Subsidieuitvoeringsregeling zorg - Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg 2023

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling zorg - Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg 2023

 • 21. Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg 2023

Grondslag voor subsidie

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

De uitvoeringsregeling maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg heeft tot doel:

 • 1.

  het bieden van een inloopvoorziening voor inwoners met complexe en gecombineerde problematiek op het terrein van psychiatrie, verslaving, psychosociale belemmeringen en huisvesting (dak- en thuisloosheid),

 • 2.

  het bieden van vrijwillige begeleiding voor deze doelgroep,

 • 3.

  het ondersteunen en doorgeleiden naar zorg van zorgwekkende zorgmijders.

Te subsidiëren activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten die gericht zijn op:

 • 1.

  stedelijke inloopvoorziening,

 • 2.

  begeleiding en casemanagement maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg,

 • 3.

  bemoeizorg, outreachende benadering van zorgwekkende zorgmijders.

Er wordt geen subsidie verleend voor:

 • 1.

  cliëntenparticipatie en medezeggenschap,

 • 2.

  activiteiten en voorzieningen waarvoor al een andere uitvoeringsregeling geldt,

 • 3.

  jubilea.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag en verplichtingen van de subsidieontvanger.

De aanvrager:

 • 1.

  draagt aantoonbaar bij aan de lokale ketenbenadering,

 • 2.

  is aantoonbaar ingebed in de lokale zorgstructuur en in de samenwerkingsverbanden aanspreekbaar op zijn inzet.

Na de schriftelijke aanvraag kan het college van burgemeester en wethouders in een gesprek aan de aanvrager:

 • 1.

  eisen stellen over het minimale aantal deelnemers aan een te subsidiëren activiteit;

 • 2.

  doel gebonden verplichtingen opleggen over:

 • 3.

  de openingsuren;

 • 4.

  de kwalificaties van het personeel;

 • 5.

  de samenwerking met andere instellingen.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Subsidieplafond

Deze uitvoeringsregeling kent 3 plafonds (totaal € 1.172.465,-)

 • 1.

  preventie GGZ problematiek (totaal € 428.520,-)

 • 1.

  preventie GGZ: Inloop GGZ: € 303.863,-

 • 2.

  preventie GGZ : begeleiding door vrijwilligers: € 59.881,-

 • 3.

  preventie GGZ; begeleiding door ervaringsdeskundigen: € 54.725,-

 • 4.

  overig € 10.051,-

 • 1.

  inloop en begeleiding maatschappelijke opvang: € 535.130,-

 • 2.

  bemoeizorg: € 208.814,-

De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 4,10% ten opzichte van 2022.

Subsidieverdeling

Ad. 1a is bestemd voor de exploitatie van de inloop GGZ-voorziening van

Mediant geestelijke gezondheidzorg.

Ad. 1b € 41.664,- is bestemd voor inzet van Tandem door Humanitas Twente

€ 18.405,- is bestemd voor en Intensieve vrijwillige begeleiding door

Mediant.

Ad. 1c is bestemd voor Ixta Noa

Ad. 2 is bestemd voor de exploitatie van Heemsdock door Humanitas Onder

Dak en begeleiding complexe casussen.

Ad. 3 is o.a. bestemd voor de inzet van het bemoeizorgteam waarvan

€ 115.356,- voor Mediant en € 69.039,- voor Tactus.

Overige informatie

--

Ondertekening