Openstellingsbesluit Tweede Tranche Structuurvisie zon

Geldend van 02-11-2023 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit Tweede Tranche Structuurvisie zon

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Overwegende dat:

 • de ‘Structuurvisie zon, Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied’ is vastgesteld op 18 juli 2018 en bekend is gemaakt in Provinciaal Blad 2018, 8478 op 15 november 2018;

 • deze structuurvisie met ingang van 15 maart 2019 is opgenomen in paragraaf 6.1.2.2 van het Omgevingsprogramma Flevoland (Provinciaal Blad 2019, 1849);

 • de regels over opstellingen voor grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied met ingang van 15 maart 2019 zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Flevoland (Provinciaal Blad 2019, 2248);

 • in de Omgevingsverordening Flevoland (artikel 2.22 eerste lid) de eerste 500 hectare ontwikkelruimte voor de realisatie van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied (eerste tranche) bij recht is toegestaan;

 • Gedeputeerde Staten kunnen, afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de eerste tranche, de tweede tranche van 500 hectare vrijgeven (artikel 2.22 tweede lid Omgevingsverordening Flevoland);

 • in 2020 is afgesproken om hieraan voorafgaand Provinciale Staten van Flevoland te consulteren over de openstelling van de tweede tranche;

 • de eerste tranche inmiddels bijna is volgelopen;

 • Provinciale Staten van Flevoland op 22 december 2021 onder meer aan Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben opgedragen de openstelling van de tweede tranche voor te bereiden en de aanbevelingen uit de beleidsevaluatie, de motie ‘zon op dak – zon op land’ en de amendementen ‘Inzet provinciale zonneladder’ en ‘Geen zonnepanelen op agrarische gronden’ te verwerken in paragraaf 6.1.2.2 van het Omgevingsprogramma Flevoland en de Omgevingsverordening (provincie) Flevoland (kenmerk 2848145);

 • Provinciale Staten van Flevoland op 20 april 2022 hebben besloten:

  • o

   in ontwerp de Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland en de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied) vast te stellen;

  • o

   geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland tot openstelling van de tweede tranche;

Gelezen het voorstel van 16 juni 2022, kenmerk 2971373;

Gelet op artikel 2.22 tweede lid van de Omgevingsverordening Flevoland;

Gehoord Provinciale Staten van Flevoland;

Besluiten:

 • I.

  Open te stellen de tweede 500 hectare netto ontwikkelruimte voor de realisatie van grondgebonden opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied. Hiermee is de oppervlakte van 1000 hectare netto van het landelijk gebied van de provincie Flevoland bereikt die de provincie ziet als bijdrage aan de invulling van de Flevolandse energieopgave.

 • II.

  Te bepalen dat initiatieven voor grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland vallen binnen deze tweede tranche, vanaf het moment dat de eerste tranche gelet op de monitor met betrekking tot zonne-energie in het landelijk gebied is volgelopen. Een initiatief dat qua omvang deels valt onder de eerste tranche en deels onder de tweede tranche dient volledig te voldoen aan de bepalingen voor de tweede tranche.

 • III.

  Vast te stellen dat een bestemmingsplan, gelet op artikel 2.26 vierde lid van de Omgevingsverordening Flevoland, mag voorzien in grondgebonden zonne-energie tot maximaal 1000 hectare netto van het landelijk gebied van Flevoland.

 • IV.

  Vast te stellen dat in de tweede tranche grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland niet is toegestaan op agrarische gronden, tenzij de Omgevingsverordening Flevoland anders bepaalt.

 • V.

  Vast te stellen dat de verdeling van de tweede tranche zal plaatsvinden conform:

  • paragraaf 6.1.2.2 van het Omgevingsprogramma Flevoland, zoals gewijzigd bij de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied) en

  • titel 2.2 Omgevingsverordening Flevoland, zoals gewijzigd bij de Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland.

 • VI.

  Vast te stellen dat initiatieven dienen te voldoen aan:

  • paragraaf 6.1.2.2 van het Omgevingsprogramma Flevoland, zoals gewijzigd bij de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied) en

  • titel 2.2 Omgevingsverordening Flevoland, beide zoals gewijzigd Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland.

 • VII.

  Vast te stellen dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet in dit besluit voor de zinsnede ‘artikel 2.26 vierde lid van de Omgevingsverordening’ gelezen moet worden ‘artikel 14.28 vierde lid van de Omgevingsverordening provincie Flevoland’ en voor de zinsnede ‘titel 2.2 Omgevingsverordening Flevoland’ gelezen moet worden ‘titel 14.2 Omgevingsverordening provincie Flevoland’.

 • VIII.

  Te bepalen dat na het vollopen van de tweede tranche het in Flevoland niet meer mogelijk is medewerking te verlenen aan initiatieven voor grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied.

 • IX.

  Te bepalen de ontwikkeling van de tweede tranche te monitoren en na het vollopen daarvan een evaluatieverslag te sturen naar Provinciale Staten, zodat kan worden bezien of er aanleiding bestaat om provinciaal beleid en regelgeving over zonne-energie in het landelijk gebied te herijken.

 • X.

  Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland en de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied).

 • XI.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland’

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 6 september 2022,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,