Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot wijziging van de Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2022

Geldend van 13-09-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot wijziging van de Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2022

Zaaknummer: Z22-064513

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 147 van de Gemeentewet juncto artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten:

Artikel I

De Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2022 wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

Het artikel 1:5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

Huidig artikel:

1. Het subsidieplafond voor de regeling is vastgesteld op € 220.000 in 2022.

Wijziging artikel:

1. Het subsidieplafond voor de regeling is vastgesteld op € 420.000 in 2022.

  • B.

Het artikel 1:9, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Huidig artikel:

2. Aanvragen tot een subsidiebedrag van € 3500,- kunnen ook achteraf, tot een maximum van 13

weken na uitvoering van de duurzaamheidsinvestering(en), worden aangevraagd.

Wijziging artikel:

2. Aanvragen tot een subsidiebedrag van € 3500,- kunnen ook achteraf, tot een maximum van 13 weken na uitvoering van de duurzaamheidsinvestering(en), doch tot uiterlijk 12 december 2022, worden aangevraagd.

  • C.

Het artikel 3:1, wordt als volgt gewijzigd:

Huidig artikel:

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze en is geldig voor subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

Wijziging artikel:

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze en is geldig voor subsidie aanvragen tot en met 12 december 2022.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 september 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens