Sanctiebeleid herbruikbare statiegeldbekers 2022

Geldend van 22-09-2022 t/m heden

Intitulé

Sanctiebeleid herbruikbare statiegeldbekers 2022

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Leiden, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,

Gelet op art 2.25 Algemeen plaatselijke verordening (Apv),

Gelet op de Verordening voor de fysieke leefomgeving (Vfl),

Gelet op de Beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers 2022

Besluiten vast te stellen te stellen: Sanctiebeleid herbruikbare statiegeldbekers 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Vergunninghouder: natuurlijke of rechtspersoon, in het bezit van een geldige evenementenvergunning of ten tijde van een stadsbreed evenement in het bezit van een standplaatsvergunning, een buitentapvergunning of een terrasvergunning.

 • 2.

  Stadsbrede evenementen: tot de stadsbrede evenementen worden in ieder geval gerekend Koningsdag, de Lakenfeesten, Leidens Ontzet en de Winter Wonder Weken. Het college dan wel de burgemeester kan bepalen dat ook andere evenementen tot een stadsbreed evenement worden gerekend.

 • 3.

  Herbruikbare statiegeldbeker: een drinkbeker die aan alle volgende criteria voldoet:

  • a.

   de drinkbeker is bedacht, ontworpen en in de handel gebracht om te worden hergebruikt als drinkbeker;

  • b.

   voor de beker wordt bij uitgifte een bedrag aan statiegeld geheven;

  • c.

   voor de beker wordt bij inname het conform artikel 3 van de beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers bepaalde bedrag, retour gegeven;

  • d.

   de beker is gemaakt van Polypropyleen, Polycarbonaat of van Copolyester of van een vergelijkbaar materiaal volgens de laatste stand van de techniek;

  • e.

   de beker is niet gemaakt van een materiaal voor eenmalig gebruik.

Artikel 2 Inleiding

Indien een vergunninghouder op basis van een algemeen verbindend voorschrift, beleidsregels, dan wel op basis van een voorschrift verbonden aan de vergunning verplicht is om voor het uitschenken van dranken (warm/koud) bij evenementen en overige activiteiten in de openbare ruimte gebruik te maken van herbruikbare statiegeldbekers met statiegeld en deze zich niet aan de voorschriften houdt, geldt het onder artikel 3 genoemde handhavingsbeleid.

Artikel 3 Last onder dwangsom

 • 1. Indien wordt vastgesteld dat tijdens een evenement of een activiteit in de openbare ruimte de verplichting als bedoeld in artikel 2 niet in acht wordt genomen en daarmee in afwijking van de voorschriften verbonden aan de vergunning of een algemeen verbindend voorschrift wordt gehandeld, dan wordt aan de vergunninghouder, een last onder dwangsom opgelegd als bedoeld in artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Het besluit last onder dwangsom houdt in dat de vergunninghouder binnen de begunstigingstermijn van 1 uur vanaf bekendmaking van dat besluit, het schenken van dranken in objecten anders dan herbruikbare statiegeldbekers moet beëindigen en beëindigd moet houden.

Artikel 4 Verbeuren dwangsom

 • 1. Indien na het verstrijken van de begunstigingstermijn wordt geconstateerd dat de overtreder niet aan de last heeft voldaan, dan verbeurt hij een dwangsom van € 1000,- per geconstateerde overtreding. Indien na verbeurte van € 1.000,- wederom na 1 uur wordt geconstateerd dat de vergunninghouder nog steeds niet aan zijn last heeft voldaan, dan verbeurt hij wederom een dwangsom van € 1.000,- tot een maximum van € 10.000,-.

 • 2. In de last onder dwangsom kan gemotiveerd worden afgeweken van genoemde bedragen.

Artikel 5 Weigering volgende vergunning

In geval een dwangsom is verbeurd kan het bevoegde bestuursorgaan de vergunning bij een volgende aanvraag weigeren.

Artikel 6 Intrekking oude Sanctiebeleid gebruik eco-glazen

Het Sanctiebeleid gebruik eco-glazen wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Sanctiebeleid herbruikbare statiegeldbekers 2022".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 september 2022

de gemeentesecretaris,

P.M. van Vliet

de burgemeester,

H.J.J. Lenferink