Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee

Geldend van 14-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is de ontwikkeling en het behoud van voor inwoners en bezoekers veilige en aantrekkelijke winkelgebieden op Goeree-Overflakkee te bevorderen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten de volgende regeling vast te stellen: Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: een centrumgebied dat voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe een aanvraag indient;

 • accountmanager: de contactpersoon van het team Economische Zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • centrumgebieden: de BIZ-gebieden in Middelharnis en Ouddorp. In Oude-Tonge het centrumgebied zoals in het bestemmingsplan staat omschreven;

 • circulariteit: hergebruik van producten voor nieuwe producten of materialen;

 • digitalisering: veranderingen die zich voltrekken in de maatschappij en de economie ten gunste van de invloed van informatie- en communicatietechnologie (ICT);

 • duurzaamheid: eigenschap van lang goed te blijven of te blijven bestaan;

 • gebiedsbehoud, -promotie en -profilering: activiteiten die tot doel hebben om het centrumgebied aantrekkelijk te houden en verder te ontwikkelen, waar de inwoners en bezoekers graag naar toe willen en veilig kunnen verblijven;

 • innovatie: ontwikkeling van nieuwe ideeën en initiatieven;

 • ondernemerscollectief: rechtspersoon waarin meerdere ondernemers of eigenaren zijn verenigd.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze regeling is het verstrekken van subsidie ter bevordering van activiteiten die strekken tot de ontwikkeling en het behoud van veilige en aantrekkelijke centrumgebieden op Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de Stichting BIZ Ouddorp Centrum, Stichting BIZ Middelharnis Centrum en aan een ondernemerscollectief in Oude-Tonge.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van de activiteiten, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling, die bijdragen aan:

 • a.

  innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit; of

 • b.

  gebiedsbehoud, -promotie en -profilering, uitstraling panden en buitenruimte.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 5.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen evenementen zoals omschreven in de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2020.

 • 3. De aftrekbare btw over de gesubsidieerde kosten komt niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4. De inzet van manuren als zijnde private bijdrage van de investering worden gekwantificeerd met maximaal € 35,- per uur met een maximum van 25% van de totale kosten.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. Het is toegestaan om voor meerdere activiteiten één aanvraag te doen.

 • 2. Alleen die aanvragen waarover vooroverleg heeft plaatsgevonden met de accountmanager en waarvan het ‘Vooroverleg formulier subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee is ingevuld en ingediend is bij de accountmanager, worden in behandeling genomen. Dit formulier is overeenkomstig met bijlage 2.

 • 3. Na vooroverleg kan de definitieve subsidieaanvraag via het e-formulier ‘Aanvraagformulier Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee’ op de website worden ingediend. Dit formulier is overeenkomstig met bijlage 3.

 • 4. Met het aanvraagformulier worden in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:

  • a.

   een de-minimisverklaring;

  • b.

   een beschrijving van de activiteit(en) dan wel het doel waarvoor subsidie aangevraagd wordt (activiteitenplan) en de beoogde maatschappelijke effecten; en

  • c.

   een transparante en gedetailleerde begroting voorzien van een dekkingsplan en offertes van de uit te voeren activiteiten. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het in bijlage 4 (centrumgebied Middelharnis en Ouddorp) en bijlage 5 (centrumgebied Oude-Tonge) opgenomen format.

Artikel 8 Beoordeling/wegingscriteria

De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, indien:

 • a.

  deze realistisch en haalbaar zijn;

 • b.

  deze veilig en goed georganiseerd zijn;

 • c.

  deze bijdragen aan de aantrekkelijkheid of behoud van de centrumgebieden;

 • d.

  deze passen bij het kwaliteitsniveau van het gebied en de gemeente;

 • e.

  deze inspelen op de verschillende doelgroepen (inwoners, toeristen, ondernemers);

 • f.

  deze kunnen rekenen op draagvlak in het gebied waar de activiteit plaatsvindt;

 • g.

  voor de activiteiten eventueel benodigde vergunningen, toestemmingen, ontheffingen zijn verkregen; en

 • h.

  voor de activiteiten geen aanspraak is gemaakt op andere subsidieregelingen van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 9 Voorwaarden

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan door meerdere aanvragers gezamenlijk worden ingediend, waarbij een van de aanvragers optreedt als hoofdaanvrager. Een aanvraag wordt door alle aanvragers ondertekend.

 • 2. Een aanvraag voor de subsidie wordt uiterlijk twee maanden voor aanvang van de activiteit(en) bij burgemeester en wethouders ingediend.

