Regeling vervallen per 31-12-2022

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Westerkwartier 2022

Geldend van 01-10-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Westerkwartier 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

dat het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Westerkwartier 2022;

B E S L U I T :

vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Westerkwartier 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  peildatum: 1 maart 2022, of wanneer op een latere datum wordt aangevraagd geldt de datum van aanvraag.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen. De toeslag wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend wanneer men op de peildatum aan de voorwaarden voldoet.

 • 2. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als het inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Een huishouden met kinderen onder 18 jaar heeft een laag inkomen als het inkomen lager is dan 130% van de geldende bijstandsnorm.

 • 3. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres tenzij het feitelijk verblijf in onze gemeente en de woon-leefsituatie tot een andere conclusie leiden;

  • c.

   geen contract heeft met een energieleverancier.

Artikel 3 Vaststelling inkomen

 • 1. Bij een regelmatig inkomen wordt uitgegaan van het maandinkomen in de maand voorafgaand aan de datum aanvraag.

 • 2. Bij een onregelmatig inkomen wordt uitgegaan van de meest recente gegevens over de voorgaande drie maanden of (wanneer daar aanleiding toe is) een jaar (dit kan een boekhoudrapport zijn).

 • 3. Voor de vaststelling van het inkomen wordt uitgegaan van het middelenbegrip als bedoeld in artikel 31 en het inkomensbegrip van artikel 32 en 33 van de wet.

 • 4. De (eventueel) op grond van de wet toegekende individuele inkomens- en/of studietoeslagen worden voor de vaststelling van het inkomen buiten beschouwing gelaten.

 • 5. Iedereen die is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) wordt gedurende het schuldsaneringstraject geacht een laag inkomen te hebben.

 • 6. Iedereen die deelneemt aan een Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) met een overeenkomst met de GKB wordt gedurende het schuldsaneringstraject geacht een laag inkomen te hebben.

 • 7. Voor gehuwden (en daarmee gelijkgestelden) geldt dit wanneer beiden tot de WSNP of de MSNP zijn toegelaten.

Artikel 4 Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en aan wie voor 1 mei 2022 tegemoetkomingen op grond van het minimabeleid 2022 zijn toegekend, ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve en uiterlijk 1 juni 2022.

 • 2. Huishoudens die tussen 1 mei en 31 december 2022 vergoedingen op grond van het minimabeleid 2022 aanvragen en toegekend krijgen, ontvangen de energietoeslag ook ambtshalve.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen in de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen met het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal via het aanvraagformulier op onze website ingediend. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk.

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 • 2. Bij deze beoordeling houdt het college in ieder geval rekening met:

  • a.

   het feit dat mensen na de peildatum als inwoner van de gemeente staan ingeschreven;

  • b.

   de vraag of men van de vorige gemeente de eenmalige energietoeslag heeft ontvangen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2022;

 • 2. En gewijzigd met ingang van 1 oktober 2022;

 • 3. Deze beleidsregels gelden tot en met 31 december 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Westerkwartier 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 13 september 2022,

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris