Mandaatbesluit bijdrageverlening Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 17-09-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit bijdrageverlening Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Het college van de gemeente Wijdemeren,

gelet op de

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 1 april 2022, nummer 3936963, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne)

en de,

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 31 mei 2022, nr. 4022247, houdende een specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de bekostiging van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne)

BESLUIT:

De gemeentesecretaris (HR21 normfunctie: Alg. directeur/(gem.)secretaris) te mandateren tot het aanvragen van bijdrageverlening in het kader van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 06 september 2022

De burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris

dhr. E.A.H. van der Biezen

de burgemeester

mw. drs. C.R. Larson