 • 3. Indien de activiteiten waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft vergunningplichtig zijn, wordt de subsidie alleen verleend als er een vergunning is verstrekt voor het uitvoeren van die activiteiten.

 • 4. Het project dient uiterlijk een half jaar na beschikking tot verlening voltooid te zijn.

 • 5. Als in het centrumgebied Oude-Tonge meerdere ondernemerscollectieven aanwezig zijn, dan stemt de aanvrager de subsidieaanvraag vooraf met deze partijen af. Bij de subsidieaanvraag dient de aanvrager een schriftelijk akkoord van andere in het winkelgebied aanwezige ondernemerscollectieven in.

Artikel 10 Weigeringsgronden

De kosten van activiteiten waarvan de uitvoering al is gestart voorafgaande aan de subsidieaanvraag of die lopende de aanvraag van de subsidie zijn gestart zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgermeester en wethouders komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidiedeelplafond bedraagt per kalenderjaar € 35.000,-.

 • 2. De verdeelsleutel van het subsidieplafond is onverlet de toepassing van artikel 13, vierde lid, als volgt:

  • a.

   Stichting BIZ Ouddorp Centrum € 15.000,-;

  • b.

   Stichting BIZ Middelharnis Centrum € 15.000,-;

  • c.

   Centrumgebied Oude-Tonge € 5.000,-.

 • 3. Het subsidieplafond en de verdeelsleutel, zoals benoemd in lid 1 en 2, worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index die wordt gebruikt bij het opstellen van de begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 12 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt respectievelijk ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, per kalenderjaar per centrumgebied in Ouddorp en Middelharnis en 75% in het centrumgebied Oude-Tonge.

Artikel 13 Volgorde behandeling aanvragen

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien een centrumgebied voor 1 oktober nog geen aanspraak heeft gemaakt op het totale budget van dat jaar, dan wordt het restant van het jaarbudget vrijgegeven voor alle centrumgebieden.

 • 5. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de dag van ontvangst op de aanvraag.

 • 6. De beslistermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 14 Voorschot

In geval van verlening van een subsidie wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van 80% van de verleende subsidie.

Artikel 15 Subsidievaststelling

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen een half jaar, volgend op de jaarhelft waarin de subsidie is verleend. De bewijsvoering (kassabonnen/ facturen met betaalbewijs) van de activiteit of het initiatief dient te worden ingevoerd via het op de website van de gemeente beschikbaar gestelde ‘Vaststellingsformulier Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee’. Dit formulier is overeenkomstig met bijlage 6.

Artikel 16 Evaluatie

 • 1. Na uitvoering van het initiatief wordt de activiteit waar mogelijk gezamenlijk geëvalueerd.

 • 2. Deze evaluatie wordt mondeling uitgevoerd door de accountmanager en de aanvrager.

Artikel 17 Afwijkingsbevoegdheid/hardheidscluasule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 6 september 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 Categorieën activiteiten

De onderstaande initiatieven dienen als denkrichting:

 • 1.

  Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit;

  • Winkelstraat app;

  • Gezamenlijke afvalstromen;

  • Energiemaatregelen;

  • Duurzaamheidsscan;

  • Workshops digitalisering, circulariteit, innovatie en duurzaamheid;

  • Digitaal samenwerkings-platform;

  • Bouwen of vernieuwen van website;

  • Opbouwen van social media kanalen;

  • Realisatie gemeenschappelijke stroomvoorziening;

 • 2.

  Gebiedsbehoud, -promotie en -profilering, uitstraling panden en buitenruimte;

  • Marketing en reclame;

  • Promotionele acties klantenbinding;

  • Brancheringsplan;

  • Bestickeren of aankleden leegstaande panden;

  • Uniforme uitstraling buitenreclame aan panden;

  • Duurzaam aanlichten panden;

  • Duurzame sfeerverlichting aanschaf;

  • Plantenschalen aanschaf;

  • Banieren;

  • Muurschilderingen;

  • Opplussen of vergroenen buitenruimte.

 

 

Bijlage 2 Toelichting vooroverleg subsidieaanvraag

U kunt alleen aanspraak maken op de subsidie Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee als u contact heeft gehad met een medewerker van de team Economische Zaken en u in overleg met deze medewerker besloten heeft de aanvraag te doen. Als dit niet het geval is, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. In dit formulier kunt u aangeven welke medewerker u gesproken heeft en wanneer.

Het bereiken van overeenstemming over het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat deze aanvraag ook daadwerkelijk (op alle punten) wordt gehonoreerd.

Naam medewerker team Economische Zaken waarmee u contact heeft gehad:

 

Datum wanneer contact heeft plaatsgevonden:

 

Manier van contact:

 • O

  E-mail

 • O

  Telefonisch

 • O

  Persoonlijk

 • O

  Anders, nl.:……….

 

Omschrijving activiteit

 

Bijlage 3 Formulier definitieve subsidieaanvraag

Gegevenssubsidieaanvrager

Naam aanvrager

 

Contactpersoon

 

Postadres

 

Postcode en plaats

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Rekeningnummer (IBAN)

 

Tenaamstelling bij bank

 

Adresgegevens behorende bij tenaamstelling bank

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

 

BTW-nummer (indien BTW-plichtig)

 

Ondertekening door hoofdaanvrager

Datum ondertekening

 

Naam voorzitter en handtekening

 

Naam secretaris en handtekening

 

Naam penningmeester en handtekening

 

Aanvraag

1A) Naam van het project:

 

1B) Wordt de aanvraag voor deze activiteit voor de eerste keer ingediend of heeft de activiteit al vaker plaatsgevonden?

 

2) Omschrijving van de activiteit:

(geef een omschrijving van het project; wat gaat er gebeuren, wat is het doel van het project?)

 

3) Waar is het project op gericht?

 • O

  Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit

 • O

  Gebiedsbehoud, promotie en -profilering, uitstraling panden en buitenruimte

 

4) Locatie van het project:

(op welke locatie(s) vindt het project plaats)

 

5) Datum en tijd

(op welke dag of in welke periode vindt het project plaats)

 

6) Doelgroep(en)

(voor welke doelgroep(en) wordt het project georganiseerd)

 

7) Samenwerking

(met welke organisaties wordt samengewerkt)

Naam organisatie

Contactpersoon

E-mailadres

Bijdrage aan het project

8) Vernieuwend en innovatief

(Toelichting in hoeverre het project vernieuwend en innovatief is)

 

9) Communicatie

(welke communicatie- en/of promotiemiddelen worden ingezet om bekendheid te geven aan het project)

O Persberichten

O Website (eigen website, platform 0187)

O Flyer, posters e.d.

O Social media (Facebook, Twitter, Instagram e.d.)

O Anders:

 

10) Vergunningen

A) Is een vergunning of melding voor de uitvoering van het project nodig?

Ja/nee

Toelichting:

NB: als u niet weet of de activiteiten van het project vergunning- of meldingsplichtig is, kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0187

B) Indien ja, is de vergunning of melding al aangevraagd c.q. gemeld?

Ja/nee

Toelichting:

Contactpersoon gemeente (naam en e-mailadres):

 

11) Risico’s

(zijn er vooraf of tijdens de uitvoering van het project risico’s waardoor het project niet door zou kunnen gaan en geef aan hoe daar rekening mee wordt gehouden)

 

12) Beheer en onderhoud

(Wordt er iets in de openbare ruimte geplaatst, zoals bijvoorbeeld bloembakken, informatiepanelen of een speeltoestel? Hoe is het beheer en onderhoud geregeld?)

 
 
 

Bijlage 4 Begrotingsformulier centrumgebieden Middelharnis en Ouddorp

Begrotingsformulier als bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel c, van de

Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee

Naam ondernemerscollectief:

 

Indien van toepassing afgestemd met:

 

Categorie a: Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit.

Winkelstraatapp, gezamenlijke afvalstromen, energiemaatregelen, duurzaamheidsscan,

workshops digitalisering; circulariteit; innovatie en duurzaamheid, digitaal samenwerkingsplatform, bouwen of vernieuwen van website, opbouwen social media-kanalen, realisatie gemeenschappelijke stroomvoorziening.

Categorie b: Gebiedspromotie- en profilering, uitstraling panden en buitenruimte.

Marketing en reclame, promotionele acties klantenbinding, brancheringsplan, bestickeren of aankleden leegstaande panden, uniforme uitstraling buitenreclame aan panden, duurzaam aanlichten panden, duurzame sfeerverlichting aanschaf, plantenschalen aanschaf, plantenschalen vernieuwen beplanting, banieren, muurschildering, opplussen of vergroenen buitenruimte.

Maximaal € 15.000 per centrumgebied per kalenderjaar.

Welke activiteit, datum activiteit en offerte nr.

Kosten,

excl. Btw

Inkomsten

Totaal

 
 

Eigen bijdrage aanvrager

 
 
 

Sponsoring

 
 
 

Subsidies of fondsen van derden

 
 
 

Subtotaal (B)

 
 
 
 
 
 
 

Gevraagde bijdrage subsidie (maximaal € 15.000) (A-B)

 
 
 
 
 

Totaal (A)

 

Totaal

 

Ondergetekende verklaart:

- minimaal 50% van de subsidiabele kosten uit een eigen bijdrage te bekostigen.

- de aanvraag vooraf te hebben afgestemd met andere ondernemerscollectieven, voor zover deze aanwezig zijn in het betreffende centrumgebied.

- dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Datum:

Naam:

Handtekening:

Bijlage 5 Begrotingsformulier centrumgebied Oude-Tonge

Begrotingsformulier als bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel c van de

Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee.

Naam ondernemerscollectief:

 

Indien van toepassing afgestemd met:

 

Categorie a: Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit.

Winkelstraatapp, gezamenlijke afvalstromen, energiemaatregelen, duurzaamheidsscan, workshops digitalisering; circulariteit; innovatie en duurzaamheid, digitaal samenwerkingsplatform, bouwen of vernieuwen van website, opbouwen social media-kanalen, realisatie gemeenschappelijke stroomvoorziening.

Categorie b: Gebiedspromotie- en profilering, uitstraling panden en buitenruimte.

Marketing en reclame, promotionele acties klantenbinding, brancheringsplan, bestickeren of aankleden leegstaande panden, uniforme uitstraling buitenreclame aan panden, duurzaam aanlichten panden, duurzame sfeerverlichting aanschaf, plantenschalen

aanschaf, plantenschalen vernieuwen beplanting, banieren, muurschildering, opplussen of vergroenen buitenruimte.

Maximaal € 5.000 per centrumgebied per kalenderjaar.

Welke activiteit, datum activiteit en offerte nr.

Kosten,

excl. Btw

Inkomsten

Totaal

 
 

Eigen bijdrage aanvrager

 
 
 

Sponsoring

 
 
 

Subsidies of fondsen van derden

 
 
 

Subtotaal (B)

 
 
 
 
 
 
 

Gevraagde bijdrage subsidie (maximaal € 5.000) (A-B)

 
 
 
 
 

Totaal (A)

 

Totaal

 

Ondergetekende verklaart:

- minimaal 25% van de subsidiabele kosten uit een eigen bijdrage te bekostigen.

- de aanvraag vooraf te hebben afgestemd met andere ondernemerscollectieven, voor zover deze aanwezig zijn in het betreffende centrumgebied.

- dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Datum:

Naam:

Handtekening:

Bijlage 6 Vaststellingsformulier Subsidieregeling activiteiten centrumgebieden Goeree-Overflakkee

Aanvraagnummer

Naam aanvrager

IBAN nummer

Is de uitvoering anders dan het oorspronkelijk ontwerp dat u eerder met ons heeft gedeeld? Zo ja, beschrijf hier wat anders is in het ontwerp dan wat u eerder met ons heeft gedeeld.

Voeg hier uw betaalbewijzen toe

Toelichting subsidieverdeling:

Om het totale subsidiebedrag eerlijk te verdelen is er gekeken naar het aantal BIZ-gerechtigden per gebied en naar het oppervlakte van het BIZ-gebied. Dit is onderstaand weergegeven. Op basis van het gemiddelde van beide eenheden in Middelharnis en Ouddorp, wordt jaarlijks maximaal € 15.000,- per gebied beschikbaar gesteld. Voor Oude-Tonge wordt jaarlijks maximaal € 5.000,- beschikbaar gesteld, omdat centrumgebied Oude-Tonge nog niet in een BIZ-stichting verenigd is.

Verdeelsleutel o.b.v. aantal BIZ-gerechtigden

Middelharnis

154

59%

€ 17.566,54

Ouddorp

109

41%

€ 12.433,46

Totaal

263

100%

€ 30.000,00

Verdeelsleutel o.b.v. m² BI-zone

Middelharnis

108.660

37%

€ 11.100,06

Ouddorp

185.014

63%

€ 18.899,94

Totaal

293.674

100%

€ 30.000,00

Gemiddelde o.b.v. BIZ-gerechtigden en m² per BI-zone

Middelharnis

59%

37%

48%

€ 14.400,00

Ouddorp

41%

63%

52%

€ 15.600,00

Totaal

100%

100%

100%

€ 30.000,00

Voor Middelharnis en Ouddorp geldt een cofinancieringspercentage van 50%. Voor Oude-Tonge geldt een eigen inbreng van 25%. Hierin is onderscheid gemaakt omdat om op deze manier Oude-Tonge te stimuleren om zich te verenigen. Maar ook omdat het niet reëel is om van een ‘klein’ nog te verenigen gebied te verwachten dat zij 50% cofinanciering kan betalen.