Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Geldend van 17-09-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Het College van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven,

gelet op:

- de Algemene wet bestuursrecht in bijzonder afdeling 10.1.1

- de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

- het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening;

- de verordening Sociaal Domein hoofdstuk 7 ‘financieel gezond zijn’

- de Faillissementswet

- de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg (hierna: GR KBL).

overwegende dat:

 • het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Veldhoven verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening en daarmee de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de Faillissementswet;

 • het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veldhoven de uitvoering van schuldhulpverlening op grond van artikel 3a Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door derden kan laten verrichten en de vaststelling van de rechten en plichten van de inwoner en de daarvoor noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden kan mandateren aan een organisatie of instelling, die zich blijkens haar doelstelling of werkzaamheden richt op schuldhulpverlening;

Stelt vast het navolgende besluit: Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb : Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, zoals bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb;

 • c.

  bestuursorgaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:1 onder lid van de Awb;

 • d.

  Bgs: Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

 • e.

  Fw: Faillissementswet;

 • f.

  inwoner: ingezetene die op grond van de Wet basisregistratie personen is bij de Gemeente Veldhoven is ingeschreven;

 • g.

  KBL: Kredietbank Limburg

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • i.

  mandaat: de bevoegdheid om, conform artikel 10:1 Awb, in naam van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven besluiten te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht binnen de reikwijdte van dit mandaatbesluit. Onder mandaat wordt in dit mandaatbesluit mede verstaan volmacht en machtiging;

 • j.

  mandaatbesluit: het onderhavige “Mandaatbesluit Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg” zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven;

 • k.

  ondermandaat: het verlenen van het mandaat door de gemandateerde aan een ander;

 • l.

  volmacht: de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten;

 • m.

  Wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven mandateert aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg de bevoegdheden voortvloeiend uit de Wgs, het Bgs en de Fw, waaronder mede wordt begrepen het verlenen van volmacht of machtiging. Het betreft de volgende handelingen:

  Het verzamelen en uitwisselen van persoonsgegevens ten behoeve van het besluit over de toegang tot en het plan van aanpak schuldhulpverlening op grond van artikel 8 t/m 8d Wgs;

  Het verrichten van noodzakelijke registraties, waaronder BKR;

  Het periodiek rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders over de gerealiseerde dienstverlening, deze bestaat uit het verstrekken van sociaal krediet;

 • 2.

  Het mandaat omvat niet het in rechte vertegenwoordigen van het college in bezwaar en beroepsprocedures. Het dagelijks bestuur van KBL zal inwoners in geval van bezwaar of beroep attenderen op de gemeentelijke procedure.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van de KBL kan in het kader van de uitvoering van dit mandaatbesluit een ondermandaat verlenen, voor zover enig wettelijk voorschrift zich hier niet tegen verzet.

 • 2.

  In geval van ondermandaat is hetgeen in dit mandaatbesluit bepaald van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 De ondertekening van besluiten (afdoenings- en ondertekeningsmandaat)

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het besluit namens het College van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven is genomen.

 • 2.

  Een besluit dat in (onder)mandaat is genomen namens het College van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven dient als volgt te worden ondertekend:

Ondertekening

Mandaat

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Namens deze,

Dhr. M.J.A. Delhez Dhr. A.J.G. Bex

Burgemeester gemeentesecretaris