Subsidieuitvoeringsregeling welzijn - Wijkwelzijnswerk

Geldend van 09-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieuitvoeringsregeling welzijn - Wijkwelzijnswerk

21. Wijkwelzijnswerk

Grondslag voor subsidie

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

Het doel van het wijkwelzijnswerk is het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van vrijwilligers en wijkbewoners.

De wijkwelzijnsvoorzieningen die onder deze regeling vallen zijn aan te merken als onze kernvoorzieningen. Zij vormen de basis van een infrastructuur en bieden gezamenlijk al onze inwoners de mogelijkheid om actief of receptief te participeren in de wijk. Deze voorzieningen kenmerken zich door een breed aanbod voor een breed publiek waarbij vooral van belang is dat er een goede aansluiting van het aanbod op de vraag van dat publiek is en er zowel inhoudelijk als financieel lage drempels zijn.

Te subsidiëren activiteiten

De wijkwelzijnsorganisaties in staat te stellen om:

 • 1.

  het regelmatig en zonder winstoogmerk bieden van een basisactiviteitenaanbod voor alle wijkbewoners om er in hun vrije tijd aan deel te kunnen nemen,

 • 2.

  speelgelegenheden te creëren of te onderhouden,

 • 3.

  een specifiek activiteitenaanbod aan te bieden, eventueel ondersteund door beroepskrachten,

 • 4.

  een basisactiviteitenaanbod, gericht op ontmoeting, vorming, recreatie, educatie en voorlichting aan te kunnen bieden.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

In afwijking ASv hoofdstuk subsidieaanvraag wordt de subsidie uiterlijk 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft aangevraagd.

Een wijkwelzijnsorganisatie dient om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie een stichting of een vereniging zonder winstoogmerk te zijn.

 • 1.

  De wijkwelzijnsvoorziening dient toegankelijk te zijn voor alle wijkbewoners.

 • 2.

  De wijkwelzijnsorganisatie streeft ernaar om de wijkwelzijnsvoorziening zeven dagen per week, gedurende het gehele jaar geopend te hebben.

 • 3.

  De wijkwelzijnsorganisatie levert met haar programmering een bijdrage aan het integraal wijkgericht werken van de gemeente.

Subsidieverlening/

verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Aanvullend op ASv hoofdtsuk subsidievaststelling overlegt de aanvrager een inhoudelijk verslag waarin:

 • 1.

  wordt gerefereerd aan de bij de aanvraag ingediende plannen;

 • 2.

  gemaakte beleid- en uitvoeringskeuzes worden toegelicht (o.a. wijzigingen)

Subsidieplafond

€ 2.057.171,- Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 4,10 % ten opzichte van 2022. (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)

Subsidieverdeling

De volgende wijkwelzijnsorganisaties komen in aanmerking voor subsidie:

 • 1.

  Stichting Wijkcentra Hengelo Noord,

 • 2.

  Stichting speeltuin en buurtcentrum ’t Lansink,

 • 3.

  Buurt en Speeltuinvereniging De Jeugd,

 • 4.

  Stichting Buurthuis de Tempel,

 • 5.

  Stichting Wijkcentra Hengelo Midden,

 • 6.

  Stichting ’t Geerdink voor welzijn en werk,

Deze organisaties zijn goed verspreid over Hengelo en al jarenlang geworteld in de wijken. Om de versnippering van middelen tegen te gaan komen alleen deze organisaties voor deze regeling in aanmerking.

Overige informatie

--

Ondertekening