Regeling vervallen per 28-10-2022

Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023

Geldend van 16-09-2022 t/m 27-10-2022

Intitulé

Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016;

overwegende dat jaarlijks het Natuurbeheerplan wordt geactualiseerd;

BESLUITEN:

het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 16 september 2022.

Belanghebbenden kunnen vanaf 16 september tot en met 27 oktober 2022 een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 6 september 2022

Kenmerk 4.5/2022001341

Uitgegeven: 15 september 2022

Toelichting

In het Natuurbeheerplan staat aangegeven waar in Drenthe welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Er staat beschreven hoe deze natuur beheerd en gerealiseerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Dit is het kader voor de subsidieverlening. Nadere informatie over het Natuurbeheerplan treft u aan op www.provincie.drenthe.nl/natuurbeheerplan.