Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf

Geldend van 21-09-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf

De burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

Overwegende dat in het kader van het Interventieteam Maas en Leijgraaf (IML) – een samenwerkingsverband op het terrein van toezicht en handhaving tussen de gemeenten Land van Cuijk en Maashorst, Politie basisteam Maas en Leijgraaf, Omgevingsdienst Brabant-Noord en de Belastingsamenwerking Oost-Brabant – het noodzakelijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders zoals bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

  • de regisseur openbare orde en veiligheid, ondermijning van de gemeente Maashorst in zijn hoedanigheid als coördinator van het IML

  • de bouwinspecteurs van de gemeente Maashorst die namens hun eigen gemeente deelnemen aan het IML

  • de bijzonder opsporingsambtenaar Domein I van de gemeente Maashorst die namens hun eigen gemeente deelnemen aan het IML

  • de bijzonder opsporingsambtenaar Domein II van de gemeente Maashorst die namens hun eigen gemeente deelnemen aan het IML

  • de medewerker handhaving en naleving van de gemeente Maashorst die namens de eigen gemeente deelneemt aan het IML

aan te wijzen als toezichthouder voor het IML namens de gemeente Land van Cuijk, zoals bedoeld in afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

Activiteitenbesluit milieubeheer

Afvalstoffenverordening

Alcoholwet - artikel 41, eerste lid, sub b

Algemene plaatselijke verordening - artikel 6.2

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Bouwbesluit 2012

Brandveiligheidsverordening

Erfgoedwet – artikel 9.1

Huisvestingswet 2014

Leegstandswet - artikel 17

Opiumwet - artikel 13b,

Participatiewet – artikel 76a

Speelautomaten- en speelautomatenhalverordening

Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2005

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Waterwet - artikel 8.3, vierde lid

Wet aanpak woonoverlast

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - artikel 5.10, derde lid

Wet basisregistratie persoonsgegevens - artikel 4.2

Wet bodembescherming - artikel 95, eerste lid

Wet geluidhinder - artikel 148, eerste lid

Wet inzake de luchtverontreiniging

Wet maatschappelijke ondersteuning – artikel 6.1, eerste lid

Wet milieubeheer - artikel 18.1a, eerste lid

Wet natuurbescherming

Wet op de economische delicten

Wet op de kansspelen - artikel 34

Wet publieke gezondheid

Wet ruimtelijke ordening - artikel 7.1, derde lid

Wet veiligheidsregio’s – artikel 61, derde lid

Winkeltijdenwet en Verordening winkeltijden

Woningwet - artikel 92, tweede lid en bijbehorende verordening

Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert

Deze aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van toezichthouder geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden voor de gemeente Land van Cuijk.

Aan de toezichthouders wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college en burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk op 13 september 2022

de secretaris,

Johan Postma

de wnd. burgemeester,

Wim Hillenaar