Regeling vervallen per 11-10-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 augustus 2022 tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering van provinciale belastingen (Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2022)

Geldend van 13-09-2022 t/m 10-10-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 augustus 2022 tot vaststelling van het besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met heffing en invordering van provinciale belastingen (Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2022)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 227a van de Provinciewet;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2022

Artikel 1. Heffingsambtenaar

Als provincieambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onder b, van de Provinciewet wordt aangewezen:

  • -

    het hoofd Team Concern Financiën van de afdeling Financiële en Juridische Zaken

Artikel 2. Invorderingsambtenaar

Als provincieambtenaar belast met de invordering van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, eerste lid, onder c van de Provinciewet wordt aangewezen:

  • -

    het hoofd Team Financiële Concern Administratie van de afdeling Financiële en Juridische Zaken

Artikel 3. Intrekken besluit

Het Besluit van gedeputeerde staten van 28 januari 2014 (PZH - 2014 - 458 22 5486) Aanwijzing ambtenaar belast met de heffing en invordering, conform artikel 227A Provinciewet wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 01-10-2020.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit functionarissen provinciale belastingen Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 30 augustus 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

H.M.M. Koek

Secretaris

J. Smit

Voorzitter