Duurzaamheidsubsidie Sport gemeente Scherpenzeel

Geldend van 23-09-2022 t/m heden

Intitulé

Duurzaamheidsubsidie Sport gemeente Scherpenzeel

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 (hierna: ASV); daar waar de ASV niet voorziet, dan wel afwijkt, geldt onderstaande;

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. College: het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel;

 • b. Maatschappelijke organisatie (aanvrager): rechtspersoon zonder winstoogmerk die zich inzet voor maatschappelijke doelen op het gebied sport;

 • c. Verenigingsgebouw: het gebouw dat gebruikt wordt door de maatschappelijke organisatie voor het uitoefenen van de activiteiten op het gebied van sport;

 • d. Duurzame energiemaatregel(en): maatregel(en) waardoor energie wordt opgewekt en waardoor het verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van C02 wordt verlaagd;

 • e. Installatie: het geheel aan onderdelen die samen de duurzame energiemaatregel(en) vormen;

 • f. Onderdelen: de losse componenten waaruit de duurzame energiemaatregel(en) is opgebouwd.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Subsidie wordt verstrekt voor het treffen van een duurzame energiemaatregel(en) bij (ver)bouw van accommodaties van maatschappelijke organisaties actief op gebied van sport op Sportpark De Bree in de gemeente Scherpenzeel.

Artikel 3 Bevoegd bestuursorgaan

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Aanvrager

 • 1. Subsidie wordt verstrekt aan een maatschappelijke organisatie in de gemeente Scherpenzeel, die eigenaar/huurder en gebruiker is van een te (ver)bouwen accommodatie. De maatschappelijke organisatie is actief op het gebied van sport en gevestigd op Sportpark De Bree.

 • 2. Een aanvrager kan op grond van deze regeling maximaal één succesvolle aanvraag indienen.

Artikel 5 Voorwaarden subsidieverlening

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het treffen van (een) duurzame energiemaatregel(en). Hieronder vallen de volgende investeringen:

  • HR++ isolerend glas;

  • Zonnepanelen;

  • Een zonneboiler;

  • LED-verlichting;

  • Een warmtepomp;

  • Lage temperatuur verwarmingssystemen;

  • Energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer de werkzaamheden ter uitvoering van de gesubsidieerde maatregel(en) worden uitgevoerd door een erkend en deskundig bedrijf.

 • 3. Onder investeringen in duurzaamheid worden verstaan investeringen gericht op energie- besparing en duurzame energieproductie op een verenigingsgebouw actief op gebied van sport. Er moet sprake zijn van aantoonbare positieve effecten.

 • 4. Op de duurzame energiemaatregel(en) moet een minimale garantieperiode van 10 jaar worden afgegeven door de leverancier/installateur. Dit geldt zowel voor de verschillende onderdelen als het geheel.

 • 5. Maatschappelijke organisaties kunnen slechts één maal een beroep doen op subsidie.

 • 6. De duurzame energiemaatregel(en) moet voldoen aan de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag en vaststelling van de subsidie

 • 1. De aanvrager vraagt subsidie aan door middel van een aanvraagformulier op de website van de gemeente Scherpenzeel.

 • 2. Bij het aanvraagformulier worden de in de toelichting vermelde bijlagen gevoegd, waarna binnen 6 weken een besluit op aanvraag plaatsvindt. Verlenging van de termijn met nogmaals 6 weken is mogelijk.

 • 3. De maatregel(en) worden uitgevoerd binnen 1 jaar na het besluit tot subsidieverlening. Waarna de gemeente gebruik kan maken van het recht tot terugvordering.

 • 4. De aanvrager dient uiterlijk 6 weken na het treffen van de maatregel(en) een aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie in. Hierbij dient aanvrager een bewijs van betaalde facturen in. De gemeente kan aanvullend een controle uitvoeren.

 • 5. Voor reeds getroffen maatregelen in het jaar 2022 geldt dat deze nog in aanmerking komen voor de subsidiemaatregel. De aanvraag procedure is gelijk aan maatregelen die nog niet getroffen zijn.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 38.920,-.

 • 2. Indien het totale gemeentelijk budget voor investeringen in duurzaamheid in 2022 niet wordt gebruikt, wordt het restant doorgeschoven naar en beschikbaar gesteld in 2023.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie per aanvraag bedraagt 25% van het investeringsbedrag met een maximum van € 10.000,- per maatschappelijke organisatie.

Artikel 9 Verplichtingen van de aanvrager

 • 1. Aanvrager dient ten minste 5 jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden haar administratie ten aanzien van de kosten van de maatregel(en) als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Artikel 10 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd:

 • a.

  als aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden van deze regeling;

 • b.

  als de duurzame energiemaatregel(en) vóór 1 januari 2022 is uitgevoerd of betaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze regeling als toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

De citeertitel is Duurzaamheidsubsidie Sport gemeente Scherpenzeel

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van juli 2022