 29 maart 2022 en 13 september 2022 nrs. 2021-031161 en 2022-019220

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 4, 7, 13, 14 en 15, tweede lid van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

Overwegende dat innovatie nodig is om zorg en ondersteuning goed, toegankelijk en betaalbaar te houden en een innovatiefonds kansen biedt voor meer burgerparticipatie;

B e s l u i t e n:

vast te stellen de Nadere regels subsidie innovatiefonds sociaal domein 2022

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021.

 • 2.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   algemene voorzieningen: aanbod van diensten of activiteiten, dat toegankelijk is zonder voorafgaand diepgaand onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken van de aanvrager;

  • b.

   ASV: Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

  • c.

   borging: een plan hoe de met behulp van subsidie te realiseren activiteiten ook na realisatie zonder gemeentelijke subsidie kunnen blijven bestaan;

  • d.

   innovatieve activiteit: een initiatief dat niet eerder, of niet op deze wijze in de gemeente Hellendoorn is uitgevoerd. Het kan ook gaan om een initiatief dat wordt uitgevoerd door een nieuw samenwerkingsverband (bij voorkeur tussen inwoners en ondernemers of instellingen);

  • e.

   kwetsbare inwoners: inwoners van alle leeftijden met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen, kinderen en jongeren in de knel en/of inwoners met financiële problemen;

  • f.

   sociaal domein: alle beleidstaken van de gemeente op het gebied van jeugd (waaronder passend onderwijs), maatschappelijke ondersteuning (Wmo), participatie (werk en inkomen), schuldhulpverlening, minimabeleid, gezondheid, preventie en welzijn. Daarnaast het beleid op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, bibliotheek en inburgering voor zover gericht op het bevorderen van participatie en sociale samenhang.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten verricht door samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee partijen. De partijen kunnen maatschappelijke organisaties (inclusief verenigingen) en bedrijven zijn. Daarnaast wordt een groep inwoners van de gemeente Hellendoorn gezien als een partij. Ten minste een van de partijen is:

 • a.

  een rechtspersoon; en

 • b.

  gevestigd of woonachtig in de gemeente Hellendoorn.

Artikel 3 Voorwaarden

De voorgenomen activiteiten moeten ten goede komen aan kwetsbare inwoners van de gemeente Hellendoorn en gericht zijn op innovatie van het sociaal domein in de gemeente Hellendoorn. Het college verstrekt uitsluitend subsidie voor activiteiten in het sociaal domein die:

 • a.

  bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelen:

  • 1.

   preventie: de activiteiten dragen bij aan het vroegtijdig(er) signaleren en voorkomen, verminderen of uitstellen van de inzet van zwaardere vormen van zorg;

  • 2.

   samenredzaamheid: de activiteiten dragen bij aan de zelfredzaamheid van inwoners met behulp van hun sociale netwerk en georganiseerde vrijwillige hulp en ondersteuning;

  • 3.

   inclusie: kwetsbare inwoners sluiten, zo nodig met aanpassingen, aan bij reguliere activiteiten en voelen zich daar geaccepteerd en welkom;

  • 4.

   kwaliteit: er wordt beter aangesloten bij de behoeften, wensen en eigen oplossingen van kwetsbare inwoners en/of hun mantelzorgers;

  • 5.

   right to challenge: het initiatief kan een wettelijke taak van de gemeente tegen gelijke of lagere kosten overnemen en de kwaliteit en continuïteit van deze taak waarborgen.

 • b.

  op de korte en/of langere termijn een financiële besparing opleveren in het sociaal domein;

 • c.

  georganiseerd worden door een samenwerking van minimaal twee partijen;

 • d.

  vraaggericht zijn: in samenwerking met de doelgroep is vastgesteld dat er behoefte aan is;

 • e.

  innovatief zijn;

 • f.

  gefinancierd worden door cofinanciering voor minimaal 25% van de kosten (in geld of in natura (tijdsuren, materiaal, ruimte)).

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, tweede lid van de ASV moet de subsidie worden aangevraagd in de periode van 17 oktober 2022 tot en met 13 november 2022.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van het aanvraagformulier ‘Innovatiefonds sociaal domein Hellendoorn’. Dit formulier kan schriftelijk of digitaal met DigiD of e-herkenning worden ingediend.

 • 3.

  Op basis van artikel 5 van de ASV legt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   het aanvraagformulier ‘Innovatiefonds sociaal domein Hellendoorn’;

  • b.

   de begroting van de kosten van het project, inclusief bijdragen van derden, eigen investering en het aangevraagde subsidiebedrag;

  • c.

   de projectplanning, met daarin de verwachte start- en einddatum.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie voor de gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit, tot maximaal 75% van deze kosten met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

 • 2.

  Het college verstrekt geen subsidie voor kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van € 75.000,-.

 • 2.

  Het maximaal te verlenen subsidiebedrag per aanvrager bedraagt € 18.750,-.

 • 3.

  De volledige aanvragen die voldoen aan alle voorwaarden worden gescoord op basis van de volgende wegingsfactoren:

  Wegingsfactor en beschrijving

  Score

  1. Maatschappelijke bijdrage

  Het project is gericht op één doel, zoals gesteld in de subsidieregeling

  1

  Het project is gericht op twee doelen, zoals gesteld in de subsidieregeling

  2

  Het project is gericht op drie doelen, zoals gesteld in de subsidieregeling

  3

  Het project is gericht op vier doelen, zoals gesteld in de subsidieregeling

  4

  Het project is gericht op vijf doelen, zoals gesteld in de subsidieregeling

  5

  2. Maatschappelijk effect

  Het project draagt alleen bij aan resultaat op de korte termijn*

  1

  Het project draagt voornamelijk bij aan resultaat op de korte termijn*

  2

  Het project draagt deels bij aan resultaat op de korte en lange termijn*

  3

  Het project draagt voornamelijk bij aan resultaat op de korte en lange termijn*

  4

  Het project draagt volledig bij aan resultaat op de korte en lange termijn*

  5

  3. Financiële besparing

  Het project draagt alleen bij aan een financiële besparing in het sociaal domein op de korte termijn*

  1

  Het project draagt voornamelijk bij aan een financiële besparing in het sociaal domein op de korte termijn*

  2

  Het project draagt deels bij aan een financiële besparing in het sociaal domein op de korte en lange termijn*

  3

  Het project draagt voornamelijk bij aan een financiële besparing in het sociaal domein op de korte en lange termijn*

  4

  Het project draagt volledig bij aan een financiële besparing in het sociaal domein op de korte en lange termijn*

  5

  4. Betrokkenheid doelgroep

  Uit contact met de doelgroepen van de activiteiten blijkt behoefte voor de activiteiten

  1

  Activiteiten zijn soms bedacht in samenwerking met de doelgroepen van de activiteiten

  2

  Activiteiten zijn vaak bedacht in samenwerking met de doelgroepen van de activiteiten

  3

  Activiteiten zijn soms geïnitieerd door de doelgroepen van de activiteiten

  4

  Activiteiten zijn vaak geïnitieerd door de doelgroepen van de activiteiten

  5

  5. Borging

  Er is borging op de korte termijn*

  1

  Er is borging op de korte termijn en zicht op borging op de lange termijn*

  2

  Er is borging op de korte en lange termijn*

  3

  6. Mate van innovatie

  Het initiatief is al eerder op deze wijze uitgevoerd in de gemeente Hellendoorn, maar wordt uitgevoerd door een nieuw samenwerkingsverband

  1

  Het initiatief is niet eerder op deze wijze in de gemeente Hellendoorn uitgevoerd

  2

  Het initiatief is niet eerder in de gemeente Hellendoorn uitgevoerd

  3

  Maximale score

  26

  * korte termijn is tot twee jaar, lange termijn is vanaf 2 jaar

 • 4.

  Bij eenzelfde score wordt de aanvraag die de grootste doelgroep bereikt hoger op de rangordelijst geplaatst.

 • 5.

  Het college honoreert de aanvragen op basis van de volgorde op de rangordelijst met inachtneming van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de ASV kan het college de subsidie ook weigeren als:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd al afgerond zijn;

 • b.

  voor de activiteiten al eerder een overheidsbijdrage is ontvangen;

 • c.

  er een onevenredige verhouding is tussen de totale kosten en beoogde resultaten.

Artikel 8 Uitbetaling subsidie

 • 1.

  De aanvrager ontvangt een voorschot van 90% van de verleende subsidie, binnen zes weken nadat de beschikking tot subsidieverlening is verzonden.

 • 2.

  De resterende 10% van de subsidie ontvangt de aanvrager binnen zes weken nadat de beschikking tot subsidievaststelling is verzonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12, 13 en 14 van de ASV, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidie ontvanger:

 • a.

  het project gaat uiterlijk 6 maanden na het verlenen van de subsidie van start;

 • b.

  de aanvrager legt tussentijds verantwoording af over de voortgang het project.

Artikel 10 Vaststelling subsidie

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de ASV is de aanvrager verplicht om een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen bij het college binnen dertien weken na afloop van de door het innovatiefonds gesubsidieerde activiteit(en).

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en in hoeverre de activiteiten en inspanningen hebben bijgedragen aan de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3, aanhef en onder a (doelen). Ook is hierin opgenomen hoe met andere partijen is samengewerkt en wat hiervan de meerwaarde was;

  • b.

   een financieel verslag met in ieder geval de eindafrekening van de activiteit(en), waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed.

 • 3.

  Als bij de vaststelling van de subsidie blijkt dat de activiteiten deels of niet zijn uitgevoerd of dat de werkelijke kosten van de activiteiten lager zijn dan de begrote kosten op basis waarvan de subsidie is verleend, stelt het college de subsidie lager vast. De subsidie zal nooit meer bedragen dan 75% van de werkelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze regeling afwijken indien toepassing hiervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie innovatiefonds sociaal domein 2022.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester